Grimstad Holding ville bygge om ordinære bulkskip til oppdrettsenheter. Illustrasjonsfoto.Foto: Eagle Bulk
Grimstad Holding ville bygge om ordinære bulkskip til oppdrettsenheter. Illustrasjonsfoto.Foto: Eagle Bulk
Grimstad Holding ville bygge om ordinære bulkskip til oppdrettsenheter. Illustrasjonsfoto.Foto: Eagle Bulk

Grimstad Holding i Tromsø får nei til søknaden om oppdrett i bulkskip

Departementet opprettholder avslaget til konseptet «Akvarium».

Selskapet søkte om syv utviklingstillatelser til konseptet «Akvarium». Planen var å bygge om ordinære bulkskip til lukkede oppdrettsanlegg.

Fiskeridirektoratet avslo søknaden i april 2018, og mente at den ikke oppfylte vilkåret til «betydelig innovasjon». De mente også at søknaden ikke var godt nok dokumentert.

Selskapet påklaget vedtaket. I september 2018 opprettholdt direktoratet sitt avslag, og sendte saken videre til Nærings- og fiskeridepartementet.

- Ikke noe nytt

Departementet er enig med direktoratets vurdering i at prosjektet mangler «betydelig innovasjon», skriver IntraFish.

«Departementets vurdering er at elementene enten baserer seg på videreutvikling av kjent teknologi eller er elementer som er deler av andre konsepter som har fått utviklingstillatelser. Det at bulkskipet har dobbeltskrog vurderes til å være en konsekvens av krav til bulkskipets design fra andre aktører, snarere enn et spørsmål om teknologiutvikling i dette prosjektet. Både elementene og dobbeltskroget vurderes til å være begrensede deler av et større konsept. Etter departementets syn er det viktigste å vurdere om prosjektet som helhet medfører tilstrekkelig nyhetselement», skriver departementet.

De viser også til at Mowi fikk avslag på et tilsvarende prosjekt, selv om det for dem gjaldt oppdrett i tankskip, og ikke bulkskip som Grimstad Holding søkte om.

«Vage beskrivelser»

Både direktoratet og departementet er enige om at søknaden ikke er konkret nok, og at søkeren ikke kan sannsynliggjøre at prosjektet kan realiseres.

«Grimstad Holding har i klagen gitt utfyllende informasjon knyttet til forankring, utforming av tank og styrke i skip, samt beskrivelser av de øvrige elementene som konseptet består av. Fiskeridirektoratet er like fullt av den oppfatning at søknaden i stor grad er preget av konseptskisser og vage beskrivelser, også for helt sentrale deler av prosjektet, og at den i liten grad er underbygget av dokumentasjon, analyser eller detaljerte vurderinger.

Departementet deler Fiskeridirektoratets vurdering av at beskrivelsene, vurderingene og analysene ikke er tilstrekkelige for å underbygge prosjektets realiserbarhet», heter det.

Departementets avslag er endelig, og kan ikke påklages.

( VILKÅR )
 
Del saken