UTPRØVD: Forsøkene med nye mottakssystemer ble først prøvd her på Hovden Fiskeindustri i Vesterålen. Foto: Silje Kristoffersen, Nofima
UTPRØVD: Forsøkene med nye mottakssystemer ble først prøvd her på Hovden Fiskeindustri i Vesterålen. Foto: Silje Kristoffersen, Nofima
UTPRØVD: Forsøkene med nye mottakssystemer ble først prøvd her på Hovden Fiskeindustri i Vesterålen. Foto: Silje Kristoffersen, Nofima

Krever app-innmelding som vilkår for automatisert fiskemottak

Fire fiskekjøpere har fått dispensasjon for å ta i bruk automatiske mottaksanlegg - men bare hvis båtene melder inn fangst via Kystfiskeappen.

- Departementet legger her opp til en helt urimelig ordning der båter som ellers ikke har et slikt påbud, må bruke Kystfiskeappen for å kunne levere til de fiskebrukene som nå har fått dispensasjon for å kunne benytte nye mottaksanlegg. Jeg går ut fra at det blir sendt en klage på dette punktet ganske umiddelbart, sier Viggo Johnsen, prosjektleder i Fiskeriparken Egga Utvikling på Myre i Vesterålen og koordinator for dispensasjonssøknadene som nå er innvilget av Nærings- og fiskeridepartementet.

Jeg går ut fra at det blir sendt en klage på dette punktet ganske umiddelbart.

Viggo Johnsen, Fiskeriparken Egga Utvikling

zoomViggo Johnsen, Fiskeriparken Egga Utvikling på Myre i Vesterålen.
Viggo Johnsen, Fiskeriparken Egga Utvikling på Myre i Vesterålen.

Krever dispensasjon

Dispensasjonene som er gitt til tre fiskebruk i Nordland og ett i Troms er en oppfølging av det opprinnelige Hovdenprosjektet, der Hovden Fiskeindustri i Vesterålen og Tobø Fisk i Havøysund har prøvd ut modernisering av mottak av fisk. 

Prøveprosjektet har foregått med dispensasjon fra gjeldende bestemmelser for landing, mottak og omsetning av fisk, og ut fra de resultatene som er oppnådd har nå ytterligere fire kjøpere montert de nye mottakslinjene og fått dispensasjon for å ta anleggene i bruk.

App-rapportering

Men Ramberg Fisk og Røst Sjømat i Lofoten, Gunnar Klo i Vesterålen og Sommarøy Fisk utenfor Tromsø har fått et vilkår i sin dispensasjon som de to første anleggene ikke har: Alle fartøy som skal lande fisk ved disse mottakene skal melde inn fangstene på forhånd med Kystfiskeappen, «også dersom de av en eller annen grunn skulle falle utenfor kravene i forskriften», som det heter i brevet fra departementet.

Mottaksforsøket

  • Forsøket ble dratt i gang vinteren 2016 ved Hovden Fiskeindustri og Tobø Fisk i henholdsvis Vesterålen og Havøysund.
  • Målsetningen var å undersøke om moderne mottaks- og innveiingssystemer kan brukes til å registrere og dokumentere ressursuttaket fra kystfiskeflåten på en måte som salgslag og fiskerimyndigheter finner tilfredsstillende i kontrollsammenheng.
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond har vært ansvarlig for prosjektet, der både Fiskeriparken på Myre og Nofima har vært med. Prosjektet har hatt en styringsgruppe med Norges Råfisklag, Norges Fiskarlag og Sjømat Norge som deltagere, sammen med de to involverte bedriftene. FHF har stått for finansieringen, sammen med Innovasjon Norge og bedriftene.
    Utstyrsleverandørene har også vært viktige medspillere i prosjektet gjennom samarbeid om teknologi og digitale løsninger.

Rammer sjarkflåten

Det er i utgangspunktet en spesiell formulering, ettersom Kystfiskeappen i dag bare er påbudt brukt i kystfiskeflåten mellom 13 og 15 meter. Det vil si at de aller fleste sjarkene som ønsker å levere ved de fire aktuelle bedriftene, vil måtte ta i bruk Fiskeridirektoratets mye omdiskuterte innmeldingsprogram med rapportering av fangst via mobiltelefon eller nettbrett. «Med på kjøpet» får disse fiskerne den minst like omdiskuterte estimeringen av fangst, og Johnsen antar at app-kravet fra departementet neppe vil være det beste salgsargumentet for å få sjarker til å levere ved disse fiskebrukene.

