Teknologibedriftene Eelume og Ecotone er begge eksempler på de mange utspringene fra student- og forskningsmiljøene på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).Foto: Ecotone og Eelume
Teknologibedriftene Eelume og Ecotone er begge eksempler på de mange utspringene fra student- og forskningsmiljøene på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).Foto: Ecotone og Eelume
Teknologibedriftene Eelume og Ecotone er begge eksempler på de mange utspringene fra student- og forskningsmiljøene på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).Foto: Ecotone og Eelume

Studentene former fremtidens havbruk

Havbruksnæringen er blant de raskest voksende formene for matproduksjon i verden. En bærekraftig vekst er avhengig av nye hoder som utfordrer.

Frem mot 2050 har sjømatnæringen satt seg ambisiøse mål om en femdobling av verdien av norsk sjømateksport. Den marine verdiskapingen er samtidig estimert å være verdt over 500 milliarder kroner.

I løpet av samme periode vil verdens befolkning øke med over to milliarder mennesker. Havbruksnæringen har derfor et enormt vekstpotensial, og kanskje Norges beste fremtidsutsikter for verdiskaping og flere arbeidsplasser.

Bærekraftig vekst er en forutsetning for fremtidens næringsgrunnlag og arbeidsplasser. Det innebærer at vi må ta i bruk innovasjon og ny og utprøvd teknologi for forsvarlig høsting av havets ressurser.

Den norske suksessen

For å utnytte havets store vekstpotensial, har vi behov for å utvikle gode løsninger i hele verdikjeden. Det innebærer blant annet reduksjon av utslipp, mindre rømming, forebygging av lus og motsvar til økt internasjonal konkurranse.

Mye av suksessen i havbruksnæringen er oppnådd gjennom samarbeid med forsknings- og kunnskapsmiljøet. Avlsprogrammene på laks og regnbueørret som startet på 1970-tallet av Norges landbrukshøgskole (NLH) videreutvikles fortsatt. I løpet av 40 år har forskningen blant annet bidratt til en halvering i produksjonstid, høyere overlevelse og bedre kvalitet på maten.

Dagens studenter er opptatt av en økonomisk og miljø- og samfunnsmessig bærekraftig utvikling av marin næring. Gjennom blant annet masteroppgaver og praktiske oppgaver kan studentene bidra med nye perspektiver og kreative løsninger for å få til dette. Akademia har bidratt til dagens suksesshistorie, og vil kunne bidra til at vi har en ledende rolle også i fremtiden.

Ellie Johansen

  • Er studentkontakt og prosjektkoordinator for NCE Aquatech Cluster og rådgiver i BDO.
  •  NCE Aquatech Cluster er en av verdens største næringsklynger for leverandører til oppdrettsnæringen.
  • Klyngen fikk NCE-status i 2016, og bygger på arbeidet i de to tidligere Arena-prosjektene Teknologi akvARENA og Smart Water Cluster.
  • Mer enn 100 bedrifter og organisasjoner er medlemmer

Når smarte hoder kommer sammen

Norske erfaringer, kunnskap og kompetanse er derfor avgjørende for å kunne utløse potensialet for videre verdiskaping til havs og for å sikre bærekraftig vekst.

Teknologibedriftene Eelume og Ecotone er begge eksempler på de mange utspringene fra student- og forskningsmiljøene på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). De selvdrevne servicerobotene utviklet av Eelume er et eksempel på hvordan innovasjon og ny teknologi kan bidra til å løse utfordringer som miljøfotavtrykk, HMS og kostnadskrevende vedlikehold.

Ecotone leverer hyperspektrale avbildninger under vann (UHI) og brukes i dag til blant annet å overvåke organismer på sjøbunnen. Teknologien er blitt videreutviklet i samarbeid med noen av verdens største selskaper innen oppdrett og petroleum, og bare fantasien setter grenser for anvendelser i fremtiden.

zoomOscar Markovic, daglig leder i Sealab, på HAV19.
Oscar Markovic, daglig leder i Sealab, på HAV19.

Studentene som sitter med løsningen

Verdens første digitalt styrte havoppdrettsmerd, «Ocean farm 1», er utviklet i Norge. Pilotanlegget på Trøndelagskysten er bygget for testing, læring, forskning og utvikling med særlig fokus på biologiske forhold og fiskevelferd. «Ocean farm 1» er et godt eksempel på hvordan teknologi utviklet i offshorenæringen kan være overførbart til oppdrettsnæringen for å skape bærekraftig vekstløsninger.

Alle disse innovative løsningene er eksempler for hva vi kan få til når smarte hoder kommer sammen for å utveksle ideer og kompetanse på tvers av fagfelt. 

Studentene sitter i førersetet

Til tross for stor sysselsetting i havbruket, er rekruttering av riktig kompetanse en stor utfordring. Hvordan skal vi få studentene til å velge kysten, fremfor et urbant liv? Vi er avhengig av kompetent arbeidskraft og samarbeid som fortsatt evner å utfordre for nyskapning og utvikling. Havbruksnæringen har behov for fremtidens smarte hoder for å håndtere de utfordringene vi står overfor.

Nå setter studentene seg i førersetet for å forme fremtidens havbruksnæring. I februar avholdes HAV20 av studentorganisasjonen NTNU Ocean Club og linjeforeningen Volvox & Alkymisten, i samarbeid med NCE Aquatech Cluster.

Der skal vi løfte frem bedriftene i havbruksnæringen, spennende masteroppgaver og det siste av forskning og ny teknologi. I tillegg arrangeres gruppearbeid mellom studenter og bedrifter med praktiske utfordringer som løses i fellesskap. Samarbeidet er motiverende for studentene, og bidrar til en mer motivert arbeidsstyrke i fremtidens havbruk.

Tre sikret seg jobb

Nå oppretter vi også en CV-database, hvor studenter kan registrere seg i forkant av arrangementet og bedriftene får mulighet til å legge inn stillingsutlysninger for å innhente den kompetansen de trenger.

HAV-arrangementet er en årlig møteplass mellom studenter, akademia, yrkesaktive og havbruksnæringen. Siden 2012 har næringslivet og engasjerte studenter med interesse for havbruk møttes for å dele verdifull kunnskap seg imellom.

Ifølge tilbakemeldingene fra både studenter og næringsliv var HAV19 en kjempestor suksess. 50 av de 126 studentene som søkte, fikk plass. Hele 17 ulike studieretninger var representert, og bidro til nytenkning på tvers av flere fagområder. Tre studenter sikret seg i tillegg jobb etter møte med imponerte bedrifter.

Videreutvikling av samarbeidet mellom studenter og næring gjør at vi står bedre rustet til å svare på forventningene om bærekraftig vekst i den marine verdiskapingen. Det er tross alt studentene som sitter med løsningen på fremtidens oppdrettsnæring.

( VILKÅR )
 
Del saken