Exposed sørger for mer forskning og kunnskap om havbruk på eksponerte lokaliteter.Foto: SINTEF ACE
Exposed sørger for mer forskning og kunnskap om havbruk på eksponerte lokaliteter.Foto: SINTEF ACE
Exposed sørger for mer forskning og kunnskap om havbruk på eksponerte lokaliteter.Foto: SINTEF ACE

Bidrar til at oppdretterne kan søke mer ekstreme områder

Exposed knytter næring og forskning sammen i et unikt samarbeid for å finne løsninger slik at oppdrett av laks kan skje på nye, eksponerte lokaliteter. Det kan gjøre hittil utilgjengelige områder tilgjengelig for havbruk, og gi næringen mulighet for videre vekst.

Allerede i 2013 tok Sintef sammen med partnere initiativ til å opprette et senter for eksponert havbruk. Bakgrunnen var at Sintef hadde identifisert et behov for mer forskning og kunnskap om oppdrett på eksponerte lokaliteter.

Fakta Exposed:

Forskningsrådet besluttet høsten 2014 å opprette Exposed, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som skal utvikle kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter. Oppstarten for senteret var i 2015.

I Exposed forenes oppdrettsnæringen, service- og teknologileverandører, vertsinstituttet Sintef Ocean og andre fremtredende forskningspartnere.

Bakgrunnen for å opprette senteret er at betydelige deler av kysten i dag er utilgjengelig for oppdrettsnæringen, fordi den er avsidesliggende og utsatt for krevende vind-, bølge og strømforhold.

EXPOSED-senteret vil utnytte Norges sterke posisjon og kunnskap innen maritime sektorer, slik som havbruk og offshore, for å muliggjøre sikker og bærekraftig sjømatproduksjon i utsatte kyst- og havområder. Tekniske innovasjoner, slik som autonome systemer, offshorekonstruksjoner og -fartøy er nødvendige for å opprettholde produksjon under alle forhold og muliggjøre mer robuste, sikre og kontrollerte operasjoner.

Løsninger som muliggjør bruk av mer eksponerte lokaliteter vil trolig bidra til bærekraftig vekst i både norsk og global havbruksproduksjon. Senterets fokus vil frembringe kompetanse og løsninger som vil tjene også mer skjermet produksjon. I tillegg vil ny kunnskap fra eksponert havbruk kunne tas i bruk i andre maritime produkter og tjenester.

 Dette skjedde før SalMar lanserte Ocean Farm og utviklingskonsesjonene så dagens lys.

- Vi så at oppdrettsnæringen hadde utfordringer med å bruke dagens teknologiske løsninger på eksponerte lokaliteter, og at det var et behov for å løse disse utfordringene i samarbeid med utstyrsleverandører og forskningsmiljøer. Høsten 2014 vedtok Norges Forskningsråd å etablere senteret, og i 2015 var vi i gang, sier senterleder Hans V. Bjelland til Tekfisk.

Utgangspunktet for forskningen var de eksisterende anleggene og lokalitetene i næringen, og et potensial for å utvikle ny teknologi og ta i bruk nye lokaliteter.

zoomHans V. Bjelland, senterleder for Exposed.
Hans V. Bjelland, senterleder for Exposed.

 - Utgangspunktet, fokuset, ambisjonene og forskningsområdene som ble identifisert allerede i 2013 har stått seg til i dag, selvsagt med små endringer. Faktorer som utviklingstillatelsene og oljekrisen på grunn av fallet i oljeprisen, har imidlertid bidratt til en helt annen innovasjonstakt. Det er selvsagt en utvikling som er spennende både for oss i senterledelsen og blant partnerne i senteret, påpeker Bjelland.

Les også: 53 utviklingstillatelser klare så langt

Exposed skal drive med forskningsdrevet innovasjon. I budsjettet til senteret ligger det også inne 15 stipendiater.

- Mye av det stipendiatene gjør er grunnleggende forskning som skal gi grunnlag for innovasjon hos våre partnere.

Årlig gjennomgang

Teknologiutfordringer, behov for forsknings- og kompetansebygging håndteres gjennom de ulike prosjektene som løper, og Bjelland påpeker at planene som blir lagt gjennomgås en gang årlig.

- Det bidrar til at det tas hensyn til ny innsikt og resultater underveis. To ganger årlig arrangeres det også Exposed-dager, der partnerne i Exposed, både fra Sintef, service- og teknologileverandørene, forskere og oppdrettere møtes. Det bidrar også til å danne utgangspunkt for hva en velger å fokusere på, sier han.

Exposed bidrar også med rådgivning til myndighetene og gir innspill til regelverket i næringen.

