For å realisere verdipotensialet som ligger i høyverdige marine produkter signaliserte partnerne i Blue Legasea at det var et behov for en kunnskapssenter innen marine ingredienser og helse.Foto: Kristin Støylen/Blue Legasea
For å realisere verdipotensialet som ligger i høyverdige marine produkter signaliserte partnerne i Blue Legasea at det var et behov for en kunnskapssenter innen marine ingredienser og helse.Foto: Kristin Støylen/Blue Legasea
For å realisere verdipotensialet som ligger i høyverdige marine produkter signaliserte partnerne i Blue Legasea at det var et behov for en kunnskapssenter innen marine ingredienser og helse.Foto: Kristin Støylen/Blue Legasea

Kunnskapsbase for økt kommersialisering av havets ressurser

Prosjektet Marine for Health er etablert for å realisere verdipotensialet som ligger i høyverdige marine produkter.

Anvendelse av marint restråstoff fra den norske fiskeri -og havbruksnæringen er i dag generelt god, men det er fremdeles et stort potensial for bedre utnyttelse, og spesielt innen hvitfisksektoren der store mengder avskjær kastes.

En næring som jobber aktivt med dette er den voksende marine ingrediensindustrien, med økende fokus rettet mot høyverdige produkter innen human ernæring og helse. I dag viser et grovt estimat at cirka 79 prosent av produktene fra norsk marint restråstoff ender som komponenter i fôr, mens bare cirka 13 prosent ender i produkter rettet mot humant konsum.

For å realisere verdipotensialet som ligger i høyverdige marine produkter signaliserte partnerne i Blue Legasea at det var et behov for en kunnskapssenter innen marine ingredienser og helse. For å møte næringens behov etablerte derfor Blue Leagasa i 2018 prosjektet Marine for Health - et samarbeid mellom Sparebanken Møre, Helse Møre og Romsdal, NTNU, Møreforskning og partnere i Blue Legasea.

En felles ressurs for næringa

Kravene for å kommersialisere produkter som skal gi helsefrembringende effekter hos mennesker blir strengere og strengere, men fellesnevneren for at man kan komme med en gitt helsepåstand er at den må være godt dokumentert.

Å sette seg inn i dette er svært tidkrevende og komplisert og hver enkelt bedrift bruker i dag mye tid på dette. Ved å samle nødvendig informasjon og gjøre det tilgjengelig for bedriftene vil Marine for Health være et godt bidrag til å sikre at produktet møter de krav som stilles for å kunne selge produkter globalt med helsefrembringende egenskaper.

Ikke bare sparer bedriftene tid og penger, men man får også kvalitetssikret at produkter holder det de lover og dermed få ryddet useriøse aktører av banen. I tillegg vil Marine for Health fungere som en felles møtearena der man kan få inspirasjon til nye ideer og produkter samt enklere komme i kontakt med samarbeidspartnere.

4 kjerneområder

Marine for Health prosjektet bygger kompetanse innen helse og ernæring for bedrifter tilknyttet biomarin næring. Prosjektet er forankret i Møre og Romsdal, men vil komme hele den biomarine næringen i Norge til gode. Basert på uttalte behov i næringen er det valgt å fokusere på 4 kjerneområder.

  1. Dokumentasjonskrav og regulatoriske bestemmelser innen helseeffekter av marine ingredienser. Dette er et omfattende og komplisert område der det stiles ulike krav til hvilke helsepåstander man kan bruke når det gjelder godkjenning enten som kosttilskudd, kosttilskudd med offentlig godkjenning og det aller høyeste nivå, legemiddelgodkjenning. Ved at Marine for Health bygger kompetanse på området vil bedriftene raskt kunne få en oversikt og bistand for hva som kreves og på sikt spare betydelige konsulentutgifter.
  2. I samarbeid med GOED (Global Organisation EPA&DHA) etablere en brukervennlig database av publisert vitenskapelig litteratur innen marine ingredienser og helse. For næringen vil dette være et svært nyttig verktøy for raskt å få et innblikk i hvordan og hvorfor marine ingredienser gir vitenskapelig dokumenterte helsefremmende effekter samt kunnskap til å utvikle nye produkter.
  3. Med utgangspunkt i helseforetaket i Møre og Romsdal opprette et forskningsmiljø som fokuserer på kliniske studier innen marine ingredienser og helse. Gode validerte kliniske studier er nødvendig for å kunne dokumentere helsepåstander og Marine for Health vil kunne tilby nødvendig kompetanse og nettverk.
  4. Lage en komplett oversikt over hvilke bedriftsrelevante analyser som tilbys i hele den biomarine verdikjeden, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. På denne måten kan bedrifter raskt kunne oppsøke nødvendig kompetanse, men også kvalitetssikre produktet gjennom godkjente analyser i alle ledd.

Marine for Health er godt i gang med arbeidet og vil i tiden fremover aktivt jobbe for å være en god ressurs for kommersialisering av nye høyverdige marine produkter hvor helsepåstander er godt dokumentert. Dette vil være med på å bedre folks generelle livskvalitet og helse og bidra til en framtidig marin helseindustri i Norge.

( VILKÅR )
 
Del saken