Cermaq Norway har mye av aktiviteten sin her, i Steigen i Nordland.Foto: Anders Furuset
Cermaq Norway har mye av aktiviteten sin her, i Steigen i Nordland.Foto: Anders Furuset
Cermaq Norway har mye av aktiviteten sin her, i Steigen i Nordland.Foto: Anders Furuset

Liker nytt fiskevelferdssystem, men etterlyser gode dataløsninger

Cermaq Norway har tatt i bruk det nye Fishwell-systemet på en del av sine produksjonsenheter, og vil gradvis innføre det overalt. Erfaringene så langt er gode.

Det melder fiskehelsesjef Karl Fredrik Ottem. Cermaq Norway begynte å bruke det nye velferdsindikatorsystemet ved sine anlegg tidligere i høst

zoomKarl Fredrik Ottem er fiskehelsesjef i Cermaq Norway.
Karl Fredrik Ottem er fiskehelsesjef i Cermaq Norway.

- Det er ikke gjort på 1-2-3 å ta det i bruk. Så langt er det tatt i bruk ved visse settefiskanlegg og matfiskanlegg. Vi jobber systematisk med dette og vil implementere det på flere og flere anlegg, sier Ottem til Tekfisk.

Han holdt foredrag på Sintef-konferansen Tekmar i Trondheim nylig.

- Fishwell er godt egnet for andre land også. Cermaq har et globalt prosjekt på dette, og jobber med protokoll for innføring i Canada, Chile og Norge, sier Ottem.

Ett av målene for FishWell var å gi næringen holdbare og lett forståelige operasjonelle velferdsindikatorer (se faktaboks).

Fiskehelsemannen mener at det i løpet av ett års tid vil vise seg hvor godt det vil fungere i felt i større skala, før innføring ved alle selskapets anlegg i Norge.

Ikke helt nytt

Cermaq Norway har allerede jobbet en stund med systematisk velferdsscore, også før Fishwell ble lansert.

- Siden vi begynte med ikke-medikamentelle avlusningsmetoder høsten 2016 har vi jobbet med det, sier Ottem.

Han sier at erfaringene med Fishwell så langt har vært veldig gode.

- Det at du har forskere som går mer anvendt på anleggene, og ser på hvilke parametere vi har og hvordan vi kan måle det, er nyttig. Vi har gjort tilsvarende målinger på smolt i lang tid. Vi systematiserer og standardiserer dataene.

- Er det noen ulemper med å bruke Fishwell?

- Det kan være ressurskrevende og tidkrevende, men det handler om å ta de parameterne en mener sier noe om situasjonen. Det er ikke gitt at en skal måle 40 parametere alltid.

Foreløpig noteres observasjonene manuelt, på papirskjema, da det inntil nylig ikke har vært gode nok kommersielle datasystem for registrering ute i felt. Anteo har utviklet en app som gir oppdretterne en elektronisk løsning for registrering av blant annet lusetall og fiskens velferd.

Fishwell

  • Fishwell-prosjektet har en bred gruppe med deltagere fra Nofima, Havforskningsinstituttet, Nord universitet, Veterinærinstituttet og Universitetet i Stirling. I styringsgruppen for prosjektet har representanter for Cermaq, Marine Harvest, Fishguard, Nordlaks og Grieg Seafood deltatt.
  • Sluttproduktet til Fishwell-prosjektet er en håndbok som er finansiert av FHF (Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond).
  • I håndboken presenteres en rekke ulike velferdsindikatorer for bruk i de vanligste produksjonssystem og håndteringssituasjoner i oppdrett av atlantisk laks. Målet er å gi en verktøyboks med velferdsindikatorer som er egnet, som enkelt kan tas i bruk og som vil gi oppdretter nyttig informasjon om fiskens velferd i ulike produksjonssystem og før, under og etter håndtering.

Gjør det for fisken - og økonomiens skyld

Under sitt foredrag på konferansen var Ottem tydelig på hvorfor de innfører Fishwell.

- Vi må vite hva vil oppnå med det. Er det for å tilfredsstille kunder? Myndighetene? For NGOer? For å bedre produksjonseffektiviteten og resultatet? Eller fiskene selv? For oss er det viktig for fiskene selv, men det gir som kjent også god økonomi, sa han.

Når en vet hvorfor en gjør det, blir det lettere å finne ut hvordan, hva, hvem og hvor mye en skal gjøre det.

Enormt mengde stimuli

Fisken lever i et tredimensjonalt miljø. Velferden påvirkes av fire hovedpunkter; ressurser, miljø, helse og adferd.

- Det blir til følelser som sult, metthet, smerte og panikk. Fisken responderer på en enorm mengde med stimuli. Det er kjemiske, fysiske og psykiske stimuli, som alle fører til ulike reaksjoner i fisken sa Ottem.

Stimuliene fører til ulike reaksjoner som hormonproduksjon, metabolisme, osmoregulering, immunfunksjon og så videre. Alt dette er forhold som ikke ses. Det en ser er:

  • Vekst
  • Sykdomsmotstand
  • Dødelighet
  • Endret adferdsmønster

- Det er ganske sikkert å anta at fisken opplever et hav av ulike velferdstilstander fra glad til dårlig, helt til død. Mange prosesser og faktorer påvirker fisken, sa Ottem.

Svært mange faktorer

Ulike prosesser påvirker fisken i ulike deler av verdikjeden, fra rogn hele veien til matfisk. Fiskehelsemannen ramset opp en rekke forhold som påvirker fisken: Sortering, håving, pumping, vaksinering, bedøving, transport, støy, lys, fôr, predatorer, strøm, parasitter, badehehandling, båttrafikk, notvask og dykere.

- Nye produksjonsmuligheter gir oss enda flere ting å tenke på. I RAS-anlegg er det en hel haug vannkvalitetsparametere som påvirker fisken. Midt oppi alt dette skal en håndtere og snakke om fiskevelferd. Vi liker å ha en funksjonsbasert tilnærming til fiskevelferd, sa Ottem.

Han mener at oppdrettere nå har alt de trenger for å ta i bruk velferdssystemet. Det eneste det skorter litt på er kamerateknologi for automatisert observasjon i merd, samt kommersielt tilgjengelige tjenester for on-site analyser av laks.

- Likevel har vi i sum det som trengs, sa han, og viste blant annet til gode sensorer og kompetent personell.

Midt-Norsk Havbruk er blant de andre oppdretterne som har begynt å bruke Fishwell, opplyste selskapets veterinær Torolf Storsul på samme konferanse.

( VILKÅR )
 
Del saken