- Mye av arbeidet som gjøres i de enkelte prosjektgruppene har betydning for utarbeidelse av regelverk og for forvaltningen. I fjor bidro vi for eksempel til dialog mellom Sjøfartsdirektoratet, Fiskeridirektoratet og Arbeidstilsynet, der tema var sikkerhet på sjøen og ansvarsforhold for dette innen forvaltningen. Et eksempel er hvem i forvaltningen som har ansvar for forhold på en fôrflåte, sier Bjelland.

Sintef og andre partnere i Exposed bidrar også i revisjonen av NS 9415, som er den norske standarden for flytende oppdrettsanlegg. Bjelland påpeker at det forskningsbaserte arbeidet som gjøres gjennom Exposed er viktig ved revidering av standarden.

Møteplass

Exposed er også en arena der havbruk, maritim og offshore møtes. Blant annet er Kongsberg Maritime, som er leverandør av teknologi og systemer til den globale skips- og offshoresektoren, en partner i Exposed. Det samme er MacGregor, som er en ledende leverandør av løsninger og tjenester til systemer for håndtering i offshore-, fiskeri- og forskningsfartøy, samt fortøyning. Et annet eksempel er DNV GL, som jobber med sertifisering, klassifisering og rådgivning i et bredt spekter av markeder.

Partnere i Exposed:

Industripartnere i Exposed er Marine Harvest, Cermaq, SalMar, tre foretningsenheter i Kongsberg Maritime, Aqualine, Møre Maritime, ÅF Engineering, Anteo, Argus Remote Systems, Lerow, AQS, Marin Design, DNV GL og MacGregor.

Forskningspartnerne er Sintef Ocean, Sintef Digital, NTNU (Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, institutt for marin teknologi og institutt for teknisk kyberteknikk), samt Havforskningsinstituttet.

Senteret er organisert med et styre på sju medlemmer fra senterpartnerne og en generalforsamling med representant fra alle partnerne. Senteret har en senterdirektør og forskningsledere for seks forskningsområder.

Senteret har hovedsenter i lokalene til SINTEF Ocean, inkludert Sealab SSO-infrastrukturen, som tjener som lokale for felles senteraktiviteter. For å støtte tverrfaglig innovasjon og god kommunikasjon innenfor senteret, arrangeres det flere fellesmøter årlig. Fellesmøtene (kalt EXPOSED-dager) representer en møteplass for innovasjon, utveksling av idéer og oppretting av nye prosjekter.

 - Disse partnerne har ulike utgangspunkt, og bidrar med viktige elementer også inn mot havbruksnæringen. Det fungerer best når alle bidrar sammen med hver sin unike kompetanse, påpeker Bjelland.

Senteret fokuserer på seks ulike forskningsområder. Det er autonome systemer og teknologier for fjernoperasjoner (område 1), overvåking og beslutningsstøtte av fisk, anlegg og operasjon (område 2), konstruksjon for eksponerte lokaliteter (område 3), fartøydesign for eksponerte lokaliteter (område 4), sikkerhet og risikostyring for menneske og anlegg (område 5) og fiskeadferd- og velferd (område 6).

- De seks områdene ved senteret er viktige forskningsområder i seg selv - hver og en. Samspillet mellom dem er imidlertid nøkkelen til å lykkes. For eksempel er de teknologiske løsningene og velferden til fisken like viktig for å lykkes, påpeker Bjelland.

I kjernen for Exposed er evnen til å utføre sikre havbruksoperasjoner samtidig som fiskens velferd ivaretas.

zoomOppdrett på eksponerte lokaliteter dreier seg mye om hva utstyret tåler, men like viktig er fiskens velferd på slike lokaliteter. (Illustrasjonsbilde)
Oppdrett på eksponerte lokaliteter dreier seg mye om hva utstyret tåler, men like viktig er fiskens velferd på slike lokaliteter. (Illustrasjonsbilde)

- Det er viktig for oss å utnytte kunnskap og erfaringer hos de som utfører dagens operasjoner. Det er viktig både for drift på dagens anlegg og for utvikling av nye anleggskonsepter. Både i Sintef og hos mange samarbeidspartnere drar vi veksler på erfaring fra olje- og gassnæringen. Men det er avgjørende at dette balanseres mot de særskilte utfordringene i havbruksnæringen, og i særdeleshet hensynet til fisken, påpeker Bjelland.

Teknologiutvikling

Exposed skal altså bidra til å utvikle både kunnskap og teknologi.

