ENORMT: Grieg Seafood Finnmark sitt topp moderne smoltanlegg i Adamselv i Lebesby kommune. Den nye hallen i forgrunnen er like stor som to fotballbaner.Foto: Grieg Seafood Finnmark
ENORMT: Grieg Seafood Finnmark sitt topp moderne smoltanlegg i Adamselv i Lebesby kommune. Den nye hallen i forgrunnen er like stor som to fotballbaner.Foto: Grieg Seafood Finnmark
ENORMT: Grieg Seafood Finnmark sitt topp moderne smoltanlegg i Adamselv i Lebesby kommune. Den nye hallen i forgrunnen er like stor som to fotballbaner.Foto: Grieg Seafood Finnmark

På et område like stort som to fotballbaner midt i ødemarka, lager Grieg smolt

Smoltproduksjonen til Grieg Seafood Finnmark ligger på et sted «der ingen skulle tru at nokon kunne bu». - Vi valgte å satse på Adamselv fordi her er det folk med erfaring og kunnskap om smoltproduksjon.

Det sier leder for Grieg Seafood Finnmarks smoltvirksomhet, Arvid Pedersen. Han går langt i å si at i dag er folk med erfaring og kunnskap om smoltproduksjon viktigere enn rikelig tilgang på ferskvann. 

Lavt vannbehov

- Ja med dagens RAS-teknologi, resirkulering av vann, er behovet for ferskvann bare en brøkdel av hva det var for noen år siden da vannet ble brukt kun én gang, fri gjennomstrømming, sier Pedersen.

I «gamle dager» med gjennomstrømmingsanlegg, var en derfor avhengig av rikelig tilgang på ferskvann, og det er det i Adamselv.

Smoltanlegget i Adamselv i Lebesby kommune ble bygget som et gjennomstrømmingsanlegg på midten av 80-tallet og kom i drift i 1987.

Lebesby er en av de mest grisgrendte kommunene i Finnmark med litt over 1300 innbyggere. Noe over 900 av disse bor i kommunesenteret Kjøllefjord.

Fra Adamselv til Kjøllefjord er det 130 kilometer.

Smoltproduksjon

  • Laksesmolt produseres i kar i store haller på land.
  • I lakseoppdrettets begynnelse ble vannet brukt kun én gang, såkalt fri gjennomstrømming.
  • I dag blir mesteparten av smolten produsert med RAS-teknologi, Recirculation Aquaculture Systems.
  • I et RAS-anlegg blir vannet resirkulert og dermed er vannbehovet langt mindre en i et konvensjonelt gjennomstrømmingsanlegg.
  • Prosessen når settefisken går fra et liv i ferskvann til saltvann, kalles smoltifisering.

RAS i 2009

Adamselva er også utbygd til kraftproduksjon. Adamselv kraftstasjon ligger like i nærheten av smoltanlegget.

Det var det familieeide Alta-baserte oppdrettsselskapet, Volden Group, som tidligere eide og drev smoltanlegget i Adamselv. Volden Group ble i 2007 fusjonert inn i Grieg Seafood.

zoomSJEF FOR SMOLTPRODUKSJONEN: Arvid Pedersen er ansvarlig for Grieg Seafood Finnmark sin smoltproduksjon i Adamselv i Lebesby kommune.
SJEF FOR SMOLTPRODUKSJONEN: Arvid Pedersen er ansvarlig for Grieg Seafood Finnmark sin smoltproduksjon i Adamselv i Lebesby kommune.

Helt fram til 2009 ble smoltfabrikken drevet som et gjennomstrømmingsanlegg.

Pedersen sier at Grieg Seafood Finnmark kunne ha valgt et mer sentralt sted for å bygge et nytt RAS-anlegg.

- Men vi valgte å satse her siden det er her kompetansen på smoltproduksjon er, sier han.

To fotballbaner

I dag består smoltanlegget til Grieg Seafood Finnmark av det «gamle» anlegget, som nå drives som et RAS-anlegg, og et helt nytt RAS-anlegg.

Det nye anlegget er i en hall på størrelse med to fotballbaner.

Pedersen sier at med RAS-teknologien er de i stand til å produsere like mye smolt som de gjorde tidligere, med kun én prosent av vannmengden.

Smoltanlegget til Grieg Seafood ligger i Indre Laksefjord. Kun om lag 10 kilometer vestover er smoltanlegget til Laksefjord AS som er et heleid datterselskap av Lerøy Aurora.

