FERDIG: Utvalgsleder Magnar Pedersen (t.v.) overleverer innstillingen om Framtidens fiskerikontroll til Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik. Allerede mandag sendes forslagene ut på høring i næringa.Foto: Anders Furuset
FERDIG: Utvalgsleder Magnar Pedersen (t.v.) overleverer innstillingen om Framtidens fiskerikontroll til Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik. Allerede mandag sendes forslagene ut på høring i næringa.Foto: Anders Furuset
FERDIG: Utvalgsleder Magnar Pedersen (t.v.) overleverer innstillingen om Framtidens fiskerikontroll til Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik. Allerede mandag sendes forslagene ut på høring i næringa.Foto: Anders Furuset

Mener fisken bør registreres fra den kommer over rekka

Elektronisk fangstrapportering fra alle fartøyer, og gjennomgående veie- og målesystemer ved landing, er prioriterte tiltak fra Fiskerikontrollutvalget.

Utvalget som presenterte sin innstilling fredag morgen har som overordnet målsetting at fisk skal registreres mest mulig automatisk og samordnet fra den kommer om bord til den er ute på markedet. Utvalgsleder Magnar Pedersen la fram en rekke tiltak som til sammen skal høyne troverdigheten til norsk fiskeriforvaltning og tilliten til at norsk fisk er fisket bærekraftig.

Unngå omgåelser

- Mulighetsrommet for omgåelser av regelverket må gjøres minst mulig, sa Pedersen, og slo fast at tanken om at kontrollører på kaikanten ikke ville være veien å gå for å nå en slik målsetting.

Da blir mest mulig automatisk overvåkning og datainnsamling i alle ledd løsningen, og det ønsker Pedersen og hans utvalg å oppnå gjennom et omfattende samarbeid mellom næringa og myndighetene.

Kostnadene ved å drive et slikt kontrollopplegg foreslår utvalget dekket inn ved å bruke inndratte midler i tillegg til en kontrollavgift fra næringa. Her finner du rapporten som ble lagt frem.

Rapportering for alle

Utvalgsinnstillingen inneholder en lang rekke tiltak, noen vil det ifølge Pedersen ta tid å gjennomføre, mens andre foreslås iverksatt så snart som mulig.

«Det gjelder først og fremst krav om elektronisk rapportering av posisjons-, fangst- og aktivitetsdata for alle norske fiske og fangstfartøy ved at eksisterende rapporteringsløsninger benyttes. Et annet kritisk viktig tiltak er å innføre krav om gjennomgående automatiske veie- og målesystemer ved landing. Systemene må logge alle hendelser i veiesystemet og lagre alle måledata. I tillegg må veie- og målesystemene være direkte knyttet til seddelsystemet, og alle data må rapporteres fortløpende til kontrollmyndighetene», heter det i rapporten.

zoomNofima-forsker Magnar Pedersen la frem NOUen Framtidens fiskerikontroll fredag 29. desember.
Nofima-forsker Magnar Pedersen la frem NOUen Framtidens fiskerikontroll fredag 29. desember.

Video på kaikanten

Et kritisk punkt i denne delen av næringa har vært muligheten til å sende fisk utenom veiesystemene på kaikanten. Her slutter utvalget seg til tidligere forslag og anbefaler konkret at det i løpet av to år stilles krav om fysisk utforming og videoovervåkning av mottak.

Videre tilrår utvalget at det så snart som mulig innføres krav om å melde inn planlagt landingstidspunkt, og for å forbedre kontrollen med hvitfisk- og krabbenæringen spesielt, foreslår utvalget at det innføres krav til å registrere antall individer i de fiskerier der det er praktisk mulig. «Krav om å opplyse om antall individer på seddel, etiketter og fraktbrev ved pakking og transport kan innføres raskt med lave kostnader», heter det fra utvalget, og Pedersen la ikke skjul på at den siste tids avsløringer av fiskerilovbrudd både nasjonalt og internasjonalt bare understreker behovet for å trappe opp ressurskontrollen i tråd med utvalgets forslag.

