På Fjord Base i Florø (Norges største forsyningsbase for oljeindustrien) skal Havlandet bygge sitt pilot-anlegg for landbasert matfiskproduksjon av laksFoto: Anders Furuset
På Fjord Base i Florø (Norges største forsyningsbase for oljeindustrien) skal Havlandet bygge sitt pilot-anlegg for landbasert matfiskproduksjon av laksFoto: Anders Furuset
På Fjord Base i Florø (Norges største forsyningsbase for oljeindustrien) skal Havlandet bygge sitt pilot-anlegg for landbasert matfiskproduksjon av laksFoto: Anders Furuset

Vestland fylke reagerer på regler for landbasert oppdrett

Fylkesutvalget frykter reglene vil kunne stoppe utviklingen av ny teknologi.

Fylkesutvalget i Vestland reagerte i et av sine første møter på retningslinjene som Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) fastsatte 4. juli i år. Det er spesielt departementets vurdering av hva som regnes som sjø og hva som regnes som land som Vestland fylkeskommune kommer med innspill til. 

I departementets forslag er det fastsatt at landbaserte anleggs dypeste deler må befinne seg over høyeste astronomiske tidevann (HAT): «slik at det ikke er noen direkte tilknytning mellom produksjonsenhetene og sjø». 

Forslaget fra departementet skal være gjeldende frem til nytt regelverk rundt landbaserte oppdrettsanlegg blir fastsatt. 

Mener det er ødeleggende for teknologiutvikling 

- For oss som tenker på næringsutvikling i nye Vestland fylke, trengs det rammebetingelser for utvikling i grenseflaten mellom vann og sjø. Det er et viktig politisk område, sier påtroppende fylkesdirektør for innovasjon og næringsutvikling i Vestland fylke, Bård Sandal til IntraFish

Fylkeskommunen sendte brevet som et innspill til NFDs nye regelverk. 

- Det er viktig for oss å komme inn tidlig og drøfte dette politisk. Det nye fylkesutvalget som var til stede på møtet og diskuterte, var ganske samstemt. Forslaget som ligger ute fra NFD nå, ivaretar ikke akvakultur og oppdrett i grenseflaten der gjennomstrømningsanlegg kan brukes i tilstrekkelig grad, sier han. 

Etter møtet ble det fattet enstemmig vedtak om at fylkesutvalget støttet innholdet i brevet. 

Landbasert krever mye strøm 

I brevet fra fylkesutvalget heter det også: 

«Det er eksempel på at anlegg som baserer seg på å pumpe sjøvann inn i anlegget vil få så store strømbehov at Statnett ikke åpner for de kan koble seg på kraftnettet». 

Sandal forteller til IntraFish at landbaserte oppdrettsanlegg ble et av temaene ved et møte mellom kommunene i Vestland fylke og Statnett. Her hevdet kraftetaten at strømbehovet i Bergensområdet ville øke tilsvarende hele Trondheims strømleveranse de neste fem årene. 

Landbaserte oppdrettsanlegg skal ha vært et bidrag til det økte strømforbruket.  

- Statnett skal sikre leveranser av tilstrekkelig energi for nærings og samfunnsutviklingen fylket har behov for. Derfor stiller fylkeskommunen seg spørrende - skal hvem som får strøm avgjøres av en statlig kraftnettaktør, eller skal det være en myndighetsbeslutning?

Vestland vil ha nye regler 

Fylkeskommunen mener at departementets definisjon av hva som er sjøbasert- og hva som er landbasert oppdrett ekskluderer anlegg som kan benytte tidevann i sirkulasjonssystemene deres. Produksjonsenhetene på disse anleggene er gjerne under HAT-grensen. 

Dette mener fylkeskommunen vil kunne stoppe utviklingen av teknologi som kan bli både kostnads- og konkurranseeffektiv: 

 «Tidevannsbasert teknologi i landbaserte anlegg kan på sikt bli bærekraftig og miljømessig oppdrettsproduksjon».

For å senke energikostnadene foreslår derfor Vestland fylkeskommune i saksfremlegget at departementet åpner for at bunnen på anleggene kan plasseres under laveste astronomiske tidevann. 

Søknadsprosessen er omfattende nok som den er 

I saksframlegget kommer det frem at fylkeskommunen mener at søknadsprosessen for å drive landbasert oppdrettsanlegg er omfattende nok som den er. 

Først må prosessen om etablering av anlegget være i tråd med kommunens arealplan, områdene må reguleres og reguleringsplanene må deretter vedtas i kommunen. Her vil det tas høyde for naturinngrepet ved bygging av landbasert oppdrett, virkninger på naturmangfoldet, kulturminner og annet. 

«Om reguleringsplanen blir godkjent kan det søkes til fylkeskommunen om løyve til oppdrett etter akvakulturloven. Det er mange andre tema som skal vurderes for å få godkjent et landbasert anlegg enn akkurat hvilken høyde over havet bunnen på produksjonenhetene ligger», heter det i saksfremlegget. 

Vedtak fattet, brevet sendt 

Utvalgsmedlemmene støttet enstemmig innholdet i saksfremleggets konklusjon. Disse ble presentert i fire punkter: 

  • Vestland fylkeskommune mener det kan være bra for både søkere og forvaltningen å ha retningslinjer for tildeling av løyve til landbaserte oppdrettsanlegg for matfisk av laks og ørret. Men Vestland mener samtidig at retningslinjene til NFD fra 4. juli vil være til hinder for teknologiutvikling for gjennomstrømmingsanlegg.
  • Vestland fylkeskommune påpeker at retningslinjene, slik de er presisert NFD, utelukker en type landbasert oppdrettstteknologi som kan bli den mest klimavennlige. Fylkeskommunen mener det er viktig å tilrettelegge for oppdrettsteknologi som krever minst energiforbruk, og som gjør at strømnettet ikke vil være en avgrensende faktor for etablering av slik anlegg langs kysten.
  • For å redusere energibehovet foreslår Vestland fylkeskommune at departementet åpner for at bunnen på produksjonenhetene kan plassres under laveste tidevann.
  • Vestland fylkeskommune mener en søknad om etablering av landbaserte anlegg krever detaljreguleringsplan etter plan- og bygningsloven og håndtering etter akvakulturloven. Dette ivaretar kommunale, regionale og statlige interesser, ifølge fylkeskommunen. 

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken