Simuleringsverktøyet skal i første omgang benyttes til å simulere og vurdere hvordan to ulike brønnbåtdesign kan håndtere fremtidige og tenkte logistikkscenarier.Foto: Møre Maritime
Simuleringsverktøyet skal i første omgang benyttes til å simulere og vurdere hvordan to ulike brønnbåtdesign kan håndtere fremtidige og tenkte logistikkscenarier.Foto: Møre Maritime
Simuleringsverktøyet skal i første omgang benyttes til å simulere og vurdere hvordan to ulike brønnbåtdesign kan håndtere fremtidige og tenkte logistikkscenarier.Foto: Møre Maritime

Nytt simuleringsverktøy skal gjøre det lettere å velge riktig type fartøy

Verktøyet skal effektivt kunne vurdere og sammenligne fartøyer.

På den måten skal næringen kunne velge riktig fartøy for operasjoner på eksponerte lokaliteter. Verktøyet utvikles av SINTEF Ocean og NTNU.

- Det vil vise hvor godt nye fartøy fungerer i ulike operasjoner. For eksempel hvordan ett fartøy i operasjon over tid vil ha høyere operabilitet, som vil si evnen til å gjennomføre oppgaver som planlagt, sammenlignet med et alternativt fartøy, sier Bjørn Egil Asbjørnslett ved NTNU til Tekfisk.

zoomBjørn Egil Asbjørnslett, NTNU.
Bjørn Egil Asbjørnslett, NTNU.

 Han påpeker at denne utviklingen muliggjør kobling mellom fartøy, operasjonsprofiler og logistikkonsepter.

To brønnbåter

Operasjonsprofil vi si sammensetningen av oppgaver og tid brukt per oppgave - over tid. For eksempel tiden en brønnbåt bruker på transport av settefisk, slakteklar fisk og deltakelse i lusebehandling gjennom ett år. 

- Dermed kan vi måle fartøyenes ytelse opp mot parametere vi ønsker å få belyst, sier Asbjørnslett.

Det nye verktøyet utvikles for at redere, skipsdesignere, oppdrettere og forskere skal få muligheten til å samle seg rundt samme bord for en felles vurdering av ulike fartøystyper og operasjoner ved eksponerte havbrukslokaliteter.

zoomEven Holte, SINTEF Ocean.
Even Holte, SINTEF Ocean.

- Vi skal blant annet teste to ulike brønnbåter for en skipsdesigner. Ved å bruke denne metoden setter vi inn data for fartøyene i et tenkt logistikkmønster for å se hvordan de yter. Vi er kommet i gang med arbeidet, men det er tidlig enda, sier Even Holte ved SINTEF Ocean. 

- Dette vil også ha verdi for reder og oppdretter, da reder kan se hvordan fartøy utnyttes og yter over tid, samt at oppdretterne vil få en oppfatning om hvor pålitelige de nye fartøyene vil være med tanke på å få utført planlagte oppdrag. Viktigheten av dette blir bare høyere jo mer eksponerte lokalitetene blir, fortsetterr han.

Del av SFI Exposed

Forskningssenteret Exposed består av seks ulike forskningsområder. Det området dette prosjektet er en del av, går på fartøydesign for eksponerte lokaliteter.

- Utfordringen innen dette forskningsområdet er å kunne prosjektere fartøyer med utstyr om bord, og som skal utføre sikre og effektive operasjoner på eksponerte lokaliteter, sier Asbjørnslett.

Han påpeker at fartøyer kan yte ulikt alt etter operasjonsprofil og vær- og strømforhold på lokalitetene.

- Her må ulik kompetanse jobbe sammen, for eksempel skipsdesign, rederi, oppdretter og forskning. Dette har vi også sett innen olje og gass, og i den maritime sektoren. I havbruk har vi også en viktig tilleggsfaktor, og det er den levende biomassen som må hensyntas. Enten om den skal håndteres ved lokaliteten eller transporteres. Det var bakgrunnen for at dette ble satt opp som et eget forskningsområde i SFI Exposed, forklarer han.

Flere hensyn å ta

- Ved utvikling av nye fartøyer er det viktig å se på spesielt to forhold. Det ene er å se hvor godt fartøyet er i sjøgang og ved manøvrering ved gitte operasjoner og lokaliteter. I tillegg må en se på hvordan interaksjonen er mellom fartøy og infrastruktur, som i dette tilfellet kan være merder og fôrflåter, sier Asbjørnslett.

Han påpeker at siden fartøy og infrastruktur beveger seg uavhengig av hverandre, så må en være sikker på kreftene som virker inn.

zoomInge Norstad, SINTEF Ocean.
Inge Norstad, SINTEF Ocean.

- For å forstå hvordan fartøy oppfører seg ved de nevnte forholdene, så har vi valgt en simuleringsbasert tilnærming. Da kan vi sette fartøy inn i reelle operasjonsprofiler og realistiske værforhold, og dermed simulere fartøyets ytelse over tid i forhold til gitte ytelsesparameter. Da kan vi måle tidsbruk, operabilitet, ressursutnyttelse og logistikkostnader, forklarer Inge Norstad ved SINTEF Ocean.