Uenig om faktor

Utfordringene ved landing av torsk i vintersesongen har skapt uenighet blant kontrollutvalgets medlemmer. Kvoteavregning for torsk er stikkord her, det samme er automatisk veiing og omregningsfaktor.

Utvalget sier i klare ordelag at ulike modeller har vært vurdert for å «løse utfordringene med manglende etterlevelse av landingsforskriften ved omsetning av fersk torsk i vintersesongen», og man sier like klart at «risikoen for at uregistrert fisk kommer inn i verdikjeden er vurdert som hovedutfordringen i dag».

Rund eller sløyd?

De praktiske tiltakene som er foreslått kan løse akkurat disse utfordringene, men når det gjelder kvoteavregning for torsk har utvalget ikke kommet til enighet.

Et flertall på sju foreslår fangstregistrering etter at torsken er sløyd, og med kvoteavregningen baseres på den offisielle omregningsfaktoren. Begrunnelsen for det er at torsken fra den norske og russiske havgående flåten registreres slik i dag. To medlemmer av utvalget mener imidlertid det man kaller en «justert variant av Hovden-modellen», altså med automatisk veiing og dynamisk omregningsfaktor, bør kunne aksepteres for å øke effektiviteten ved mottak av mange små fangster.

 Et mindretall i utvalget mener regelverket bør endres slik at all fangst registreres og kvoteavregnes i rund vekt. Forslaget er tidligere blant annet tatt opp på forskerhold, og vil ifølge utvalgsmedlemmene gi korrekt registrering og bortfall av usikkerheten rundt omregningsfaktoren.

Måleutstyr om bord

Forslagene vil som nevnt også få konsekvenser om bord, og blant tiltak som antydes iverksatt i løpet av to år er krav om bruk av måleutstyr om bord på fiskefartøy, som grunnlag forelektronisk fangstrapportering, med trinnvis implementering avhengig av fiskeri og flåtegruppe».

 I sammenheng med debatten om Kystfiskeappen kan det noteres at utvalget foreslår et krav om rapportering av antall fisk der det er praktisk mulig. «Når det gjelder pelagiske fartøy foreslås det krav til rapportering av temperaturlogg for tidfesting av fangstoperasjon. Det bør også innføres krav om å kunne legge frem nøyaktige tegninger over lasterom på fartøy for kontrollmyndighetene», heter det fra utvalget, der man også nevner tredjepartsveiing og registrering av fangst innen pelagisk sektor og økt bruk av nøytrale mottak for bunnfisk.

Omorganisering

Innstillinga fra kontrollutvalget omfatter også en betydelig omorganisering og kompetanseheving innen Fiskeridirektoratets kontrollfunksjoner. Direktoratet bør ifølge utvalget overta ledelse av fiskerikontrollen med Kystvakten som utførende etat til havs. Fiskesalgslagene mener laget trekkes ut av den rene ressurskontrollen. Pedersen benyttet for øvrig pressekonferansen i forbindelse med overleveringen av rapporten til å kritisere Forsvaret for nedprioritering av Kystvaktens fiskerikontrolloppgaver de senere årene.

Ut på høring

 Fiskeriminister Harald Tom Nesvik lovet rask oppfølging av en rapport han sa var mye i tråd med tanker han selv hadde i forbindelse med fiskerikontroll både nasjonalt og internasjonalt. Allerede mandag sendes rapporten ut på høring, fortalte Nesvik, og inviterte næringa til å komme med innspill til de mange forslagene som ligger i rapporten.

Utvalget på 10 besto foruten leder Magnar Pedersen av Tor Alvik, Henny Irene Bech, Florian Diekert, Hanne Digre, Kine Mari Karlsen, Vårinn Marie Lassesen, Per William Lie, Ørjan Nergaard og Hans Petter Tetmo. 

( VILKÅR )
 
Del saken