Slepetest av prototypen til Gigante Offshoremerd i Nordfjorden i Gildeskål. Foto: Tom Remi Jacobsen/ «MS Helnessund»
Slepetest av prototypen til Gigante Offshoremerd i Nordfjorden i Gildeskål. Foto: Tom Remi Jacobsen/ «MS Helnessund»
Slepetest av prototypen til Gigante Offshoremerd i Nordfjorden i Gildeskål. Foto: Tom Remi Jacobsen/ «MS Helnessund»

Gigante er uenig i avslaget på utviklingstillatelser

Gigante Offshore søkte om ni utviklingstillatelser, men fikk nei hos Fiskeridirektoratet.

Merden er en stor konstruksjon for eksponert farvann som skal bygges i polyetylen (PE), og skal betjenes og styres fra et integrert basefartøy, skriver IntraFish.

Den skal bli 500 meter lang, og vil være sylinderformet med spisse ender. I midtseksjonen skal det være fem notposer, hver med plass til 440.000 fisk, totalt 2,2 millioner fisk.

Konstruksjonen skal også kunne senkes ned til 30 meter under havoverflaten ved signifikant bølgehøyde større enn 6 meter, eller ved økt fare for lusepåslag eller alge- og manetoppblomstring.

zoomStyreleder og daglig leder Kjell Lorentsen i Gigante Offshore. Selskapet klager på avslaget om utviklingstillatelser. 
Styreleder og daglig leder Kjell Lorentsen i Gigante Offshore. Selskapet klager på avslaget om utviklingstillatelser. 

Ikke «betydelig innovasjon»

Fiskeridirektoratet konkluderte i sin behandling av søknaden med at konseptet ikke oppfylte vilkåret om betydelig innovasjon, og avslo derfor søknaden til selskapet.

Fiskeridirektoratet påpeker imidlertid i sitt vedtak av konseptet har høy nyhetsverdi, og legger blant annet vekt på at offshoremerden har en ny utforming, at den er designet for eksponerte lokaliteter og kan ligge i overflatetilstand i sjø med signifikant bølgehøyde på seks meter. I tillegg fremheves det at det er mulighet til å kunne senke ned hele merden.

Direktoratet mener også at Gigante har levert en stor mengde relevant dokumentasjon.

Stor risiko

Likevel mener Fiskeridirektoratet i sin vurdering av søknaden at Gigante Offshoremerd er på et tidlig konseptuelt nivå, når det gjelder å sannsynliggjøre den tekniske realiserbarheten av konseptet, og viser til at selskapet selv har fremhevet i søknaden at det «til nå ikke er bygget konstruksjoner i PE av denne størrelsen».

Etter Fiskeridirektoratet sitt syn gjør dette, kombinert med at det skal stå mye fisk i anlegget, og at anlegget skal ligger på eksponerte lokaliteter, at det er en høy risiko forbundet med konseptet.

Direktoratet vurderer at Gigante Offshormerd innebærer en stor risiko knyttet til rømming, og at det mangler beregninger/analyser som viser at konstruksjonen er dimensjonert for bruk av brønnbåt, herunder sammenstøt mellom båt og konstruksjon.

zoomLakseoppdretter Kjell Lorentsen ved den 80 meter lange prototypen av hans tubeliknende innovasjon. Den representerer et nytt konsept innen merdkonstruksjon.
Lakseoppdretter Kjell Lorentsen ved den 80 meter lange prototypen av hans tubeliknende innovasjon. Den representerer et nytt konsept innen merdkonstruksjon.

Selskapet klager

Gigante Offshore skriver i sin klage at avslaget i hovedsak er begrunnet med frykt for rømming.

- Vi er sterkt uenige i vurderingen av at offshoremerden er på et tidlig konseptuelt nivå. Konseptet er veldokumentert, og det har vært gjennomført en grundig og god utviklingsperiode. Analyser fra Multiconsult viser at Gigante Offshoremerd vil motstå miljøkrefter innenfor de påkrevde marginer og at konseptet kan realiseres på en trygg måte. Det er ikke påvist fare for konstruksjonssvikt med påfølgende rømming, påpeker Gigante.

Selskapet har blant annet gjennomført en slepetest med en 80 meter lang prototype.

Lang erfaring med PE

Selskapet viser også til at det er svært lang erfaring med bruk av PE som viser at det basert på dette materialet er fullt mulig å bygge konstruksjoner som har tilstrekkelig strukturell integritet. 

- Over 90 prosent av alle sjøanlegg for oppdrett av laks bruker i dag merder i PE. Merdene er store, opptil 200 meter i omkrets, altså med en diameter på 63 meter. Dette er ca. 50 prosent større diameter enn på Gigante Offshoremerd, og slike anlegg er også utsatt for store belastninger. Disse merdene er godkjente og tilfredsstiller kravene til materialegenskaper, spenninger i konstruksjonen og utmatting. Prosjektet Offshoremerd bygger således på et omfattende erfaringsgrunnlag, mener Gigante.

Selskapet fremhever også at bygging av Gigante Offshoremerd kan og vil gjøres i Norge, og mener at konseptet således gir en unik mulighet til å utvikle norsk leverandørindustri.

I klagen vises det også til at det er bygd en testmodell som er 80 meter lang og 8 meter i diameter. Blant annet har Multiconsult slått fast at konseptet kan realiseres, og SINTEF har konkludert med at en slik konstruksjon egner seg som oppdrettsanlegg for lokaliteter som har relativt sterke strømmer.

zoomServicefartøyet «MS Helnessund» og Gigante Offshoremerd i Nordfjorden i Gildeskål.
Servicefartøyet «MS Helnessund» og Gigante Offshoremerd i Nordfjorden i Gildeskål.

Trygg utviklingsperiode

Gigante viser også til at det i framdriftsplanen er beskrevet hvordan det første etter fem og tre måneder med uttesting vil være full drift i anlegget. I den første fasen som varer i tre år og tre måneder, vil anlegget testes uten fisk overhodet, hvorav seks måneder testing på lokalitet med alle systemer og funksjoner på plass.

Deretter, etter 3,5 års arbeid, vil det settes ut en million smolt, altså mindre enn halvparten av den planlagte produksjonen.

- Dette er planlagt for å ytterligere kvalitetssikre at testresultatene for teknologien fungerer i stor skala på lokalitet, og at fiskevelferden blir ivaretatt. Prosjektet er planlagt gjennomført på en trygg og kvalitetssikret måte, påpeker selskapet.

Gigante reagerer også på at nyhetsverdi blir brukt som negativ argumentasjon for avslaget, og at dette kombineres med argumenter som «høyt antall fisk og eksponert lokalitet», påstås at prosjektet har høy risiko.

- Gigantes prosjekt har ikke høyere risiko enn andre konsepter som er tildelt utviklingstillatelser, skriver selskapet i klagen.

( VILKÅR )
 
Del saken