Vaksinering av settefisk. 
Vaksinering av settefisk. 
Vaksinering av settefisk. 

Fiskehelsebiologene og reseptretten

EU vil at dyrehelsen skal bli like god som i Norge, og lager et direktiv som gjør dyrehelsesituasjonen i Norge dårligere, ved at fiskehelsebiologene ikke kan forskrive medisiner til havbruksnæringen.

Vi har et globalt problem med overforbruk av antibiotika og som konsekvens av dette en stadig økende resistensutvikling hos mikrober mot medisiner. Antimikrobiell resistens er en økende og allerede betydelig trussel mot både folkehelse og dyrehelse.

Dagens ordning fungerer

Dette problemet er langt mindre i Norge enn i de fleste andre land. De aller fleste som havner på norske sykehus med multiresistente bakterier har blitt smittet i utlandet.

EU har nå grepet fatt i problemet. EU ønsker å få antibiotikabruken under kontroll, og få den til å fungere like godt i hele EU som i Norge. Et hovedvirkemiddel i EU-direktivet som i disse dager blir vedtatt, er at det bare er veterinærer som har lov til å forskrive antibiotika for dyrehelse.

Så her er paradokset: EU vil at dyrehelsen skal bli like god som i Norge, og lager et direktiv som gjør dyrehelsesituasjonen i Norge dårligere. Gjennom utdanningen av fiskehelsebiologer ved UiB og UiT har bruken av antibiotika gått drastisk ned siden oppstarten av oppdrettsnæringen, samtidig som produksjonsvolumet i oppdrettsnæringen har økt formidabelt. Et imponerende resultat som viser at dagens ordning fungerer. Og alt tyder på at det ikke er mulig å hindre dette nye EU-direktivet fra å bli vedtatt.

Gir håp

Så hva nå? For det første er norske myndigheter fullt på høyde med situasjonen, som helse og omsorgsminister Bent Høie viste i sitt svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Ruth Grung. Det norske synet om at fiskehelsebiologer og veterinærer har likestilt kompetanse i dette temaet er uforandret, fastslår Høie.

For det andre utøver både næringen og utdanningsinstitusjonene (Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet og Universitetet i Bergen) stort trykk inn mot norske myndigheter. Samlet gir dette godt håp om at dagens paradoks vil kunne forsvinne, men altså neppe uten vedvarende trykk mot norsk politisk ledelse.

Har tre år på seg

Etter at direktivet har trådt i kraft, har medlemslandene tre år på seg til å iverksette det. I løpet av disse tre årene er jeg trygg på at myndighetene gjennom vedvarende stor interesse fra næringen og universitetene vil finne en løsning som både ivaretar yrkesutøvelsen til de allerede ferdig utdannede fiskehelsebiologene, til de som nå er underveis, og til de som lurer på om de skal begynne på denne spennende utdannelsen. 

Denne saken er så viktig for Norge, at Norge finner en god løsning til beste for næringen, for verdiskapning og bosetting i distriktene, for global matsikkerhet og for dagens og kommende studenter.

( VILKÅR )
 
Del saken