Kråkebollenes nedbeiting av tareskogene langs kysten av Nord-Norge har bekymret fagfolk i en årrekke. Et oljesøl i kråkebolleland kan være kritisk for dyrelivet i strandsonen.Foto: Pernilla Carlsson/Niva
Kråkebollenes nedbeiting av tareskogene langs kysten av Nord-Norge har bekymret fagfolk i en årrekke. Et oljesøl i kråkebolleland kan være kritisk for dyrelivet i strandsonen.Foto: Pernilla Carlsson/Niva
Kråkebollenes nedbeiting av tareskogene langs kysten av Nord-Norge har bekymret fagfolk i en årrekke. Et oljesøl i kråkebolleland kan være kritisk for dyrelivet i strandsonen.Foto: Pernilla Carlsson/Niva

Kråkebollene beiter på tareskogen. Det kan forverre effekten av oljesøl.

Oljesøl i områder med nedbeitet tareskog kan være kroken på døra for dyrelivet i fjæra.

Forskere fra NIVA, Havforskningsinstituttet, Akvaplan-niva og Norsk polarinstitutt har analysert hvordan kombinasjonen av oljesøl og kråkebollebeiting kan påvirke strandsonesamfunnene utenfor Hammerfest i Finnmark.

- De siste 40 årene har det foregått et skifte fra rik tareskog til goldt og nakent kråkebolledominert berg, og intakt tareskog finnes nå bare på de mest bølgeutsatte områdene, sier marinbiolog Trine Bekkby, seniorforsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i en pressemelding.

Dykket i tareskogen

Med undervannskamera og GPS registrerte forskerne tarens utbredelse på over 450 stasjoner fordelt på Sørøya, Rolvsøya og holmer og skjær utenfor Hammerfest. Deretter dykket og snorklet de rundt i tareskogen, på kråkebollenedbeitede områder og i fjæra, og samlet inn prøver av dyrelivet som lever der.

Forskerne gjorde også eksperimenter med utplassering av kunstig substrat, såkalte faunafeller, for å se hvor raskt smådyr som krepsdyr, børstemark og bløtdyr kan etablere seg i ulike leveområder.

Mister et viktig ledd

Krepsdyr, børstemark og bløtdyr viste seg å være spesielt tallrike i friske tareskoger og i tidevannssonen. Dersom disse dyregruppene forsvinner, mister man et viktig ledd i energioverføringen videre opp i næringskjeden.

- Olje er spesielt skadelig for krepsdyr, børstemark og bløtdyr. Tang og tare er deres bosted, og de smådyrene som lever i tidevannssonen er særlig utsatt for oljesøl. Dersom et oljesøl utrydder disse dyrene i ett område, og kråkebollenes beiting har sørget for at det ikke finnes noe nærliggende tareskog som dyrene senere kan spre seg fra, klarer de ikke å komme tilbake, sier NIVA-forskeren i meldingen.

( VILKÅR )
 
Del saken