Rune Wilhelmsen leder nysatsingen Smart Havbruk i Telenor.Foto: Hanne Langeland Knudsen, Telenor
Rune Wilhelmsen leder nysatsingen Smart Havbruk i Telenor.Foto: Hanne Langeland Knudsen, Telenor
Rune Wilhelmsen leder nysatsingen Smart Havbruk i Telenor.Foto: Hanne Langeland Knudsen, Telenor

En ny G vil gi nye muligheter for en tilkoblet havnæring

Nye kommunikasjonsløsninger kan bidra til en revolusjon i måten akvakulturbransjen samler og bruker data for å drive digital transformasjon.

Digital transformasjon endrer mesteparten av dagens næringer. For akvakulturnæringen handler dette om å gå fra en erfaringsbasert til en kunnskapsbasert næring. Et viktig bidrag til dette vil være å bruke innsamlede data for å sikre fiskevelferd og gjennom dette ivareta en kostnadseffektiv produksjon med høy kvalitet på sjømatproduktene som skal ut til forbrukerne. 

Digital transformasjon handler både om å redefinere produksjons- og leveranseprosesser og om å skape nye kundeverdier.

Den nye teknologien

Denne kommentaren er en del av en serie kommentarer fra aktører i NCE Seafood Innovation Cluster. Kommentarene vil ta for seg ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og digital sikkerhet og hvordan dette kan brukes i havbruksnæringen. 

Nye generasjoner mobilnett

Nye kundeverdier kan skapes gjennom bedre kunnskap til sluttbruker om kvalitet, produksjonssted, miljøpåvirkning, tilgang på ferske varer etc.

Som et eksempel på hvordan nye kommunikasjonsløsninger bidrar til radikalt endrede løsninger kan vi se på utviklingen av mobilteknologi de siste 30 årene. Vi har gått fra analoge mobilnett til stadig nye generasjoner av mobilnett (2G, 3G og 4G) med ca 10 års mellomrom.

zoom
Utvikling av mobile nettverk.

Fra den spede begynnelse hvor tilgang til mobil teknologi var forbeholdt noen få og det kun ble tilbudt taletjenester, har vi gjennom stadig bedre mobile bredbåndsløsninger fått et nytt marked. Her har forbrukere og bedrifter omfavnet og utnyttet mulighetene for rask tilgang til nyheter og underholdning, bankløsninger, vare- og tjenestehandel og sosial samhandling. Vi ser etter hvert også at sensorer og tilkoblede enheter også inngår i automatisering av den enkelte husholdningers hverdag i form av for eksempel varme- og lys-styring i hjemmet, overvåkning og sikkerhet og digitale dørlåser.

Utviklingen så langt har radikalt endret og bidratt til en digital transformasjon for forbrukermarkedet, og med evolusjonen frem mot 5G (5. generasjons mobilnett) forventer telekombransjen en tilsvarende utvikling for industrien. Mye av årsaken til dette ligger i at vi nå vil se at mobilnettene fremover i større grad vil ivareta krav til nettverk som tidligere bare kunne leveres gjennom faste installasjoner.

zoom
5G har vesentlig forbedrede egenskaper for industriell anvendelse.

Industriell utvikling av akvakulturbransjen

Akvakulturbransjen har så langt i hovedsak løst kommunikasjonsbehovene gjennom et mangfold av løsninger basert på lokalt tilgjengelig fast infrastruktur, egenbygde radionettverk og proprietære løsninger. 

Denne infrastrukturen må utvikles videre for å understøtte behovene i en datadrevet oppdrettsnæring, og utviklingen av de mobile nettverkene kan bidra til dette. 

Et kommersielt mobilt 5G nettverk gir mulighet for raske responstider, høy og forutsigbar hastighet i dedikerte deler av nettet og mulighet for et stort antall enheter i hvert enkelt område. Mobilnettet vil da ivareta nødvendig tilgjengelighet og forutsigbarhet for næringen. Dette kan utnyttes for å samle og analysere langt flere data enn i dag for å sikre kunnskapsbaserte beslutninger om fôring, operasjonsplanlegging, tiltak for å redusere rømningsfare, behov for medisinering eller sanntids informasjon om fiskeadferd i merdene.

Flere sensorer

Sensorer støttes både av standardiserte mobilteknologier og ulisensierte/åpne teknologier. Egenskapene til mobilteknologiene gir muligheter for garantert kvalitet, men egenskapene til de ulisensierte teknologiene gir muligheter for åpen innovasjon og i noen tilfeller raskere testing blant annet som som følge av tidligere tilgjengelighet av utstyr. 

Frem mot en lansering av 5G rundt 2020 vil vi allerede nå få vesentlig bedre støtte for sensorer i mobilnettet gjennom lansering av NB-IoT (Narrowband Internet Of Things) og eMTC (Enhanced Machine Type Communications) i 2018. De sistnevnte teknologiene vil bygges som egne nett på toppen av dagens 4G nett, og dekningen vil gjennom mer robust radiokommunikasjon sørge for ytterligere rekkevidde utover dagens 4G dekning. 

Basert på analyse av dagens mobildekning på lokalitetene akvakulturnæringen benytter, ser vi at dette vil bety svært god tilgang på infrastruktur for sensorer allerede i år. I tillegg til dette vil lavt strømforbruk muliggjøre batteridrift slik at sensorinstallasjoner blir mindre komplekse og kostnadskrevende. Dette vil være drivende for en vesentlig vekst i antall sensorer benyttet i næringen.

Skybaserte løsninger

Med videre utvikling mot Pre-5G og 5G vil også høyere og dedikert båndbredde muliggjøre mer utstrakt bruk av bilde og videostrømmer fra oppdrettsanleggene. Et økende antall oppdrettsanlegg langs kysten fôres nå fra sentrale tilvekstsentre, og denne utviklingen vil fortsette. Dette vil også utvikles videre hvor også disse bilde- og datastrømmene vil lagres og analyseres i skybaserte løsninger. Dette vil i kombinasjon med smartere kamera og sensorer som også behandler data lokalt på merden, gi helt nye muligheter for video og bildeanalyse med tilhørende beslutningsstøtte og automasjon enn det vi har sett så langt i bransjen. Allerede i dag benyttes dagens 4G-nett for overføring av video og sensordata i mindre skala.

For Norge som en havnasjon vil et tilkoblet havrom muliggjøre videre utvikling av de marine næringene i Norge. Utrulling av 5G til bruk i havrommet vil kreve både tilgang på nødvendige frekvenser og en vilje til å investere i denne infrastrukturen både fra telekomoperatørene og marin industri. Godt samarbeid og felles innsats kreves for å realisere ambisjonen om et produktivt og bærekraftig havrom!

Her kan du lese den første kommentaren i serien:

( VILKÅR )
 
Del saken