Bolaks har testet ut strømgjerder fra SFD Innovation.Foto: Camilla Aadland
Bolaks har testet ut strømgjerder fra SFD Innovation.Foto: Camilla Aadland
Bolaks har testet ut strømgjerder fra SFD Innovation.Foto: Camilla Aadland

Strømgjerde mot lakselus fikk nei, så tja og så nei igjen

SFD Innovation AS har fått et nytt avslag på sin søknad om utviklingstillatelser.

Det Stavanger-baserte selskapet hadde opprinnelig søkt om seks utviklingstillatelser til en forebyggende teknologi som skal hindre lakselus i å feste seg til laksen.

«Teknologien som kalles «Seafarm Puls Guard» er i prinsippet et strømnett som inaktiverer lakselus i tidlige stadier og hindrer den i å feste seg på laksen», skriver Fiskeridirektoratet i sitt vedtak.

Avslag ble omgjort - kunne få en tillatelse

I oktober 2017 avslo direktoratet søknaden, med henvisning til at vilkåret «betydelig innovasjon» ikke var oppfylt i delprosjekt 1 - samt at delprosjektet ikke var omfattet av formålet med ordningen med utviklingstillatelser. Dermed tok de ikke stilling til hvorvidt andre vilkår var oppfylt eller ikke.

Vedtaket ble påklaget - og omgjort av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Departementet mente at prosjektet var omfattet av ordningen - samt at vilkåret om «betydelig innovasjon» var oppfylt.

«Departementet har imidlertid ikke tatt stilling til om øvrige vilkår er oppfylt i og med at dette ikke er vurdert av Fiskeridirektoratet i første instans. Saken sendes derfor tilbake til Fiskeridirektoratet for videre behandling og med sikte på tildeling av én utviklingstillatelse», skrev NFD i sitt vedtak i mars 2019. Departementet understreket at det ikke var noe bindende tilsagn.

Avslag på grunn av mangel på «betydelig investering»

Nå har altså Fiskeridirektoratet vurdert andre aspekt av søknaden. Oppsummeringen lyder:

«Fiskeridirektoratet har kommet til at det omsøkte prosjektet ikke oppfyller vilkåret om «betydelige investeringer», jf. laksetildelingsforskriften § 23b. Fiskeridirektoratet avslår etter dette søknaden fra SFD Innovation om utviklingstillatelser til konseptet «Seafarm Puls Guard»»

I begrunnelsen skriver direktoratet av SFD opprinnelig budsjetterte med investeringer på 245 millioner kroner for seks utviklingstillatelser ved flere lokaliteter. For en eventuell tildeling av én enhet budsjetterer nå selskapet med 152,2 millioner kroner.

Tror ikke på selskapets anslag

Direktoratet tror ikke på selskapet anslag om investeringsbehov.

«Investeringskostnadene har dermed økt betydelig pr. tillatelse. På den ene siden har Fiskeridirektoratet forståelse for at det er vanskelig å foreta nøyaktige beregninger av fremtidig økonomi i et prosjekt og at kostnader kan endres underveis i saker som tar lang tid å behandle i forvaltningen. På den andre siden finner Fiskeridirektoratet det likevel vanskelig å legge til grunn at kostnadene i et prosjekt som SFD sitt, som tross alt gjelder et konsept av begrenset omfang, sammenlignet med andre utviklingsprosjekter, skulle øke i en så stor grad», heter det.

Direktoratet mener at konseptet har investeringer på «vesentlig under 80 millioner kroner». De legger også til grunn at verdien på av utviklingstillatelser etter en eventuell konvertering vil være på minimum 152 millioner kroner per tillatelse. Direktoratet viser også til en avgjørelse fra departementet, hvor et konsept til Blom, med investeringer på 37 millioner kroner, ble avvist - på et tidspunkt da verdien av tillatelsene ble satt til 93,6 millioner kroner.

( VILKÅR )
 
Del saken