- I noen grad utvikler vi teknologi. Eksempel på teknologi vi utvikler er ROV (remotely operated vehicle - fjernstyrt undervannsfarkost), der vi ser på løsninger for posisjonering og navigering. Dette er nøkkelteknologi som kan gi økt bruk av ROV. Videre har vi et par stipendiater som jobber med kunstig intelligens, for å finne ut mer om fiskevelferd og om operasjonsplanlegging. Vi jobber også med fartøydesign. I de fleste tilfellene bidrar vi med kunnskap og teknologiutvikling, men å gjøre det om til et produkt er det industripartnerne som tar seg av. Vi kan altså utvikle en teknologi, en prototype, og teste den ut i laboratorium og felt, samt programvaren, men vi kommersialiserer ikke de endelige produktene, opplyser Bjelland.

- Bidrar teknologiutviklingen og automatiseringen til at det blir mindre behov for mennesker til å utføre jobbene?

- Når det gjelder automatisering så ønsker vi for enkelte arbeidsoppgaver å bidra til at folk skal utføre færre krevende og farlige oppgaver. Tekniske hjelpemidler kan også hjelpe arbeidere til å ta bedre beslutninger og dermed kunne gjennomføre mer kontrollerte operasjoner. Jeg tror ikke det nødvendigvis blir færre ansatte, men i og med at teknologien endres, så vil kanskje også kompetansekravene endres. Lønnskostnader utgjør en relativ liten andel av produksjonskostnadene i næringen, og er sånn sett ikke en like viktig driver for automatisering som i andre bransjer, mener Bjelland.

zoomOppdrett på eksponert lokalitet.
Oppdrett på eksponert lokalitet.

Han fremhever at utvikling av ny teknologi er et samspill mellom flere partnere i Exposed.

- I arbeidet med å identifisere behov for ny teknologi er selvsagt oppdretterne viktig, de kjenner på hvor behovet ligger. Det samme gjør servicetilbyderne. Det er viktig å lytte til dem. Utstyrsleverandørene representerer løsninger. De kjenner til utfordringene, men også mulige løsninger på dem. Fra forsknings-siden kan vi bidra med å systematisere og kartlegge utfordringer og å finne løsninger. For eksempel kvantifiserer vi utfordringene ved å måle og modellere miljøet anleggene står i.

Kostnad og velferd sentralt

- Er det noen begrensende faktorer ved utvikling av ny teknologi for eksponerte lokaliteter?

- Utvikling av ny teknologi er selvsagt også et kostnadsspørsmål, samtidig som en må ta hensyn til fiskens velferd. Laksen trives på eksponerte lokaliteter, men den må for eksempel ha tilstrekkelig dyp slik at fisken kan trekke seg unna bølger. Det må videre være mulig å gjennomføre nødvendige daglige operasjoner på lokaliteten, samt de mer krevende operasjonene. Trengeprosessene for fisken er på mange måter et godt eksempel. Dette er en operasjon en ønsker å gjøre så raskt og skånsomt som mulig. Samtidig ønsker en gjerne å ha mer fisk i noen av de nye anleggskonseptene. Da må en ta hensyn til at trengeprosesser kan ta lenger tid og kan gå ut over velferden til fisken. Nye måter bør utforskes.

Utvikling av ny teknologi for eksponerte lokaliteter trenger ikke kun å handle om nye typer anlegg.

- Generelt kan en si at det gjelder teknologi som skal bidra til å opprettholde drift og operasjoner. Dette kan også være støtteteknologi, som overvåkningsløsninger for not, fisk og miljø eller krevende fartøyoperasjoner i krevende områder.

zoomPå lokaliteten Rataren utenfor Frøya testes havbruksteknologi.
På lokaliteten Rataren utenfor Frøya testes havbruksteknologi.

Drift på mer eksponerte lokaliteter kan også gi behov for en annen type fartøyer for å utføre operasjoner i tilknytning til disse lokalitetene.

- Næringen har allerede begynt å ta i bruk større fartøyer, og det er også partnere i Exposed som jobber med utvikling av andre typer fartøyer, som er bedre egnet til mer krevende operasjoner.

Snart evaluering

Exposed er et prosjekt som skal vare i 8 år, der det i første omgang settes av fem år, med mulighet til å forlenge dette med tre år.

- Åtte år er lang tid, det gir en mulighet for å jobbe langsiktig. Selv om vi bare er tre år inn i prosjektet, så skal vi snart ha en midtveisevaluering. Hvis vi tilfredsstiller målsettingen og kravene, så får vi fortsette i tre år til utover de fem første årene, sier Bjelland.

Han opplyser at Exposed er en del av den tredje generasjonen SFI-sentre, og at det var 13 andre sentre som ble etablert samtidig som Exposed.

( VILKÅR )
 
Del saken