LEPPEFISK: Rødnebb, grønngylt, bergnebb og gressgylt brukes til å spise lus på oppdrettslaks, Foto: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet
LEPPEFISK: Rødnebb, grønngylt, bergnebb og gressgylt brukes til å spise lus på oppdrettslaks, Foto: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet
LEPPEFISK: Rødnebb, grønngylt, bergnebb og gressgylt brukes til å spise lus på oppdrettslaks, Foto: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

Berggylt over 28 cm bør fredes, mener Havforskningsinstituttet

Et maksmål på leppefisken vil vil bidra til å opprettholde rekrutteringspotensialet i bestanden.

Anbefalingen kommer fram i det årlige rådet om fiske av leppefisk som Havforskningsinstituttet gir til Fiskeridirektoratet.

Maksmål fra flere

- Rådet er å ha samme fordeling som i år, altså at det kan fiskes fire millioner på Sørlandet, 10 millioner på Vestlandet nord til 62 grader nord og fire millioner lenger nord, sier forsker Anne Berit Skiftesvik, på HIs hjemmeside.

I dag kan berggylten fiskes fra den er 14 cm, men den kjønnsmodner først når den er 22 cm. Minstemålet bør derfor økes til 22 cm, mener forskerne.

Berggylte er den mest ettertraktede leppefisken, mens det tas ut betydelig mer av de to mindre artene bergnebb og grønngylt. Også for disse artene anbefaler HI innføring av maksmål.

Fiskeridirektoratet avgjør

Kvoten for leppefisk er felles for fem arter, som alle har ulike roller i økosystemet. Derfor er det veldig viktig at minste- og maksmål er tilpasset de ulike artenes biologi, ellers kan resultatet bli endringer i artssammensetningen.

I tillegg til å innføre minste- og maksstørrelse for berggylte, anbefaler Havforskningsinstituttet at fisket etter leppefisk fremdeles bør foregå etter gytetiden slik det gjør nå. Rådet som er oversendt Fiskeridirektoratet. Det er de som avgjør hvor mye leppefisk som kan fiskes.

( VILKÅR )
 
Del saken