Blom Fiskeoppdrett er ett av de tre selskapene som samarbeider med Nofima om FoU-tillatelsene.Foto: Elise Årdal
Blom Fiskeoppdrett er ett av de tre selskapene som samarbeider med Nofima om FoU-tillatelsene.Foto: Elise Årdal
Blom Fiskeoppdrett er ett av de tre selskapene som samarbeider med Nofima om FoU-tillatelsene.Foto: Elise Årdal

Nofima skal samarbeide med tre oppdrettere om forskningstillatelser

Først fikk de seks tillatelser, men en klage ga tre ekstra.

Nofima søkte opprinnelig om tolv FoU-tillatelser for en periode på ti år, skriver IntraFish

Ni av dem skulle ha maksimal tillatt biomasse på 780 tonn hver, og tre av dem på 480 tonn hver.

Planen er å samarbeide med Blom Fiskeoppdrett i sør, Lerøy Midt i region midt og Nordlaks i region nord.

FoU-tillatelser

  • Intensjonene bak tildeling av forsøks- og forskningstillatelser er å gi rom for viktige forskningsprosjekter som kan bringe norsk oppdrettsnæring fremover.
  • De skal bidra til å utvikle kunnskap som kommer akvakulturnæringen til gode, blant annet om driftsformer, teknologi, biologi, ernæring, fiskehelse og fiskevelferd.
  • Ordningen er primært forbeholdt forskningsinstitusjoner på universitet-/høyskolenivå I særlige tilfeller har også annen privat eller offentlig institusjon vært gitt tillatelse når anlegget fremstår som en nødvendig og integrert del av et forskningsprosjekt.
  • Det legges stor vekt på at biologisk forskningskompetanse er involvert i søknadene. For denne typen søknader blir nødvendige tillatelsesrammer vurdert ut fra prosjektets forskningsmessige innhold og behov. Eventuell matfiskproduksjon i slike tillatelser er å anse som en sideeffekt ved forskningen
  • Forskningstillatelsene er tidsbegrenset og søknadene blir individuelt vurdert ut fra prosjektets faglig innhold, samlet kompetanse og relevans. Det er ingen søknadsfrist for denne type tillatelser, og Fiskeridirektoratet har løpende adgang til å innvilge tillatelser etter ordningen.
  • Søknaden blir behandlet av Fiskeridirektoratets Faglige Råd for Forsknings¬tillatelser, som er et eksternt råd, jf. laksetildelingsforskriftens § 28a
  • Det er pr. 31.12.2016 tildelt 72 tillatelser.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Nytt fôringsregime

Formålet med forskningsprosjektet er å utvikle og implementere et nytt kunnskapsbasert og dynamisk fôringsregime relatert til årstid. Dette skal øke robusthet og gi bedre fiskevelferd, redusere uspesifikk dødelighet/sirkulasjonssvikt og melanin i filet, i tillegg til å gi økt utbytte og kortere produksjonstid i sjø.

Fiskeridirektoratet fattet først vedtak om å tildele totalt seks tillatelser. 

Nofima valgte å klage på vedtaket fra Fiskeridirektoratet, og saken endte etter hvert hos Nærings- og fiskeridepartementet.

Inntil fire år

I sin behandling av klagen fra selskapet påpeker departementet blant annet at «En sentral forutsetning i prosjektet er at den samlede utsatte fiskegruppen i hver merd som helhet skal fôres frem til slaktevekt og at det ikke foretas utsortering før dette oppnås. Det vil da oppstå behov for tre tillatelser når gjennomsnittlig vekt er fire kilo og i en periode frem til slakting».

Etter at departementet har vurdert både søknaden fra selskapet og klagen fra Nofima, har departementet vedtatt at Nofima gis tilsagn om en tredje tillatelse i hver region. Dermed får Nofima tre tillatelser på 780 tonn MTB i hver av regionene nord, midt og sør, totalt 9nitillatelser.

Tillatelsene gis for en periode på inntil fire år for gjennomføring av forsøkene i henhold til planene i søknaden.

( VILKÅR )
 
Del saken