Tredelt

Simuleringsverktøyet er en av tre deler i en mulighetsstudie. I den første fasen defineres funksjonelle krav til fartøyet og hvor det skal operere. I den andre fasen, den kreative prosessen, utvikles alternative fartøy og operasjonelle konsepter. Den siste fasen dreier seg om analyse, hvor simuleringsverktøyet muliggjør en kvantitativ evaluering av de ulike skipsdesign og logistikkonsept som er fremmet gjennom hele prosessen.

For å få mer innspill til arbeidet, og som en del av datainnsamlingen, har forskerne vært på bedriftsbesøk til Frøya hos SalMar.

- Vi har vært med på en brønnbåt for å komme mer under huden på de problemstillingene næringen må forholde seg til i forbindelse med henting av slakteklar laks, opplyser Holte.

Mye data

- Så hvordan utvikler en et slikt program for å simulere fartøyenes ytelse?

- Vi lager et program der vi kan legge inn data om størrelse og ytelse for fartøyene som skal evalueres. Samtidig har vi hentet inn mange års historiske vær- og bølgedata. Vi kan også lage modeller for ulik mengde fisk. Deretter simuleres det hvordan operasjoner kan bli løst, forklarer Norstad.

En kan eksempelvis simulere et fartøy til å gjøre en operasjon 10.000 ganger under ulike forhold.

- Da kan en få ut indikatorer på håndtering av fisk, operabilitet, tid, økonomi og sikkerhet. Sammen gir det et bra beslutningsgrunnlag når en går videre i designprosessen, forklarer han.

Fakta Exposed:

Forskningsrådet besluttet høsten 2014 å opprette Exposed, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som skal utvikle kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter. Oppstarten for senteret var i 2015.

I Exposed forenes oppdrettsnæringen, service- og teknologileverandører, vertsinstituttet Sintef Ocean og andre fremtredende forskningspartnere.

Bakgrunnen for å opprette senteret er at betydelige deler av kysten i dag er utilgjengelig for oppdrettsnæringen, fordi den er avsidesliggende og utsatt for krevende vind-, bølge og strømforhold.

EXPOSED-senteret vil utnytte Norges sterke posisjon og kunnskap innen maritime sektorer, slik som havbruk og offshore, for å muliggjøre sikker og bærekraftig sjømatproduksjon i utsatte kyst- og havområder. Tekniske innovasjoner, slik som autonome systemer, offshorekonstruksjoner og -fartøy er nødvendige for å opprettholde produksjon under alle forhold og muliggjøre mer robuste, sikre og kontrollerte operasjoner.

Løsninger som muliggjør bruk av mer eksponerte lokaliteter vil trolig bidra til bærekraftig vekst i både norsk og global havbruksproduksjon. Senterets fokus vil frembringe kompetanse og løsninger som vil tjene også mer skjermet produksjon. I tillegg vil ny kunnskap fra eksponert havbruk kunne tas i bruk i andre maritime produkter og tjenester.

Eksponerte lokaliteter krever gjerne større fartøy enn det en benytter i dag.

- Da er det viktig å både se på størrelsen på fartøy og antall fartøy som trengs for at kostnaden skal bli lavest mulig. Det kreves kunnskap fra flere for å komme frem til dette, påpeker Asbjørnslett. - Størrelsen på båtene henger sammen med hvordan blant annet produksjonsstrukturen blir, mener Holte.

Større fartøy?

SalMars Ocean Farm er det første konseptet som fikk utviklingstillatelser. Selskapets havmerd ble sjøsatt i september i fjor, på lokaliteten Håbranden utenfor Frøya.

- Spørsmålet er om dagens fartøyer er fornuftig å binde opp til bruk ved slike store anlegg, eller om det trengs større fartøyer. Det ligger selvsagt litt lenger frem i tid, men det er ved slike vurderinger at simuleringsverktøyet virkelig kommer til sin rett. Fordelen med denne typen tilnærming er at en kan simulere fartøy under virkelige hendelser, påpeker Holte.

zoom
SalMars Ocean Farm.

Simuleringsverktøyet skal i første omgang benyttes til å simulere og vurdere hvordan to ulike brønnbåtdesign kan håndtere fremtidige og tenkte logistikk scenarier.

- En slik prosess skaper større innsikt hos alle parter i prosjektet. For eksempel kan skipsdesignerne bestille at de skal ha gitte egenskaper for fartøyet. Samtidig får de være med å se på de operasjonelle erfaringene som blir gjort gjennom simlueringsprosessen. Det skaper en forståelse for design av bedre fartøyer, mener Asbjørnslett.

En simulering av fartøyene åpner opp for et samarbeid med tanke på hva som kan gjøres av endringer for å få bedre ytelse på fartøyene.

- Da kan aktuelle forbedringer avdekkes tidlig i prosessen, istedenfor at det må gjøres endringer underveis i byggeprosessen. Å gjøre endringer underveis kan gi en voldsom kostnadsøkning, påpeker Holte.

Prosjektet er fremdeles ungt. Innspillene kom i fjor høst, og arbeidet ble satt i gang i vår.

- Vi holder nå på å sette opp simulatoren, og den skal presenteres for prosjektgruppen til høsten. Målet er at vi kan ta simulatoren i bruk innen utgangen av året. Vi er nå i ferd med å få på plass de grunnleggende elementene i SFI Exposed, og deretter skal det større bildet settes sammen, forklarer Norstad.

Hva synes du om Tekfisk? Vi blir takknemlige om du vil svare på denne korte spørreundersøkelsen.

( VILKÅR )
 
Del saken