FjordMAX som er utviklet av Salaks og NKS Ship Design fikk ikke grønt lys hos Fiskeridirektoratet. Foto: NKS Ship Design
FjordMAX som er utviklet av Salaks og NKS Ship Design fikk ikke grønt lys hos Fiskeridirektoratet. Foto: NKS Ship Design
FjordMAX som er utviklet av Salaks og NKS Ship Design fikk ikke grønt lys hos Fiskeridirektoratet. Foto: NKS Ship Design

Salaks fikk nei til utviklingstillatelser

Fredag fikk Salaks avslag på søknaden om ni utviklingstillatelser til konseptet «Fjordmax».

«Fiskeridirektoratet fatter med dette vedtak om å avslå søknaden for konseptet FjordMAX, fordi Fiskeridirektoratet har kommet til at det omsøkte konseptet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», jf. laksetildelingsforskriften § 23b», heter det i et vedtak publisert på Fiskeridirektoratets nettsider.

Konseptet til Salaks var et semi-lukket anlegg som flyter som en stiv stålkonstruksjon og med en fleksible notpose, skriver IntraFish. Fjordmax skal være en fast forankret oppdrettsplattform med rom for tre produksjonsenheter. Konstruksjonen skulle etter planen være 165 meter lang og 153 meter bred. Den skulle også utstyres med opplegg for oppsamling av slam. 

Nei, under tvil

«Etter Fiskeridirektoratets vurdering er kombinasjonen med nytt flyterkonsept og tre produksjonsenheter som består av not, rømmingsnett, integrert oppsamlingsenhet for slam og luseskjørt, totalt sett å betrakte som ny og forbedret produksjonsteknologi. Spørsmålet er imidlertid om innovasjonen er «betydelig».», skriver direktoratet. Konklusjonen er altså nei, under tvil.

Høy terskel

«Terskelen for at teknologiutviklingen skal være ansett som «betydelig innovasjon» er som nevnt høy. I gjennomgangen ovenfor av prosjektets oppfyllelse av formålet ble det konkludert med at prosjektet kun i begrenset grad kan bidra til å løse utfordringene knyttet til miljø og areal som akvakulturnæringen står overfor. Etter Fiskeridirektoratet sitt syn er det derfor vanskelig å legge til grunn at konseptet FjordMAX fraviker fra eksisterende teknologi på en måte som bidrar til å oppfylle formålet med utviklingstillatelser på en vesentlig bedre måte. Fiskeridirektoratet har vært noe i tvil, men på bakgrunn av den høye terskelen har Fiskeridirektoratet etter dette kommet til at det omsøkte konseptet ikke oppfyller kravet til «betydelig innovasjon», jf. laksetildelingsforskriften § 23b.»

Oppdaterte oversikt over søknader om utviklingstillatelser med status finner du her. 

( VILKÅR )
 
Del saken