Hubro er verdens største ugle. I Norge finnes den største bestanden på Sleneset utenfor Lovund, ifølge SNL.noIllustrasjonsfoto: Øyvind Nordahl Næss/VG/NTB scanpix
Hubro er verdens største ugle. I Norge finnes den største bestanden på Sleneset utenfor Lovund, ifølge SNL.noIllustrasjonsfoto: Øyvind Nordahl Næss/VG/NTB scanpix
Hubro er verdens største ugle. I Norge finnes den største bestanden på Sleneset utenfor Lovund, ifølge SNL.noIllustrasjonsfoto: Øyvind Nordahl Næss/VG/NTB scanpix

Ugler setter stopper for oppdrettsplaner i Lurøy

Hubro med hemmelig hekkeområde setter en stopper for Lovundlaks sitt ønske om en ny lokalitet i Lurøy kommune i Nordland.

Det fremgår av et avslag fra Nordland fylkeskommune, datert 2. juli, skriver IntraFish.

Familieselskapet Lovundlaks søkte våren 2019 om å få etablere en ny lokalitet, Risvær, med en kapasitet på 3120 tonn i maksimalt tillatt biomasse. Lokaliteten var tenkt å erstatte to mindre lokaliteter, Leirholmen og Kveitholmen.

Sårbar for inngrep

Saken har vært til behandling hos blant annet Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Kystverket og Fylkesmannen. Sistnevnte har hatt saken til behandling to ganger, og fraråder etablering. De viser til at lokaliteten ligger når leveområder for uglearten hubro.

Fylkeskommunen, som er den offentlige instansen som utsteder nye akvakulturlokaliteter, konkluderer i tråd med Fylkesmannen.

«Hubro er en sterkt truet art og den er svært sårbar for inngrep i sine jakt- og hekkeområder, og for forstyrrelser i hekketida. Hubroen kan avbryte hekkeforsøk eller forlate området dersom den utsettes for gjentatt forstyrrelser», heter det i avslaget.

Både Mattilsynet og Kystverket hadde gitt tillatelser etter sine regelverk, mens Fiskeridirektoratet region Nordland frarådet etableringen.

Hubro

  • Ugleart som lever i Europa, Vest-Asia og Nord-Afrika
  • Er verdens største ugle med vingespenn på 155 - 185 cm
  • I Norge lever den hovedsakelig langs kysten
  • På Sleneset i Lurøy er Europas, og kanskje verdens, tetteste hubrobestand, ifølge Store norske leksikon (SNL)
  • Arten er rødlistet i Norge. Vern av hubro har skapt utfordringer for flere vindkraftutbygginger

Hemmelig nøyaktig hvor hubroen er

Nøyaktig hvor uglen holder til, får ikke selskapet vite.

«På grunn av hubroens spesielle sårbarhet for forstyrrelser og den lave bestanden, er stedfestet informasjon om artens hekkeområder skjermet for allment innsyn og maskeres i 16x16 km. ruter i innsynsløsningen for sensitive arter. Innsyn i informasjonen kan lette gjennomføring av straffbare handlinger, eller lette handlinger som kan skade sårbar natur. Det kan gis passordbeskyttet innsyn for offentlig forvaltning og andre med særskilt behov», heter det.

Fylkeskommunen kan derfor ikke gi detaljerte opplysninger i avslaget. Fylkesmannens uttalelser i saken er unntatt offentlighet.

«Nordland fylkeskommune har forståelse for at avslaget kan oppfattes strengt og på uklart grunnlag, men i dette tilfellet vurderes det at ivaretagelse av naturens mangfold må veie tyngre enn det samfunnsnyttige i etablering av ny akvakulturlokalitet Risvær», heter det.

Vurderer klage

Vedtaket fra fylkeskommunen er datert 2. juli. Det er i utgangspunktet tre ukers klagefrist, men det kan søkes om forlengelse.

- Vi har ikke fått innsyn i sakens relevante dokumenter, og vi er i en prosess hvor vi vurderer hva vi skal gjøre videre, sier daglig leder Jacob Palmer Meland i Lovundlaks til IntraFish.

Han sier videre;

- Registrerer at vi har fått et avslag. Fylkesmannen vurderte samme lokalitet i 2018, ga da en positiv uttalelse.

Mer ønsker han ikke å si om saken i denne omgang.

( VILKÅR )
 
Del saken