VERDISKAPING: Høyres fiskeripolitiske talsperson, Tom-Christer Nilsen, mener det bør satse langt mer på omstilling til automatisering og robotisering i sjømatindustrien.Foto: Nils Torsvik
VERDISKAPING: Høyres fiskeripolitiske talsperson, Tom-Christer Nilsen, mener det bør satse langt mer på omstilling til automatisering og robotisering i sjømatindustrien.Foto: Nils Torsvik
VERDISKAPING: Høyres fiskeripolitiske talsperson, Tom-Christer Nilsen, mener det bør satse langt mer på omstilling til automatisering og robotisering i sjømatindustrien.Foto: Nils Torsvik

Høyre-politiker: Vil bruke Innovasjon Norge til å øke verdiskapingen

Norge har klare fortrinn i utviklingen av en mer teknologisk fiskeindustri, mener Tom-Christer Nilsen (H).

Nilsen er Høyres fiskeripolitiske talsperson og sitter i næringskomiteen i Stortinget. Han mener spørreundersøkelsen som PwC har utført på 139 ledere i sjømatindustrien gir et godt bilde av interessen og mulighetene som ligger i å øke videreforedlingen i Norge, men ser at Norge har utfordringer i markedene.

Markedsadgang

- Jeg er enig i at markedsadgang er kjernen i økt verdiskaping og bearbeiding i Norge, men full markedsadgang i vårt største marked EU får vi ikke uten fullt medlemskap, sier han og legger til at det er en løsning som ikke er på tapetet i dag.

Derfor må det arbeides med adgangen til markeder i andre land, mener Nilsen og viser til arbeidet med en frihandelsavtale med Japan som eksempel.

Norge har fortrinn målt mot andre land vi konkurrerer mot i videreforedlingen av fisken

Tom-Christer Nilsen, stortingsrepresentant (H)

Teknologi

Like viktig er det å arbeide for en teknologisk omlegging av industrien her til lands. Nilsen mener det ligger til rette for en slik omlegging, men ser at det kan gjøres mer. Særlig fra Innovasjon Norges side, som han mener bør satse langt mer aktivt i omstilling til automatisering og robotisering i sjømatindustrien.

- Norge har fortrinn målt mot andre land vi konkurrerer mot i videreforedlingen av fisken. Vi har et lavt og stabilt rentenivå og lavere risiko for kapital som skytes inn i bedriftene, sammenlignet med for eksempel Kina, sier han.

PwCs sjømatbarometer

Revisjons- og rådgivningsselskapet PwC utvikler et sjømatbarometer der de i år har spurt 139 ledere om syn på utviklingen i sjømatnæringen.

I denne undersøkelsen sier næringen:

  • 77 % mener at kostnadsnivået er hovedårsaken til at det ikke er høyere grad av foredling i Norge.
  • 82 % tror ny teknologi er avgjørende for lønnsomhetspotensialet i sjømatnæringen.
  • 83 % innen hvitfisk mener ujevn råstofftilgang er en ulempe for foredlingsgraden i Norge

PwC-barometeret vil komme årlig, eller annethvert år, med ulike temaer som i fremtiden også vil berøre fiskeriene.

Kilde: PwC

Lik konkurranse

Mindre byråkrati og ingen korrupsjon er også fortrinn som Nilsen mener taler til Norges fordel. Det samme er tilgangen på råstoff og en førstehåndsomsetning som sikrer at ingen får ekstra billig råstoff og sikrer konkurranse på like vilkår.

- Men det gjelder ikke alltid, noe vi må ta tak i, sier den fiskeripolitiske talspersonen fra Høyre og viser til henvendelser han har fått om at det ikke alltid er reelle auksjoner. 

- Særlig på frossen torsk, hører jeg, men jeg vet ikke om det er riktig, sier han.

På spørsmål om hvem som har kommet med slike innspill, viser han til at Sjømat Norge har tatt dette opp i et innlegg i avisen Nationen.

På bekostning

Nilsen viser også til at det fra fiskerhold uttrykkes frykt for at en satsing på videreforedling skal gå på bekostning av lønnsomheten i fiske.

- Så bør ikke være tilfelle, sier han og mener det er et trekk ved næringen at alle ledd er redde for at endringer skal gå på bekostning av dem selv.

En slik redsel er ikke så fremtredende i laksenæringen, viser han til men ser også at her er det langt lavere grad av bearbeiding, selv om denne næringen har kontroll med alt fra produksjon til slakting og at det ikke er store forskjeller i toll på hel og bearbeidet fisk til EU.

Små marginer

Nilsen mener imidlertid at en liten tollforskjell kan gi stort utslag på marginene i siste leddet i verdikjeden frem til forbrukerne. 

- En forskjell i toll på to og fem prosent, kan ha stor betydning om marginene er små, sier han.

Han tror også at for mange norske foredlingsbedrifter er størrelsen med på å sette begrensninger for veksten. Større foredlingsanlegg ville gitt større muligheter, mener han og viser til slike bedrifter i Polen og Tyskland som eksempel på at når volumene øker, kan de operere med lavere marginer.

En norsk fiskeripolitikk som understøtter småskala industri, mener han er med på å underbygge en slik eksport av fiskeforedling.

- Under skyggen av norsk fiskeripolitikk har utlendingene fått fordeler som vi er nødt til å få gjort noe med, sier Nilsen. 

( VILKÅR )
 
Del saken