Slik skulle duo-ringen se ut - nå blir den trolig ikke realisert. 
Slik skulle duo-ringen se ut - nå blir den trolig ikke realisert. 
Slik skulle duo-ringen se ut - nå blir den trolig ikke realisert. 

Denne Duo-ringen har fått endelig nei

Selskapet Aqua Viva og deres konsept «Duo-ring» har fått endelig avslag på sin søknad om seks utviklingstillatelser.

Det fremgår av et vedtak fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). 

Selskapet søkte om tillatelsene 19. oktober 2016. I 2018 ble søknaden avvist av Fiskeridirektoratet som mente at det ikke oppfylte kravet til «betydelig innovasjon».

Dobbel ring

Konseptet til selskapet består av en dobbel ringløsning med dype luseskjørt på den ytre ringen, og pumpeutstyr for pumping av vann ut av merden slik at friskt, oksygenrikt vann kommer opp fra dypere vann.

For å kunne teste konseptet på flere lokaliteter, og med merder av ulik størrelse, søkte de om seks utviklingstillatelser.

Ifølge vedtaket fra NFD var estimerte investeringer i prosjektet på 540 millioner kroner. Planen var å bruke 23 hovedleverandører, alle norske.

Fakta om utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Etter endt prosjektperiode kan tillatelsene, etter visse kriterier, konverteres til ordinære tillatelser - mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse (KPI-justert).
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Søknadsfrist var 17. november 2017.
  • Totalt kom det inn 104 ulike søknader om totalt 898 tillatelser. Flere selskaper leverte mer enn én søknad. Søknadene behandles løpende. Av søknadene som er blitt behandlet så langt, har de fleste fått avslag og/eller avkortet antall innvilgede tillatelser.
  • Fiskeriministeren har antydet at det kan bli en ny runde med mulighet for å søke utviklingstillatelser, men at kriteriene blir «mer spisset».

Kilde: Fiskeridirektoratet / IntraFish.no

Naturlig videreutvikling

Søknaden ble i første omgang avvist av Fiskeridirektoratet grunnet mangel på «betydelig innovasjon». Det er departementet enig i, selv om de ser «et viss nyhetselement» i konseptet.

«Departementet er likevel av den oppfatning at å utvikle et tyngre og mer robust skjørt som blir hengt på en egen flytering utenfor en tradisjonell merd, er å regne som en naturlig videreføring av luseskjørt som allerede er tilgjengelig i dag», heter det.

Avslaget fra departementet er endelig, og kan ikke påklages.

Aqua Viva er et selskap som eies av Tombre Fiskeanlegg og Quatro Laks.

( VILKÅR )
 
Del saken