Brønnbåt og arbeidsbåt ved merd.Foto: Sintef
Brønnbåt og arbeidsbåt ved merd.Foto: Sintef
Brønnbåt og arbeidsbåt ved merd.Foto: Sintef

Finner ut hvordan anlegg på eksponerte lokaliteter bør designes

På eksponerte lokaliteter er forholdene mer ekstreme enn der oppdrettsnæringen driver i dag. Forskere prøver nå å finne ut av hva en må ta hensyn til ved design av fremtidens anlegg.

Målet er å utvikle kunnskapsbaserte designkriterier for havbrukskonstruksjoner ved værutsatte lokaliteter.

Miljøforhold

 - Vi har prøvd å ta for oss designmetodikk og sett på dagens praksis. Vi har for eksempel sett på beskrivelse av miljøforhold på lokalitet, med bølger og strøm som kriterier for design av havbruksanlegg. Dette er et område som ikke har vært studert så mye frem til nå, sier David Kristiansen ved SINTEF Ocean til Tekfisk. Han er prosjektleder for prosjekt P7 i forskningssenteret Exposed, som omhandler design av pålitelige havbrukskonstruksjoner.

For å få inn mer opplysninger, har oppdrettsselskapene i Exposed satt ut værbøyer på lokaliteter som er klassifisert som eksponerte lokaliteter.

zoomProsjektleder David Kristiansen ved SINTEF Ocean.
Prosjektleder David Kristiansen ved SINTEF Ocean.

 - Vi har sett på tidsseriene med måledata for bølger og strøm fra disse bøyene, og estimert bølge- og strømforhold i henhold til krav i gjeldende teknisk standard for design av havbrukskonstruksjoner. Da har vi sett at dagens krav til miljøundersøkelser ikke er gode nok, spesielt for design av nye anleggskonsepter for eksponerte lokaliteter, hvor tøffere miljøforhold krever større presisjon for å kunne designe pålitelige anlegg, sier han.

Fremtidens eksponerte lokaliteter kan være offshore, men også på utsatte områder i kystsonen, som næringen så langt ikke har tatt i bruk.

Kristiansen påpeker at det som er spesielt med eksponerte lokaliteter i kystsonen er at de gjerne har mer uryddige og komplekse strøm- og bølgeforhold enn det er offshore, da både strøm og bølger påvirkes av bunntopografien.

- Det gjør at det er andre forhold å ta hensyn til på disse eksponerte lokalitetene, enn det vil være offshore. Metodikk utviklet for miljøbeskrivelse i design av konstruksjoner til offshore olje og gass er derfor ikke nødvendigvis egnet for eksponerte havbrukslokaliteter i kystsonen, påpeker han.

Analysert bølgeforhold

Forskerne har også estimert bølgeforholdene på alle lakselokaliteter i Norge, basert på strøklengdeanalyse og historiske vinddata. Dette gir et overordnet bilde av bølgeeksponering for dagens lokaliteter.

- Vi har sett på dagens metodikk for modellering og beregning av oppførsel til havbrukskonstruksjoner i sjø, for å se om de er gode nok, eller om det er rom for forbedring. Fokuset har så vært på områder hvor det er størst usikkerhet. 

Fakta Exposed:

Forskningsrådet besluttet høsten 2014 å opprette Exposed, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som skal utvikle kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter. Oppstarten for senteret var i 2015.

I Exposed forenes oppdrettsnæringen, service- og teknologileverandører, vertsinstituttet Sintef Ocean og andre fremtredende forskningspartnere.

Bakgrunnen for å opprette senteret er at betydelige deler av kysten i dag er utilgjengelig for oppdrettsnæringen, fordi den er avsidesliggende og utsatt for krevende vind-, bølge og strømforhold.

EXPOSED-senteret vil utnytte Norges sterke posisjon og kunnskap innen maritime sektorer, slik som havbruk og offshore, for å muliggjøre sikker og bærekraftig sjømatproduksjon i utsatte kyst- og havområder. Tekniske innovasjoner, slik som autonome systemer, offshorekonstruksjoner og -fartøy er nødvendige for å opprettholde produksjon under alle forhold og muliggjøre mer robuste, sikre og kontrollerte operasjoner.

Løsninger som muliggjør bruk av mer eksponerte lokaliteter vil trolig bidra til bærekraftig vekst i både norsk og global havbruksproduksjon. Senterets fokus vil frembringe kompetanse og løsninger som vil tjene også mer skjermet produksjon. I tillegg vil ny kunnskap fra eksponert havbruk kunne tas i bruk i andre maritime produkter og tjenester.

I tillegg har de prøvd å identifisere kritiske områder eller teknologiske utfordringer som en må løse om en skal gå for mer eksponerte lokaliteter med dagens teknologi.

- Der har vi studert dagens fôrflåter og ser at typiske løsninger kan møte utfordringer dersom de skal benyttes på mer eksponerte lokaliteter. Her må det gjøres mer arbeid. For eksempel har disse gjerne lavt fribord, slik at bølger kan slå inn på dekk og føre til fare for arbeiderne på disse flåtene, samt installasjoner på dekk. I tillegg kan ugunstige bevegelser i bølger gjøre det vanskelig å ta seg om bord.

I prosjektet ser en også på operasjoner med fartøy ved merd.

- Når store brønnbåter er fortøyd i merden, kan det gi stor belastning på merden og fortøyningene i moderate sjøtilstander. Det er et område som fortjener mer oppmerksomhet i designfasen, påpeker Kristiansen.

En doktorgradsstudent ved NTNU Institutt for Marin Teknikk har sett på designkriterier og -metodikk, og hvordan en kan utforme et godt regelverk.

Oppdretterne har pekt på behov

- Fra oppdretterne er det pekt på de operasjonelle utfordringene ved de mest utsatte lokalitetene. De må finne værvinduer og nok tid til å utføre operasjoner. Om teknologien eller forholdene fører til at de for eksempel ikke får gjennomført avlusing, så kan de ikke drive på de lokalitetene. Derfor handler det om å finne teknologi som gjør lokalitetene mulig å drifte på, påpeker han.

Et annet forhold er revisjon av den tekniske standarden NS9415.

- Mye av det vi jobber med når det gjelder miljøbeskrivelser vil være viktig ved revisjonen av den tekniske standarden. Vi vil kunne gi viktig input etter hvilke funn vi gjør gjennom dette prosjektet.

Han påpeker at dagens standard tar utgangspunkt i konvensjonelle anlegg.

- Standarden skal sørge for at det for eksempel ikke rømmer fisk. En må samtidig tenke på at oppdrettsanleggene ikke bare er et oppholdssted for fisk, men også noens arbeidsplass. Da må en sikre at arbeiderne har sikre og trygge arbeidsplasser.

Les også: 

Tror utviklingstillatelser kan føre til nye hybridløsninger

Akustiske merker forteller hvordan laksen har det i merden

Tester hvor mye laksen tåler

( VILKÅR )
 
Del saken