Fra 11 til 15 millioner smolt

Området Indre Laksefjord er stedet for de to klart største smoltprodusentene i Finnmark og er kalt smolthovedstaden i Finnmark.

Laksefjord AS har sine røtter fra Midt-Finnmark Smolt som kom i drift i 1987.

zoomEN AV DE STØRSTE: Til høsten vil smoltprodusenten Laksefjord AS fremstå som en av verdens største smoltprodusenter. Her er daglig leder Bjørn Hovrud flankert av drifteleder Judith Sørflaathen (t.v.) og kvalitetsansvarlig Kari Løvøy.
EN AV DE STØRSTE: Til høsten vil smoltprodusenten Laksefjord AS fremstå som en av verdens største smoltprodusenter. Her er daglig leder Bjørn Hovrud flankert av drifteleder Judith Sørflaathen (t.v.) og kvalitetsansvarlig Kari Løvøy.

Nå holder Laksefjord AS på å bygge ut. Når neste byggetrinn er ferdig i november vil selskapet ha kapasitet til å produsere 15,2 millioner smolt i året, opplyser daglig leder Bjørn Hovrud.

Mens antall individer vil øke fra 11 millioner i dag til 15 millioner neste år, vil biomasse per år øke fra 1100 tonn i dag til 4000 tonn.

RAS i 2013.

I praksis betyr det at Laksefjord AS framover kan produsere større postsmolt.

Smolt er en ofte brukt benevnelse på den lille laksen fram til den er 70-80 gram. Når den er større enn det, brukes postsmolt.

- Fremover skal vi produsere postsmolt som er 250 og 500 gram stor, sier Hovrud.

Postsmolten blir satt ut på Lerøy Auroras matfiskanlegg i Troms og Finnmark.

zoomKAR MED SMOLT: Kvalitetsansvarlig Kari Løvøy inne i hallen til smoltprodusenten Laksefjord AS i Lebesby i Finnmark.
KAR MED SMOLT: Kvalitetsansvarlig Kari Løvøy inne i hallen til smoltprodusenten Laksefjord AS i Lebesby i Finnmark.

Hovrud påpeker at det er vanskelig å si hva som er en optimal smoltstørrelse. De kunne ha produsert større postsmolt på anlegget i Indre Laksefjord, men da måtte de ha gjort ytterligere investeringer.

All smolt fram til vaksinering produseres i gjennomstrømmingsanlegg.

Hovrud opplyser at de begynte med RAS i 2013, og når utbyggingen er ferdig til høsten vil 90 prosent av den totale produksjonen bli produsert med RAS-teknologi.

Kompetanse viktig

Hovrud sier at Indre Laksefjord ikke er verdens navle og at Lerøy kunne ha valgt et mer sentralt sted for sin smoltproduksjon.

- Men her har vi til sammen 300 år med driftskompetanse. Erfaring og kunnskap er svært viktig i vår bransje. Det gjorde at det ble satset videre her.

zoom90 PROSENT MED RAS: Smoltprodusenten Laksefjord AS har produsert smolt siden 1987. Nå er det en omfattende byggeaktivitet. Når utbyggingen er ferdig vil 90 prosent av den totale produksjonen skje med RAS-teknologi.
90 PROSENT MED RAS: Smoltprodusenten Laksefjord AS har produsert smolt siden 1987. Nå er det en omfattende byggeaktivitet. Når utbyggingen er ferdig vil 90 prosent av den totale produksjonen skje med RAS-teknologi.

Han sier videre at selskapet har en dyktig grunnstamme med lokal arbeidskraft og at de henter inn spisskompetanse på mastergradsnivå utenfra.

Til sammen er det om lag 30 ansatte fordelt på lokal arbeidskraft og pendlere.

Topp moderne

- To store smoltprodusenter så nært i et «øde område»?

- Ja, men Grieg er Grieg og vi er Lerøy. Vi er to helt forskjellige selskaper og vi har ikke noe tett samarbeid, men vi har kontakt, for å si det slik.

Anlegget til Grieg Seafood Finnmark i Adamselv framstår som topp moderne. Her er hele livssyklusen fra innlegg av rognkorn fram til smolten er klar til levering.

Vaksinering av smolten er automatisert. Den får et stikk med en flerkomponent vaksine.

Smolten produsert i Adamselv settes ut på Grieg Seafood Finnmarks matfiskanlegg i Finnmark. Griegs virksomhet i nord er nå selvforsynt med smolt.

