Her sjekkes laksen for lakselus.Arkivfoto
Her sjekkes laksen for lakselus.Arkivfoto
Her sjekkes laksen for lakselus.Arkivfoto

FHF skal bruke 310 millioner på forskning til neste år

Fiskehelse og fiskevelferd vil fremdeles bli prioritert.

Høyere eksportverdier i år enn budsjettert, og forventet økning til neste år, gjør at budsjettet for 2019 er på 324 millioner kroner. 

Kun i 2017 har det vært høyere. Da var totalbudsjettet på 357 millioner kroner, godt hjulpet av merinntekter fra det sterke lakseåret 2016.

zoomGeir Andreassen er administrerende direktør i FHF
Geir Andreassen er administrerende direktør i FHF

- Overskriften for 2019-budsjettet er «stø kurs». Vi viderefører mange av prioriteringene våre fra i år, sier administrerende direktør Geir Andreassen i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond til IntraFish.

Mest til havbruk

Hovedtallene er som følger:

  • Havbruk - 190,4 millioner kroner (opp fra 143,3 millioner kroner)
  • Hvitfisk - 44,9 millioner kroner
  • Pelagisk - 23,9 millioner kroner
  • Fellesområder - 49,2 millioner kroner
  • Kommunikasjon og drift - 15,6 millioner kroner (ned fra 17,5 millioner kroner)

Budsjettet blir lagt etter hvor store bidrag det kommer fra de ulike artene. Havbruk får dermed også en stor andel av det som ligger under «fellesområder».

- Den største aktiviteten der går på sameksistens (15 millioner kroner). Det går både på mulig påvirkning mellom havbruk og gytefelt for torsk, men også problematikken rundt reker og kitinsyntesehemmere. I tillegg er det blant annet tre plast-prosjekter som ligger på fellesområder, sier Andreassen.

FHF

  • FHF ble opprettet i 2001 for å styrke finansieringen av forskning og utvikling for å legge til rette for økt verdiskaping, miljøtilpasning, omstilling og nyskapning i fiskeri- og havbruksnæringen. 
  • Virksomheten finansieres av en FoU-avgift fastsatt av departementet på 0,3 prosent av eksportverdien av fisk og fiskevarer. 
  • I forskrift slås det fast at resultatene av forskning som er finansiert av avgiften, skal være allment tilgjengelig.
  • Fra 2019 blir FHF et statlig eid aksjeselskap.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er finansiert gjennom en lovpålagt FoU-avgift på 0,3 prosent av all eksportert sjømat. Fra årsskiftet blir navnet justert.

Åpen for innspill

Det er også satt av rundt 20 millioner kroner til strategiske satsinger som ennå ikke er vedtatt.

- Om noen har gode forslag, er vi alltid åpen for innspill. Forslag kan sendes inn via våre nettsider, eller en kan komme med dem på noen av de fagsamlingene vi arrangerer gjennom året, sier FHF-sjefen.

Ellers lages handlingsplaner i en prosess mellom de ulike faggruppene og styret.

- På havbruk har vi særlig fokus på to områder - fiskehelse og fiskevelferd, samt havbruk og miljø. Sistnevnte handler hovedsakelig om lakselus, sier Andreassen.

I 2019 er det budsjettert med 75 millioner kroner til fiskehelse og fiskevelferd, mens havbruk og miljø har et budsjett på 69 millioner kroner.

- På fiskehelse er det mange problemer som er blitt forsterket de seneste årene. I tillegg har det kommet nye utfordringer, som forhold knyttet til mekanisk avlusing og nye produksjonsformer. Det må følges opp gjennom å studere effekter på fiskehelse og fiskevelferd, sier FHF-sjefen.

Automatisering

Villfisk-satsingen til FHF er ganske bred.

Innen fiskeri- og fartøyteknologi satser FHF på fangstkontroll, for stadig forbedrede metoder og teknologi. I tillegg blir kvalitet gjennom teknologi for fangsthåndtering og teknologi for levendehåndtering om bord før slakting prioritert.

Innen hvitfisk fortsetter de løpet mot full-automatisert filetering for å sikre konkurransekraft, verdiskaping og arbeidsplasser. 

- Vi har sagt at vi skal forfølge dette til fullautomatisering er oppnådd, og det gjør vi, skriver kommunikasjonsdirektør Hans Petter Næs i en e-post.

Innen pelagisk ligger målet om å gå fra rundfisk til filetering i Norge fast. 

En satsing på «fremtidens klippfiskproduksjon» skal gi teknologisk utvikling for både å være konkurransedyktig og for å utvikle produktvarianter som i større grad markedet krever.

- Vi skal fortsatt ha betydelig aktivitet på rammebetingelser for villfisk, og fortsetter med prosjekter for å dokumentere verdiskaping og ringvirkninger, sier Næs.

Her kan du høre podkast med Geir Andreassen (spilt inn tidligere i år):

( VILKÅR )
 
Del saken