«Ramoen» er en av fabrikktrålerne som samarbeider med landbasert prosessindustri innenfor både raffinering av olje og prosessering av fiskemel.Foto: Einar Lindbæk
«Ramoen» er en av fabrikktrålerne som samarbeider med landbasert prosessindustri innenfor både raffinering av olje og prosessering av fiskemel.Foto: Einar Lindbæk
«Ramoen» er en av fabrikktrålerne som samarbeider med landbasert prosessindustri innenfor både raffinering av olje og prosessering av fiskemel.Foto: Einar Lindbæk

- Vi må få til verdiskaping på tvers, fra hav til marked

Full utnyttelse av marint råstoff kan skape økt lønnsomhet for norsk fiskerinæring, og gjøre Norge til en foregangsnasjon innen bærekraftig verdiskaping. Men da trengs det bedre samarbeid i hele den marine verdikjeden.

Verdens befolkning er forventet å vokse til 9 milliarder mennesker i 2050. Dette medfører at matproduksjonen må økes med 60 prosent. Bærekraftig utnyttelse av havets ressurser er pekt på som viktig faktor for å skaffe nok næringsrik mat. OECD estimerer at global verdiskapning fra havet kan mer enn dobles frem mot 2030. For å nå dette estimatet er det imidlertid flere utfordringer som må løses.

30 prosent kastes

En av de store utfordringene for fiskerinæringen globalt, er at samtidig som andelen uutnyttede fiskeri-ressurser minsker, kastes 30 prosent av det som blir fangstet (FAO, 2018). Dette representerer en vesentlig global bærekraftsutfordring, samtidig som det også gir en stor mulighet for å utvikle ny teknologi og innovative løsninger som kan føre til både en mer bærekraftig utnyttelse av fiskeriressursene og økt verdiskapning. 

Norge har både forvaltningskompetanse, forskningsinstitusjoner, teknologimiljøer og næringsaktører i verdensklasse, og er en av de ledende fiskerinasjonene globalt. Norge burde derfor ha alle forutsetninger for å ta en ledende posisjon i utviklingen av løsninger for å adressere en av de store bærekraftsutfordringene for fremtiden.

Lav utnyttelse av råstoffet

Videre har Norge som fiskerinasjon også utfordringer knyttet til lav utnyttelse av råstoffet og liten bearbeidingsgrad på det råstoffet som bringes til land. Samtidig er det et stort uforløst verdipotensiale i uutnyttede marine arter. 

For å skape økt lønnsomhet for norsk fiskerinæring og samtidig gjøre Norge til en foregangsnasjon innen bærekraftig verdiskapning basert på 100 prosent utnyttelse av marint råstoff, trengs bedre samarbeid i hele den marine verdikjeden og i skjæringspunktet marin/maritim næring.

Blue Legasea klyngen kan bidra via et nasjonalt kunnskap og innovasjonsløft på følgende tre områder:

1) Utvikle samarbeid for å akselerere utviklingen av ny fiskeriteknologi i skjæringspunktet marin/maritim næring. 

Norge er et foregangsland innen utvikling og bruk av avansert fartøy- og fiskeriteknologi, og rederiene i Blue Legasea besitter noen av de mest avanserte fartøyene i verden når det gjelder fangstmetoder, fangsthåndtering og ombordprosessering. 

Viktige forutsetninger for denne utviklingen har vært geografisk nærhet til relevant kompetanse, operativ forståelse, lav terskel for implementering av nye teknologiske løsninger og markedskunnskap. 

Det er ikke tilfeldig at Aker Biomarine sitt nye krillfartøy utrustes ved Vard Brattvåg, den maritime klyngen har solide referanser å vise til.

2) Fremme samarbeid mellom fiskeflåte, utstyrsleverandører og prosessindustri for å etablere og videreutvikle verdikjeder som øker bearbeidingsgraden av råstoff i Norge. 

Gjennom klyngeprosjektet er det etablert nye verdikjeder som øker utnyttelse og bearbeidingsgrad av restråstoff. 

Eksempler på dette er samarbeidet mellom fabrikktrålere som Ramoen, Granit og Havstrand og landbasert prosessindustri innenfor både raffinering av olje og prosessering av fiskemel. 

Blue Legasea vil forsterke samarbeid mellom marine og maritime klynger i Norge og ulike aktører fra alle deler av næringen for å etablere verdikjeder basert på norsk råstoff. Det er et økende behov for å sikre råvaretilgang til klassisk omega-3 produksjon. Det vil være viktig å finne kommersielle metoder for distribusjon av råstoff og prosess som gjør det mulig å utnytte tilgjengelig restråstoff fra tradisjonelt fiske.

Samarbeid mellom aktører «fra hav til marked» vil være en forutsetning for å lykkes med kommersiell utnyttelse. Biotech North klyngen i Tromsø representerer verdensledende kompetanse og infrastruktur innenfor marin bioprospektering, strukturavklaring og bioinformatikk, samt bioprosessering og oppskalering gjennom satsninger som Marbio og Biotep. Gjennom samarbeid med Biotech North vil Blue Legasea styrke tilgang på kompetanse via etablering av formelle og uformelle møteplasser, nettverk, samlinger og prosjekt, og på denne måten bidra til å identifisere nye kommersialiseringsmuligheter.

3) Bygge kompetanse for å fasilitere kommersialisering av produkter med høyere verdi. 

Produkter fra havet har høy næringsverdi og er viktige i et sunt kosthold, og det finnes betydelig vitenskapelig dokumentasjon som underbygger ernærings- og helseeffekter av marine produkter. Imidlertid er det svært ressurskrevende å kommersialisere denne type produkter på grunn av et komplisert regulatorisk regelverk og strenge vitenskapelige krav til dokumentasjon for å kunne markedsføre produkter med helse- og/eller ernæringspåstander. En viktig satsing i Blue Legasea er etableringen av Marine for Health (M4H), en kompetansehub som bygger felles kompetanse og fasiliterer kommersialisering av produkter mot helse- og ernæringsmarkedet.

Blue Legasea skal være en katalysator for unikt tverrsektorielt samarbeid, for å styrke verdiskaping og konkurransekraft for medlemsbedriftene og fiskerinasjonen Norge.

Gjennom radikale innovasjoner innen fangst, fiskeri- og prosesseringsteknologi, samt verdiøkning på marine produkter, kan klyngeprosjektet løfte en av Norges viktigste eksportnæringer. Kompetanse og bærekraftige løsninger fra klyngen skal bidra til økt verdiskapning og eksport for tilgrensende industri, ha overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt, samt bidra til å posisjonere Norge som foregangsnasjon på FN`s bærekrafts mål.

( VILKÅR )
 
Del saken