BEDRE KUNNSKAP: Automatisering i oppdrettsnæringen og bedre kunnskapsgrunnlag for beslutninger, vil gi økt intern produktivitet og lønnsomhet. Her en operasjonssentral for fôring utstilt under AquaNor 2017.Illustrasjonsfoto: Anders Furuset
BEDRE KUNNSKAP: Automatisering i oppdrettsnæringen og bedre kunnskapsgrunnlag for beslutninger, vil gi økt intern produktivitet og lønnsomhet. Her en operasjonssentral for fôring utstilt under AquaNor 2017.Illustrasjonsfoto: Anders Furuset
BEDRE KUNNSKAP: Automatisering i oppdrettsnæringen og bedre kunnskapsgrunnlag for beslutninger, vil gi økt intern produktivitet og lønnsomhet. Her en operasjonssentral for fôring utstilt under AquaNor 2017.Illustrasjonsfoto: Anders Furuset

- Havbruksselskapene har et felles ansvar for å utvikle digitale løsninger

Digitalisering er et hett tema også i havbruksnæringen i disse dager.

Digital innovasjon har flere interessante aspekter i havbruk enn i de fleste andre næringer. Det skyldes delvis et fundamentalt forhold ved havbruk - nemlig at oppdrettsselskapenes produksjonsaktiviteter påvirker et felles akvatisk økosystem. Selskapenes individuelle handlinger har potensielt store økonomiske effekter for andre oppdrettere og aktører i økosystemet.

Digital innovasjon handler delvis om å utvikle informasjonssystemer på selskapsnivå for å fôre laksen mer effektivt, og for å overvåke og predikere utviklingen i laksens helse og velferd på anlegget. Automatisering og bedre kunnskapsgrunnlag for beslutninger vil gi økt intern produktivitet og lønnsomhet.

Men vel så viktig er å kombinere data om produksjonen og laksen fra anleggene i en region med andre data om det marine økosystemet, og bruke disse i kvantitative modeller som kan predikere smittepress, lusepopulasjon og påvirkning på vill laksefisk. Havbruksselskapene må trolig ta mye av kostnaden med investeringer i digitale målesystemer for lakseelver som kan gi bedre data om blant annet bestander av vill laksefisk, deres adferd og faktorer om påvirker dødelighet og rekruttering. Dagens teknologier for måling og modellering av lakselusindusert dødelighet hos vill laksesmolt kan ikke være langsiktige løsninger for kapasitetsregulering.

Havbruksselskapene har et felles ansvar for å utvikle digitale løsninger som kan gi dem lisensen til å øke produksjonen på en bærekraftig måte. Myndighetene kan ikke dra denne innovasjonsprosessen, men samtidig er det myndighetene som gir lisens til vekst.

Et viktig spørsmål er hvor modne selskapene i de ulike regionene er når det gjelder digital innovasjon, og spesielt utvikling av systemer for overvåkning av biologiske og miljø-parametere i regioner? Det hevdes at diversiteten blant selskapene er stor i noen regioner. For at regionale informasjonssystemer skal kunne etableres og fungere effektivt må alle anleggene i en region være med. Selskaper som ikke vil gjøre nødvendige investeringer kan bli en sperre for innovasjon og investeringer, og til syvende og sist vekst i en region.

( VILKÅR )
 
Del saken