Lusetelling.Arkivfoto: Anders Furuset
Lusetelling.Arkivfoto: Anders Furuset
Lusetelling.Arkivfoto: Anders Furuset

Flere tellinger kan redusere usikkerheten rundt lusetallene

I tillegg foreslår en ny rapport å beregne luseutslipp fra anlegget basert på biomasse av fisk og vanntemperatur.

Prosjektet «Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst» har hatt som mål å etablere kunnskap som kan bidra til bedre standardisert metodikk for lusetelling, samt en strategi for å håndtere telleusikkerhet. 

Flere tellinger

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjennomført prosjektet i samarbeid med Sintef Ocean, Veterinærinstituttet og University of Prince Edward Island i Canada, og prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). 

Ved å gjennomføre flere tellinger på rad, kan usikkerheten rundt lusetellinger reduseres, oppsummerer forskerne i den nye rapporten «Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst».

?  Beregnet luseutslipp foreslås også basert på mengde larver produsert i lakseanlegg i forhold til antall fisk i anleggene og hvor mange luselarver som produseres per tid ved varierende temperaturer, sier seniorforsker Bengt Finstad ved NINA i en pressemelding.

Spørreundersøkelse

En del av prosjektet har hatt fokus på å gi en beskrivelse av dagens status ved lusetelling. Forskerne gjennomførte en spørreundersøkelse av ansatte som gjør lusetellinger jevnlig fra ulike oppdrettsselskap. 

Resultatene fra undersøkelsen er sammenfattet i SINTEF-rapporten «Lusetellingsmetoder i lakseoppdrett - en beskrivelse av dagens status» og gir innsikt i hvordan lusetellingene gjennomføres i praksis. Det er blant annet variasjon i fremgangsmåter og utstyr mellom lokaliteter og selskap, og denne variasjonen er større i praksis enn det selskapsinterne prosedyrer antyder. Videre er det oppsummert en rekke relevante spørsmål for å videreutvikle en standardisert metodikk for lusetelling.

Har kommet med flere forslag

En annen del av prosjektet har testet ut noen utvalgte metodikker for å telle lus i praksis, for å undersøke hvordan antallet lus som telles på fisken påvirkes av ulike faktorer relatert til ordinær telling.

Tredje del av prosjektet omfattet ulike problemstillinger knyttet til vurderinger av telleusikkerheten i ordinære lusetellinger, hva som påvirker telleusikkerheten, forslag til hvordan denne usikkerheten kan fremstilles og hvordan næringen og forvaltningen kan håndtere den.

Forskerne har utviklet et forslag til hvordan forvaltningen kan betrakte lusetall over lusegrensen som reelle grenseoverskridelser. I tillegg utviklet de et forslag til en beregningsmetode for produksjon av luselarver fra anlegg som tar hensyn til den miljømessige påvirkningen.

( VILKÅR )
 
Del saken