Det nye settefiskanlegget til Norway Royal Salmon bygges i indre del av Dåfjorden.Foto: Troms fylkeskommune
Det nye settefiskanlegget til Norway Royal Salmon bygges i indre del av Dåfjorden.Foto: Troms fylkeskommune
Det nye settefiskanlegget til Norway Royal Salmon bygges i indre del av Dåfjorden.Foto: Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune sa ja til settefiskanlegg i Dåfjorden

Byggingen av anlegget startet i fjor, og nå er alle tillatelser på plass.

Troms fylkeskommune har gitt NRS Settefisk AS akvakulturtillatelse til å etablere et nytt og moderne settefiskanlegg for laks, ørret og regnbueørret i Dåfjorden i Karlsøy kommune.

Anlegget, som skal driftes med resirkuleringsteknologi, er under bygging og vil generere opp mot 15 nye arbeidsplasser i driftsfasen. 

Landbasert produksjon på sikt

Selskapet mener at et fullt utbygget anlegg vil gi samfunnsmessige positive ringvirkninger. Norway Royal Salmon planlegger videre å utvide produksjonen på anlegget ytterligere på et senere tidspunkt, med en ny postsmoltenhet. Dette vil, om disse planene realiseres, i praksis betyr landbasert matfiskoppdrett.

Selskapet søkte om tillatelse til anlegget i august i fjor og samtlige sektormyndigheter har nå gitt nødvendige tillatelser og uttalelser som anbefaler etableringen. 

Stort og moderne

Etter planen skal anlegget stå ferdig i 2020.

Dette skal bli et av verdens største og mest moderne settefiskanlegg med resirkuleringsteknologi. Anlegget er lukket, og henter ferskvann fra fjellet og sjøvann fra 40 meters dybde. Avfallsstoffer filtreres ut før avløpsvann kanaliseres ut på 23 meters dyp i Dåfjorden.

NRS Farming AS

NRS Farming AS har i dag 26 akvakulturtillatelser for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i Troms og Finnmark. Ved etablering av settefiskanlegget vil NRS kunne forsyne sine egne anlegg i disse to fylkene med lokalt produsert smolt.

Anlegget, som blir et moderne RAS anlegg med resirkulering og rensing av vann, vil ha en kapasitet på 10 millioner sjødyktig smolt i året. 

Anlegget vil i løpet av 2020 kunne være i full drift. De planlagte 10 millionene smolt har et potensial til å bli opp mot 50.000 tonn laks med forventet eksportverdi på om lag 2,5 milliarder kroner.

Inntil 10 millioner settefisk

Karlsøy kommune har opplyst at etableringen er i tråd med kommunens arealplan for området. Kommunen mottok ingen kritiske merknader ved offentlig ettersyn av søknaden.

Mattilsynet region Nord har vurdert risikoen for spredning av smitte og funnet at etablering av lokaliteten ikke vil innebære uakseptabel risiko og at den planlagte driften av anlegget vil ivareta fiskevelferden.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gitt tillatelse etter forurensningsloven for en årlig produksjon på inntil 10 millioner settefisk/ postsmolt og uttaler at etableringen kan skje uten at det oppstår uakseptabel forurensning.

Fiskeriinteresser er vurdert

Fiskeridirektoratet region Nord har vurdert fiskeriinteressene i området, herunder samiske. De skriver at avløpsrør ikke vil komme i direkte konflikt med fiskerier, gyteområder eller annet marint biologisk mangfold i Dåfjorden.

Troms fylkeskommune uttaler at tiltaket er også i tråd med Havbruksstrategi for Troms, som har som et mål å gjøre Troms selvforsynt med settefisk av laks og ørret. Målet nås med denne etableringen.

Norway Royal Salmons har også andre prosjekter under bygging. Stålet til de to stålmerdene Arctic Offshore Farming er kuttet i Tyskland. Hør mer om det i denne podkasten med konserndirektør for marked og forretningsutvikling, Klaus Hatlebrekke: 

( VILKÅR )
 
Del saken