Lerøy Seafood Group vil teste ut konseptet Pipefarm på tre ulike lokaliteter langs kysten. Illustrasjon: Lerøy Seafood Group
Lerøy Seafood Group vil teste ut konseptet Pipefarm på tre ulike lokaliteter langs kysten. Illustrasjon: Lerøy Seafood Group
Lerøy Seafood Group vil teste ut konseptet Pipefarm på tre ulike lokaliteter langs kysten. Illustrasjon: Lerøy Seafood Group

Lerøy vil teste oppdrett i rør, men får færre utviklingstillatelser enn de har søkt om

Nærings- og fiskeridepartementet sier delvis ja til klagen fra Lerøy, og sender saken i retur til Fiskeridirektoratet.

Lerøy søkte opprinnelig om ni utviklingstillatelser for Pipefarm. Fiskeridirektoratet informerte Lerøy om at prosjektet kvalifiserte for utviklingstillatelser og ga Lerøy én utviklingstillatelse på 450 MTB (maksimalt tillatt biomasse). 

Etter klagen fra Lerøy i fjor, ga direktoratet Lerøy 900 MTB fordelt på to tillatelser. Direktoratet opprettholdt fremdeles store deler av det opprinnelige vedtaket. 

Fikk to tillatelser 

Deretter fikk Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) saken oversendt for endelig avgjørelse. Der ble det besluttet at klagen skulle tas delvis til følge, og at:

«Lerøy Seafood Group ASA kan, dersom videre behandling av saken støtter opp om det, tildeles inntil to tillatelser til utviklingsformål oppad begrenset til henholdsvis 780 tonn MTB og 570 tonn MTB», heter det i brevet fra NFD. 

zoomSlik kan konseptet Pipefarm bli.
Slik kan konseptet Pipefarm bli.

Skal bidra til å utvikle teknologi

NFD viser til laksetildelingsforskriften i argumentasjonen for å øke MTBen tildelt Lerøy. I paragraf 22 av forskriften står det at akvakultur av matfisk innen utvikling, skal bidra til å skape teknologi som kommer akvakulturnæringen til gode. 

Departementet viser til andre vilkår for tildeling av tillatelser innenfor forskriften, blant annet kravet om at «utviklingsarbeidet skal skille seg vesentlig fra tidligere kunnskap og teknologi på akvakulturområdet». 

Lerøy vil produsere smolt i et rør 

Lerøy søkte om å utvikle tre ulike typer «Pipefarm» til produksjon på tre ulike lokaliteter i arktiske farvann, kystfarvann og i fjord. Det ble også søkt om å lage to pipefarm-anlegg på hver lokalitet. 

Hvert rør skulle ha en kapasitet på 450 MTB og fisken skulle stå i pipefarm-anleggene frem til den var rundt 1 kilo da den skulle overføres til vanlige merder. Fiskeridirektoratet ga opprinnelig avslag på søknaden fra Lerøy på 6570 MTB av 7020 tonn MTB som inngikk i ni tillatelser. 

«Begrunnelsen for avgrensning i biomassen var for det første at biomassebehovet må knyttes til utvikling og uttesting av produksjonsteknologien i prosjektet, jf. § 28 sjette ledd og retningslinjene til denne bestemmelsen. Direktoratet vurderer at biomassebehovet knyttet til utvikling og uttesting av produksjonsteknologien i prosjektet i utgangspunktet begrenser seg til Pipefarm-enhetenes produksjonsvolum. 

Det vil derfor ikke kunne gis utviklingsbiomasse til den etterfølgende produksjonen i ordinære åpne merder, fra 1 kilo og frem til slakt».

Lerøy vil bruke 1,72 milliarder på prosjektet

Klagen fra selskapet anslår at det samlet må foretas investeringer på 826 millioner kroner ved utvikling av ett anlegg på hver av de tre lokalitetene. 379 millioner av dette vil gå til bygging og drift av anlegg, og 447 millioner går til sjøfasen. 

«Departementet kan på den bakgrunn ikke se at det foreligger skalafordeler, slik at de økonomiske forholdene i prosjektet ikke endres nevneverdig ved en nedskalering», heter det i brevet.

Endelig vedtak

«Lerøy Seafood Group ASA sin søknad avslås hva gjelder 5670 tonn MTB av omsøkt 7020 tonn MTB. For øvrig opprettholdes av Fiskeridirektoratets vedtak 16. november 2018», heter det i brevet fra NFD.

Klagen ble imidlertid delvis tatt til følge, og saken er blitt sendt tilbake til Fiskeridirektoratet for videre behandling av søknaden. Der vil det bli tatt sikte på tildeling av to utviklingstillatelser, på til sammen 1350 tonn MTB. 

Vedtaket som nå er blitt fattet av NFD er endelig. 

Samfunnskontakt i Lerøy Krister Hoaas skriver i en tekstmelding til IntraFish: 

«Det er for tidlig for oss å svare på hva som blir veien videre». 

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken