Eksporten av fisk hadde vært 1,3 milliarder mindre verdt om den norske kronen hadde holdt stand mot euro, mens for klippfisken som ble eksportert til Brasil og oppgjort i dollar, var det en motsatt effekt siden kronen styrket seg mot dollaren, viser en studie fra Nofima.Foto: Runa Tierno
Eksporten av fisk hadde vært 1,3 milliarder mindre verdt om den norske kronen hadde holdt stand mot euro, mens for klippfisken som ble eksportert til Brasil og oppgjort i dollar, var det en motsatt effekt siden kronen styrket seg mot dollaren, viser en studie fra Nofima.Foto: Runa Tierno
Eksporten av fisk hadde vært 1,3 milliarder mindre verdt om den norske kronen hadde holdt stand mot euro, mens for klippfisken som ble eksportert til Brasil og oppgjort i dollar, var det en motsatt effekt siden kronen styrket seg mot dollaren, viser en studie fra Nofima.Foto: Runa Tierno

Svekket krone ga 1,3 milliarder mer i eksportverdi i 2018

Eksporten av fisk fikk hjelp av en svakere krone i 2018. Sterkere euro gir gevinst i EU, mens en svakere dollar har ført til valutatap for fiskeeksporten ellers i verden.

I en ny rapport fra forskningsinstituttet Nofima vises det til at verdien av eksporten for alle sjømatprodukter i 2018 økte med 4,8 prosent fra 2017 til 2018, fra 94,5 til 99 milliarder kroner. De anslår at denne økningen ville vært på 3,4 prosent hvis ikke kronen hadde vært noe svakere i 2018 enn året før. 

Øker i EU

- Dette drøye prosentpoenget i forskjell utgjør cirka 1,3 milliarder kroner, sier forsker Thomas Nyrud i en pressemelding fra Nofima.

zoomThomas Nyrud
Thomas Nyrud

Han viser til et skille mellom ferske produkter som på grunn av kortere holdbarhet selges mer til EU-markedet og gjøres opp i euro, og fryste produkter som kan transporteres lengre og dermed i relativt større grad går til markeder som betaler med amerikanske dollar.

Rapporten er en oppsummering av et fire år langt forskningsprosjekt, som er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering. Målet har vært å forutsi konsekvensene av fremtidig valutauro, og gi et valutakorrigert bilde av prestasjonen til næringen.

Kronen styrkes i 2019

Kronekursen har holdt seg svak gjennom 2018 og inn i 2019, til tross for tiltagende vekst i norsk økonomi og to hevinger av styringsrenten det siste halvåret. Mange valutaanalytikere forklarer den fortsatt svake kronen med urolige internasjonale markeder preget av overskrifter som brexit, handelskrig og fallende børser. Dette gir nervøse investorer som dermed holder seg unna små, volatile valutaer som den norske.

 Forskerne viser imidlertid til at flere meglerhus regner med at kronen skal styrke seg i løpet av 2019. Det kan slå spesielt hardt ut for bedrifter som sitter på store varelager over lengre tid, som tørrfisk- og klippfiskprodusentene.

- Disse har betalt godt for råstoffet nå i vinter og vår, men kan oppleve store endringer i salgsprisen på de ferdige produktene hvis kronen styrker seg mye før disse skal eksporteres til senhøsten og neste vinter, sier Nyrud.

Chile

Forskerne har sett nærmere på tre land norsk fisk konkurrerer mot i de internasjonale sjømatmarkedene; Chile, Island og Skottland. Chile og Skottland er sentrale konkurrenter innen lakseproduksjon, mens Island er store på produksjon av hvitfisk.

I Chile har den økonomiske veksten begynt å ta seg opp de siste par årene, blant annet drevet frem av lave rentenivåer. Samtidig har den chilenske pesoen gradvis styrket seg, med en mulighet for videre styrking fremover. En styrking av pesoen relativt til norske kroner vil være fordelaktig for norske lakseeksportører og styrke deres konkurransesituasjon, viser forskerne til.

Island 

For Island viser de til at, etter en lang periode med stadig sterkere islandsk valuta, har den islandske kronen svekket seg jevnt over de siste årene, også mot norske kroner. 

Islands økonomi har bak seg en periode med formidabel vekst, men denne veksten har nå begynt å avta med nedgang i eksport og investeringer. Den reduserte veksten har ført til en svakere islandsk krone, og en videre svekkelse vil være fordelaktig for landets eksportindustri.

Skottland

For Skottland har pundet, etter britenes beslutning om EU-utmelding i 2016, variert i takt med forhandlingene og resultatene av dem. Det forventes moderat vekst i britisk økonomi fremover, mye avhengig av Brexit-utfallet, mens sentralbanken har hevet styringsrenten to ganger siden høsten 2017.

- En såkalt «hard brexit» kan i verste fall medføre store fall i pundverdien. Et svakere pund kan gi redusert etterspørsel etter norsk fisk hos britene, siden denne vil bli dyrere og mange vil gå over til billigere alternativer. I tillegg kan det gi britiske eksportører en prisfordel ute i markedene, og styrke deres konkurransekraft på samme måte som den kraftige kronesvekkelsen i 2014/2015 ga god drahjelp til mange norske eksportører, viser Nofima-rapporten til.

( VILKÅR )
 
Del saken