MAKRELL I NORD: Toktleder Leif Nøttestad (blå jakke) og hans kolleger kunne glede seg over storfangst om bord på «Vendla».Foto: Tormod Haugland, «Vendla».
MAKRELL I NORD: Toktleder Leif Nøttestad (blå jakke) og hans kolleger kunne glede seg over storfangst om bord på «Vendla».Foto: Tormod Haugland, «Vendla».
MAKRELL I NORD: Toktleder Leif Nøttestad (blå jakke) og hans kolleger kunne glede seg over storfangst om bord på «Vendla».Foto: Tormod Haugland, «Vendla».

Havforskerne: - Mye makrell i nord og nordvest

Det ble tommelen opp da havforskerne satte ny rekord med en fangst på 4525 kilo makrell ved 76. grader nord.

Det internasjonale makrell- og økosystemtoktet er avsluttet, og internasjonal toktkoordinator Leif Nøttestad har levert en rapport om registreringer av sild, makrell og flere andre bestander. Her er de viktigste observasjoner slik det fremgår i rapporten:

«Hovedmålsettingen med makrell-økosystemtoktet er mengdemåling av den nordøstatlantiske makrellbestanden, som blir brukt direkte i de årlige bestandsberegningene og kvoterådgivningen for makrell fra det internasjonale havforskningsrådet, ICES. Akustisk mengdemåling av norsk vårgytende sild og kolmule er også sentrale målsettinger for fremtidig bruk i bestandsberegningene for disse viktige og tallrike bestandene.

Mye makrell i nord og nordvest

Ved toktslutt kan det konstateres at det er tatt noen få, svært store trålfangster av makrell i de nordlige og nordvestlige områdene av utbredelsesområdet sammenlignet med alle tidligere år med data, og da spesielt øst i Jan Mayen sonen, men også sørvest av Svalbard.

Stimer med makrellåte var synlige i overflaten helt nord til 76.30°N. Vi måtte seile helt nord til nær 78°N, vest av Longyearbyen på Svalbard, for å etablere null-linjen for makrellen. Vi fant derimot ikke null-linjen i nordvest inn mot Framstredet, men vi hadde ikke muligheter til å fortsette der på grunn av tidsnød med hensyn til besluttet dato og sted for toktavslutning.

zoomSTØRST: De største makrellene vandrer lengst nord. Her fra en fangst ved 75 grader Nord.
STØRST: De største makrellene vandrer lengst nord. Her fra en fangst ved 75 grader Nord.

Det var historisk høye enkeltfangster av makrell i de nordligste havområdene med hele 4.5 tonn makrell etter 30 min tauing nær 76°N og 700 kg makrell nær 77°N. Gjennomsnittsstørrelsen varierte fra 214 g i sør til 609 gram i de nordligste områdene, som viser at det er den største makrellen som vandrer lengst nord om sommeren. Det var flere årsklasser med 2-14 år gammel makrell representert i fangstene.

Det var derimot små makrellfangster stort sett langs hele norskekysten fra Hordaland i sør til Finnmark i nord, og i mer åpne havområder mellom det nordøstlige Norskehavet og det vestlige Barentshavet. Vi fikk etablert null-linjen, hvor det ikke er mer makrell, langs kysten i nord og inn mot Barentshavet. Det var også slående hvor lite ungmakrell som ble kartlagt langs norskekysten i år sammenlignet med i fjor.

zoomMETT: Stappfulle makrellmager ved 75 grader nord.
METT: Stappfulle makrellmager ved 75 grader nord.

NVG-sild tilbake i nordlige Norskehavet

Norsk vårgytende sild er tilbake i de åpne havområdene i det nordlige Norskehavet om sommeren etter mange års fravær. Både 2013- og 2016- årsklassene ble fanget i nordlige havområder, og det er gledelige nyheter. Vi hadde brukbare akustiske registreringer av nvg-sild på sonarene og ekkolodd helt nord til 75°N. Gjennomsnittsstørrelsen på silda varierte fra 102 til 433 gram. Ellers registrerer vi veldig lite sild sentralt i Norskehavet. Hovedtyngden nå om sommeren finner vi fra vestlandskysten og i et belte som strekker seg nordvestover til nord for Island.

Kolmule spredt over store havområder

Det overordnede bildet er at kolmula finnes i spredte konsentrasjoner over de fleste områdene, basert på de akustiske registreringene og trålprøvene i dypere vannlag tatt om bord «Kings Bay» og «Vendla». Vi finner faktisk kolmule fra 30 til nærmere 500 meters dyp i ulike områder nå om sommeren.

Kolmula utfører daglige vertikalvandringer også om sommeren, mens makrell og sild i all hovedsak oppholder seg i de øverste 30-50 meters dyp. Det var hovedsakelig fem år gammel kolmule som dominerte de biologiske prøvene, spesielt i nord. Gjennomsnittsstørrelsen på kolmula varierte fra 15 gram utenfor vestlandskysten til 217 gram vest av Bjørnøya.

zoomDYPET: Kolmule, uer og sei fra tråling på 350 meters dyp havner på sorteringsbordet på «Vendla».
DYPET: Kolmule, uer og sei fra tråling på 350 meters dyp havner på sorteringsbordet på «Vendla».

Atlantisk laks

Det ble fanget 37 individer av atlantisk laks om bord på «Kings Bay» og «Vendla» under overflatetrålingen i løpet av toktet. Disse var fordelt over store deler av Norskehavet fra 63°N til 74°N. Individstørrelsen på laksen varierte mellom 86 gram og 1.3 kg.

Rognkjeks

Utbredelsen av rognkjeks er mildt sagt imponerende, og vi fanger rognkjeks, dog i små konsentrasjoner, i stort sett alle overflate-trålhalene våre om bord på «Kings Bay» og «Vendla». Gjennomsnittsstørrelsen på rognkjeksen i fangstene varierte fra 13 gram til 3 kg.

zoomStørrelsen på makrell og utbredelsen.
Størrelsen på makrell og utbredelsen.

Knølhval og finnhval dominerer 

Det var knølhval og spesielt finnhval som dominerte observasjonene våre i de nordligste havområdene i Norskehavet, mellom Finnmarkskysten og Bjørnøya og videre nordvest mot sørvestsiden av Svalbard. Flokker med spekkhuggere har vært mest til stede i det sentrale Norskehavet, trolig på jakt etter makrellstimer nær overflaten.

Kvoteråd 27. september

Det blir travle tider også framover. Den internasjonale toktrapporten fra makrell-økosystemtoktet (IESSNS) 2019 skal være ferdigstilt, inkludert toktestimatene og bestandsindeksene for makrell, nvg-sild og kolmule, allerede innen 23. august. Sammenstillingen av de internasjonale dataene, analysene og resultatene fra alle de seks involverte fartøyene vil gå av stabelen på et såkalt post-cruise møte i Bergen 19.-23. august. Hovedmøtet i ICES WGWIDE, som omfatter alle de store pelagiske fiskeartene i Nordøstatlanteren, starter på Tenerife 28. august. Da må alt være klappet og klart av toktresultater fra alle nasjoner. Selve kvoterådene for makrell, norsk vårgytende sild og kolmule og andre arter, blir offentliggjort av ICES fredag 27. september.»

Toktleder Leif Nøttestad ønsker ikke å svare på spørsmål eller gi ytterligere kommentarer ut over det som han har skrevet i toktrapporten opplyser Havforskningsinstituttet.

( VILKÅR )
 
Del saken