Brakkvann

Pedersen sier at de har kapasitet til å vaksinere om lag 100.000 smolt om dagen.

Smolten vaksineres når den er mellom 30 og 40 gram.

Etter vaksinering, overføres smolten til postsmoltavdelingen. Der går den i brakkvann. Det vil si en blanding mellom saltvann og ferskvann for å tilvenne seg livet i sjøen.

Han sier at Grieg Seafood Finnmark har åtte såkalte grønne konsesjoner i Finnmark og at et av kriteriene for de grønne konsesjonene er at smolten som settes ut skal være minst 200 gram.

Pedersen sier at på de vanlige matfiskkonsesjonene er nok snittvekten på smolten ved utsett om lag 180 gram. Her er det mtb på konsesjonene og slakteplan som bestemmer størrelsen på smolten.

Snittvekten øker

I 2008, da all smolt i Adamselv ble produsert med gjennomstrømming, ble det produsert 2,5 millioner smolt med en snittstørrelse på 50 gram ved utsett.

I 2014 ble det produsert 4,5 millioner smolt med en snittvekt på 180 gram ved usett.

I 2019 ble det ble produsert om lag 10 millioner smolt i Adamselv med en snittvekt på 180 gram ved utsett.

Pedersen forteller at de har tillatelse til å produsere 12 millioner smolt ved anlegget i Adamselv.

Stor og liten

Pedersen sier om snittvekten på smolten har økt jevnt, er det ikke noe poeng i seg selv å produsere så stor smolt som mulig.

- Snittvekten vil nok øke framover. Vi kommer til å produsere en blanding mellom stor og litt mindre smolt.

Hvis du kun skal se på vekst, så er det vanskelig å si hva som er den optimale smoltstørrelsen, mener han.

- Det er et spørsmål om når vekstpotensialet tas ut. Om det skjer i sjøen eller i settefiskanlegget. Men av andre grunner er det selvfølgelig viktig å sette ut større smolt og dermed redusere tiden fisken må stå i sjø. Lakselus er jo et viktig stikkord i denne sammenheng. For dess kortere til i sjøen, dess mindre blir «luseeksponeringen», sier han.

Nordnorsk Smolt

Den tredje smoltprodusenten i Finnmark er Nordnorsk Smolt som holder til i Hasvik på Sørøya.

Det er Grieg Seafood og Norway Royal Salmon som eier 50 prosent hver i smoltselskapet. De nye eierne overtok selskapet sist sommer fra Ecomarin Salmon og Kapnord Fond.

Daglig leder i Nordnorsk Smolt, Raymond Sæther Limstrand, sier at han ser fram til et godt samarbeid med de to matfiskprodusentene som nå er de nye eierne.

zoomNYE EIERE: Daglig leder Raymond Sæther Limstrand i Nordnorsk Smolt sier at han ser fram til et godt samarbeid med selskapets nye eiere, Grieg Seafood Finnmark og NRS.
NYE EIERE: Daglig leder Raymond Sæther Limstrand i Nordnorsk Smolt sier at han ser fram til et godt samarbeid med selskapets nye eiere, Grieg Seafood Finnmark og NRS.

Anlegger i Hasvik stod ferdig høsten 2015, og har en årskapasitet på 3,2 millioner smolt, ifølge Limstrand.

- Hvorfor vi valgte Hasvik? Jo fordi det er mange matfiskanlegg i dette området, sier  Limstrand.

Ferdig smoltifisert

I motsetning til de to store smoltprodusentene i Indre Laksefjord, er Nordnorsk smolt kun et påvekstanlegg.

Det vil si at smolten kommer til Hasvik fra andre anlegg når den er vaksinert og ferdig smoltifisert.

Til nå har smolten kommer med brønnbåt fra Grytåga Settefisk på Helgeland.

Smoltanlegget har syv ansatte. Vyene framover er å optimalisere driften, forteller Limstrand.

Klar til å utvide

Nordnorsk Smolt har tillatelse til å produsere 12 millioner smolt i året.

Han sier at det er gode muligheter for å utvide anlegget.

Limstrand sier at de har opsjon på et område på 14 mål til utbygging som ligger vegg i vegg med dagsens anlegg,

I dag produserer Nordnorsk Smolt postsmolt på mellom 250 og 400 gram.

( VILKÅR )
 
Del saken