- Uttalelsen fra departementet var i tillegg uklar når det gjaldt omfanget av bruken av Kystfiskeappen. Men vi har over telefonen fått avklart at båter på over 15 meter, som allerede melder fangst via elektronisk fangstdagbok, ERS, ikke trenger å endre sine rutiner, sier Johnsen til Fiskeribladet.

Vi har over telefonen fått avklart at båter på over 15 meter, som allerede melder fangst via elektronisk fangstdagbok, ERS, ikke trenger å endre sine rutiner

Viggo Johnsen, Fiskeriparken Egga Utvikling

Appen skal fases ut

Men spørsmålene etter departementets fire nye dispensasjoner stopper ikke der. Når man nå vil pålegge den minste sjarkflåten forhåndsinnmelding av fangst via Kystfiskeappen, kommer departementet på direkte kollisjonskurs med Fiskeridirektoratets planer for utvidet rapportering for fiskeflåten under 15 meter. 

Den 28. september presenterte direktoratet sine planer, som innbefatter utvidet elektronisk rapportering i flåten ned til 11meter fra 1. januar 2020, ned til 10 meter fra 2021, og den øvrige sjarkflåten fra 1. januar 2022. Direktoratet vil ikke pålegge brukerne noen spesiell teknisk løsning for denne rapporteringen, men legger til at «Kystfiskeappen som i dag brukes vil fases ut».

Forslaget fra direktoratet ligger i dag i Nærings- og fiskeridepartementet for endelig godkjenning.

Overvåkes elektronisk

Hos Hovden Fiskeindustri sier daglig leder og initiativtaker til Hovdenprosjektet, Jon-Edvard Johnsen, seg glad for at andre bedrifter ser framtidsmuligheter i det mottakssystemet som er utviklet. Og han håper de kjøperne som nå kommer inn ikke pålegges vilkår som begrenser disse mulighetene.

zoomJon-Edvard Johnsen, Hovden Fiskeindustri.
Jon-Edvard Johnsen, Hovden Fiskeindustri.

Grunntanken i prosjektet er mer automatisert og rasjonelt mottak av fisk, fra fangsten landes på kaia, gjennom veiing inn, samling av fangster, sløying og sortering og veiing ut. Hele prosessen overvåkes elektronisk, og alle data sendes kontinuerlig til Fiskeridirektoratet. Men nettopp Fiskeridirektoratet har vært skeptisk til påliteligheten i de nye systemene og så langt holdt igjen på dagens lover og forskrifter. Derfor har det vært nødvendig å søke dispensasjon fra regelverket for de bedriftene som har investert i det de tror er framtidens fiskemottak for kystfiskeflåten. Også de nye anleggene kan kjøres lovlig på «gamlemåten», men da er det liten effektiviseringsgevinst å hente.

Ut 2019

Med den dispensasjonen de fire bedriftene har fått, godkjennes bruk av automatiserte veiesystemer, blanding av fangster før sluttseddel skrives, og ikke minst: Det tillates bruk av såkalt dynamisk faktor for omregning fra rund til sløyd vekt, mens kvoteavregning fortsatt gjøres etter gjeldende faktor på 1,5. Det ble også søkt om dispensasjon for å skrive størrelsesfordeling basert på 10 prosents prøver, men dette ble ikke innvilget.

 Dispensasjonene gjelder for alle seks mottaksanlegg fram til 31. desember 2019, og innen den tid tror departementet det skal komme et nytt regelverk for mottak av fisk. Det regelverket blir ikke nødvendigvis i tråd med de dispensasjonene som er gitt, og departementet gjør oppmerksom på at «enhver ombygging og tilrettelegging» dermed er bedriftenes eget ansvar.

Kystfiskeappen

Kystfiskeappen er et dataprogram som brukes på mobiltelefon eller nettbrett for å melde inn fangst fra fiskeflåten. Systemet ble iverksatt for flåten fra 15 til 13 meter i 2014/2015, mens flåten over 15 meter lenge har hatt pålagt fangstrapportering basert på pc.

22. mars i fjor sendte Fiskeridirektoratet ut på høring et forslag om å utvide app-pålegget til å gjelde alle yrkesfiskefartøyer under 15 meter.
Ordningen skal innføres gradvis, men slik at alle fiskefartøyer er med etter 1. januar 2019. Retningslinjene blir omtrent som de i dag er for Kystfiskeappen i flåten over 13 meter, og med den fleksible praktiseringen av regelverket som er blitt brukt her.

( VILKÅR )
 
Del saken