Lerøy Seafood Group sitt konsept "Fjord farm".Pressebilde
Lerøy Seafood Group sitt konsept "Fjord farm".Pressebilde
Lerøy Seafood Group sitt konsept "Fjord farm".Pressebilde

Fikk nei på søknad om fem utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har avslått søknaden til Lerøy Seafood Group om fem utviklingstillatelser til konseptet "Fjord Farm".

Lerøy Seafood Group søkte sammen med sine utviklingspartnere Egersund Net og Akva Group om fem tillatelser.

Ifølge søknaden vil «Fjord Farm»-konseptet muliggjøre havbruk i fjordarealer som i dag ikke er tatt i bruk, samtidig som miljø og fiskehelse ivaretas på en god måte. 

Lerøy anfører at de gjennom en lengre periode har analysert styrke og svakheter ved dagens havbruksteknologi. Dette arbeidet har resultert i konseptet «Fjord Farm», som er et komplett konsept for havbruk med fokus på sikring mot rømming, god fiskehelse og oppsamling av slam. 

Les også: 53 utviklingstillatelser klare så langt

Prosjektets overordnede målsetning er å utvikle innovative og funksjonelle havbruksteknologier som sammen fungerer som et komplett integrert anlegg og som bidrar til å løse næringens utfordringer med hensyn på miljø, fiskehelse og areal. Det er tenkt at konseptet skal benyttes på strømsvake lokaliteter.

«Fjord Farm» består av fire deler som til sammen utgjør produksjonsteknologien:
1) Second Barrier-systemet som ifølge søker reduserer rømmingsfaren.
2) System for oppsamling av slam
3) Pre-Water Shield og Integrated Water Shield, som ifølge søker hindrer lusepåslag
4) En nyutviklet driftsflåte med integrert prosessanlegg for separasjon av slam og vann, og kapasitet for lagring av slam

Lerøy fremhever også at det er et sentralt mål i dette prosjektet å kunne levere gode løsninger på et kostnadsnivå som er kommersielt realiserbart og attraktivt for den norske havbruksnæringen.

Fiskeridirektoratets har kommet til at det omsøkte konseptet som helhet ikke medfører utvikling av teknologi som oppfyller vilkåret om betydelig innovasjon.

- Vi vil sette oss grundig inn i avslaget og direktoratets begrunnelse for dette før vi eventuelt kommenterer dette nærmere, sier konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafood Group, Stig Nilsen, til IntraFish.

( VILKÅR )
 
Del saken