Fiskeridirektoratet har til nå avslått 75 søknader om utviklingstillatelser. Tre avslag er sendt denne uken.Foto: Ole Erik Klokeide
Fiskeridirektoratet har til nå avslått 75 søknader om utviklingstillatelser. Tre avslag er sendt denne uken.Foto: Ole Erik Klokeide
Fiskeridirektoratet har til nå avslått 75 søknader om utviklingstillatelser. Tre avslag er sendt denne uken.Foto: Ole Erik Klokeide

Kommer med nok et nei til søknad om utviklingstillatelser

Askvik Aqua har fått avslag på sin søknad om fire utviklingstillatelser.

Det er dermed det tredje avslaget på utviklingstillatelser denne uken etter at også Dåfjorden Klekkeri og Biolaks fikk avslag på søknadene om henholdsvis én og fem utviklingstillatelser.

Autobehandling av lakselus og AGD

Konseptet Askvik Aqua søkte utviklingstillatelser til skal bestå av to merder koblet sammen med et rør. Dette røret blir av søker kalt Aquaclinic og beskrives som et «system for autobehandling av lakselus og AGD». Avlusningsfunksjonen i Aquaclinic skal bestå av fire steg:

1. Elektropuls for avlivning eller svekkelse av lakselus i alle utviklingsstadier. De lavpotente pulsene vil ifølge selskapet ikke utgjøre noen fare for fiskehelsen såfremt de administreres riktig, og at det er planlagt tankforsøk for å dokumentere dette.

2. Kavitasjonsdyser tilpasset for å spyle av lus som ikke løsner i steg 1.

3. Et boblefangsystem der luftbobler skal benyttes for å fange opp lusen som er fjernet fra fisken i autoavlusningen.

4. Lusen som fanges opp i boblefanget vil transporteres med luftboblene til en sterkere elektropuls i form av en modifisert versjon av det patenterte elektrofilteret.

Skal lokke laksen med lys og fôr

Søker opplyser at for å sikre at laksen vil bevege seg i ønsket retning uten konvensjonell trenging, skal det utvikles systematisk sammensatte lokkemiddel basert på lys og vibrasjon, sammen med bruk av fôr.

Selve notteknologien - kalt Netlink - skal, ifølge søker, kunne heves og senkes automatisk ved å pumpe luft inn i flottørslanger som er integrert i notveggen.

I avslaget skriver Fiskeridirektoratet at vurderingen av om konseptet innebærer betydelig innovasjon også må ses i sammenheng med konseptets bidrag til å løse miljø- og arealutfordringer.

- Lakselus utgjør en kjent og målbar miljøpåvirkning på villfisken, og lakselussmitte fra oppdrett er et problem for vill laksefisk. På grunnlag av Havforskningsinstituttets risikorapport for norsk fiskeoppdrett 2018 legger Fiskeridirektoratet til grunn at AGD utgjør liten risiko for villaks og er et begrenset miljøproblem i akvakulturnæringen, skriver de.

Har ikke løsning for reduserte utslipp

Videre skriver Fiskeridirektoratet at notteknologien Netlink er presentert som et konsept som ved bruk av luft i flottørslanger skal heve noten slik at laksen trenges og lokkes inn i Aquaclinic uten behov for kraner, vinsj eller annen håndtering av not.

- Under forutsetning av at dette systemet fungerer er Fiskeridirektoratet enig med søker i at dette er en sikrere trengingsløsning for behandling av fisk, og at konseptet kan redusere risiko for rømming. Etter Fiskeridirektoratets syn er det imidlertid ikke tilstrekkelig underbygget med dokumentasjon at Netlink vil fungere som tiltenkt, heter det i avslaget der det videre påpekes at anlegget er åpent på samme måte som konvensjonell teknologi, og at søker ikke har presentert noen løsninger for å redusere næringens utfordringer med utslipp.

- Fremstår med begrenset potensiale

Oppsummert mener Fiskeridirektoratet at konseptet fremstår med begrenset potensiale for å bidra til å løse akvakulturnæringens miljøutfordringer og i begrenset grad innebærer utvikling av ny teknologi.

- Videre er det ikke godtgjort at flere av enkeltkomponentene og systemet som helhet vil fungere på tiltenkt måte. Fiskeridirektoratet finner etter en konkret helhetsvurdering at konseptet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», skriver Fiskeridirektoratet og som dermed ikke finner det hensiktsmessig å drøfte hvorvidt de øvrige tildelingsvilkårene er oppfylt.

Fiskeridirektoratet har nå 11 søknader om utviklingstillatelser som ikke er ferdig behandlet. TI selskaper er tildelt til sammen 66 utviklingstillatelser, mens åtte selskaper har fått svar at de er innenfor ordningen og at det fortsatt pågår avklaring på hvor mange tillatelser som vil bli tildelt. 75 selskap har fått avslag på sine søknader.

( VILKÅR )
 
Del saken