Modell av luseskjørtet fra Salgard som det fortsatt knives om patent eller ei på.Foto: Anders Furuset
Modell av luseskjørtet fra Salgard som det fortsatt knives om patent eller ei på.Foto: Anders Furuset
Modell av luseskjørtet fra Salgard som det fortsatt knives om patent eller ei på.Foto: Anders Furuset

Staten tapte mot luseskjørtprodusent i tingretten, anker dommen

Nå blir det enda en runde i lagmannsretten.

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) anker dommen fra Oslo tingrett der Salgard på nytt fikk medhold i sitt luseskjørt-patent.

I dommen fra Oslo tingrett tidligere i år ble patentet på et finmasket, gjennomstrømbart luseskjørt kjent gyldig. KFIR ble samtidig dømt til å betale Salgard 2,3 millioner kroner i saksomkostninger.

«Jeg kan opplyse at KFIR har besluttet å anke tingrettens dom. Grunnen til at dommen ankes er at den etter KFIRs syn bygger på en uriktig forståelse av loven og at tingretten dessuten har vurdert bevisene feil», skriver advokat Stein-Erik Jahr Dahl hos Regjeringsadvokaten i en epost til IntraFish.

Omstridt siden 2012

IntraFish har omtalt sakskomplekset en rekke ganger. Tromsø - selskapets patent fra 2012 på et gjennomstrømbart luseskjørt har vært omstridt.

Salgård, eller Calanus som de het da, før luseskjørtvirksomheten ble skilt ut i selskapet Salgard, gikk i 2015 til sak mot Moen Marin og to selskaper relatert til dem, Nordic Aqua Gear og Cathay Import. Tromsø-selskapet saksøkte da konkurrentene som solgte luseskjørt produsert en måte de mente var i strid med deres patent.

De saksøkte selskapene bestred ikke at skjørtene deres var lik Calanus sine, men mente at patentet aldri burde blitt innvilget. Saken endte med at Calanus delvis vant saken, og fikk tilkjent erstatning av to av selskapene. Moen Marin ble frikjent.

Anket til lagmannsretten

Dommen fra tingretten ble anket til lagmannsretten, hvor det kom dom i august 2016. Der ble det avsagt dom under dissens, og «under sterk tvil». Konklusjonen var at patentet var gyldig, og at Nordic Aqua Gear og Cathay Import ble dømt til å betale erstatning på 3,6 millioner kroner til Calanus (Salgard).

De tapende selskapene anket til Høyesterett - men Høyesterett avviste anken.

Overprøvd avgjørelse

Flere andre produsenter av luseskjørt, anført av Mørenot Aquaculture, tok saken til Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR). Dette er et organ underlagt Nærings - og fiskeridepartementet, som overprøvde Patentstyrets avgjørelser og vedtok i januar 2018 at patentet var ugyldig. 

Avgjørelsen fra KFIR klaget Salgard til Oslo tingrett i februar 2018. Der fikk selskapet altså medhold, og det er denne dommen KFIR nå anker. 

IntraFish har ikke fått tak i Gunnar Rørstad i Calanus for en kommentar til at staten anker patentdommen. 

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )

 
Del saken