Kutter midler til fiskeriforskning med 7,7 millioner kroner

Regjeringen foreslår en bevilgning på 7,3 millioner kroner til fiskeriforskning i 2020. Midlene går til en tilskuddsordning for å finansiere bruk av fartøy og andre ekstrakostnader ved toktbasert fiskeriforskning.  

Bevilgningen for 2020 er en reduksjon på 7,7 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2019.

Regjeringen viser til at; «Behovet for tilskuddsordningen har vært lavere enn forutsatt, og det foreslås derfor å omdisponere midler til kap. 917, post 22 hvor behovet er større».

Post 22 på budsjettet gjelder fangstinntekter og andre inntekter knyttet til ordningen for fiskeforsøk og utvikling. Der er det foreslått en bevilgning på 4,7 mill. kroner i 2020.

( VILKÅR )
 
Del saken