Sortering av stamfisk hos SalmoBreed.Foto: SalmoBreed
Sortering av stamfisk hos SalmoBreed.Foto: SalmoBreed
Sortering av stamfisk hos SalmoBreed.Foto: SalmoBreed

Tester hvor motstandsdyktig stamfisken er mot lus

Nær 10.000 laks fra SalmoBreed skal testes for blant annet motstand mot lus. Informasjonen fra prosjektet skal selskapet bruke ved seleksjon av stamfisk neste år.

SalmoBreed har satt ut 9.400 smolt på Havforskningsinstituttets lokalitet Sauaneset utenfor Austevoll i Hordaland. Prosjektet er en del av arbeidet med å teste ut egenskapene til stamfisken.

Gjennom å sette fisken på denne lokaliteten, som har stor sannsynlighet for lusepåslag, så vil en få en naturlig luse-utfordring for SalmoBreed sine familier.

- Dette prosjektet er en del av vårt avlsarbeid for å hente inn informasjon fra det vi kaller for informantgrupper. Dette er søskengrupper til stamfisken, og brukes til å avdekke den genetiske variasjonen for å innhente essensiell informasjon. Denne informasjonen er noe vi bruker for å selektere ut den beste stamfisken for å kunne tilby våre kunder rogn med ulike egenskaper, sier Rudi Ripman Seim, som er leder for fiskehelse hos Benchmark Genetics (SalmoBreed og Stofnfiskur) til Tekfisk.

Sammenligner felt og laboratorium

En av flere tester er lusetest som selskapet gjennomfører under kontrollerte forhold hos smittelaboratoriet.

- Dette er en form for lusesmitte, og i prosjektet på Austevoll ønsker vi å sammenligne resultatene mellom feltproduksjonen og smitteforsøket på en søskengruppe. Selve produksjonen hos Havforskningen er en del av det som vi kaller for testslakt. Her registrerer vi en hel del ulike mål på en fisk (hel vekt, sløyd vekt, filet vekt, kvalitet filet mv) for å opparbeide oss genetiske tall på slakte- og kvalitetsegenskaper. Etter planen slakter vi fisken i mars 2019, opplyser Seim.

Å holde laksen på lokaliteten Sauaneset, ser selskapet som en mulighet for å kartlegge «lusestyrken» på de ulike familiene.

zoomTelling av lus skjer hos ILAB av lusetellingsteam som blir leid inn. ILAB står for den faglige og praktiske gjennomføringen av forsøket.
Telling av lus skjer hos ILAB av lusetellingsteam som blir leid inn. ILAB står for den faglige og praktiske gjennomføringen av forsøket.

Informasjonen fra forsøket kan inkluderes i avlsmålene når 2017-generasjonen stamfisk skal strykes høsten 2019.

I søknaden fra selskapet ønsker en å tillate et større antall lus per fisk enn det som reguleres i luseforskriften. Ved å øke lusegrensen opplyser selskapet at en vil kunne hente ut ønsket informasjon.

Lignende prosjekter

Seim opplyser at selskapet også har flere lignende prosjekter for å teste ut egenskapen til SalmoBreed sin fisk.

- Som genetikkselskap består vårt arbeide i å selektere ut den beste genetikken til våre kunder basert på deres ønsker. For å kunne gjøre dette, trenger vi inngående kjennskap til stamfisk-kandidatene våre. Dette opparbeider vi ved å gjennomføre ulike tester, både sykdomstester og produksjonstester. Vi tester hvert år for en rekke viktige sykdomsutfordringer som PD, ILA, IPN, Lus, CMS og AGD. Dette gjennomføres på såkalte informantgrupper, som er søskengrupper av stamfisken vår. Informasjonen fra testene sammenstilles og kobles mot genomisk data, og gir viktig grunnlag for neste generasjon med fisk, forklarer han.

- Hva forventer dere å finne ut gjennom prosjektet ved Austevoll?

- Vi forventer å avdekke ulikheter på vekst mellom familier i et produksjonsmiljø. Vi vil også måle andre egenskaper enn vekst, som for eksempel lus, CMS og AGD. Når fisken slaktes i mars neste år, vil vi ha et team som skal veie og måle denne fisken. Hver eneste fisk er elektronisk merket slik at vi vet hvilket individ det er. Det vil tas en rekke ulike vekter, og gjennomføres flere målinger fra hver fisk, inkludert CT scanning, sier Seim.

Få nødvendig informasjon

Han sier at selskapet har gode erfaringer fra slike forsøk, som han mener er essensielt for å få nødvendig informasjon til seleksjonsarbeidet.

- Er det normalt stor forskjell på resultater fra laboratorium og felt?

- For alle tester vil det normalt være en viss ulikhet mellom kontrollerte forsøk og i felt. Dette er vi bevisst på, og hver enkelt test vurderes i forhold til biologisk relevans. På grunn av disse ulikhetene, har vi et sterkt fokus på å også hente inn data fra produksjon i sjø. Da kan vi se om vi avdekker de samme resultatene som vi gjør under feltforhold.

zoomSalmoBreed bruker en egenutviklet chip i analysen av laksens gener, med over 55.000 genetiske markører spredd ut over hele genomet.
SalmoBreed bruker en egenutviklet chip i analysen av laksens gener, med over 55.000 genetiske markører spredd ut over hele genomet.

- Hvordan vil du beskrive prosessen med å utvikle nye egenskaper hos stamfisken deres?

- Vårproduktutvikling tar utgangspunkt i våre kunder og fiskens behov. Vi må prioritere våre ressurser etter hvor vi mener genetikken kan utgjøre størst forskjell. Dette er en pågående syklisk prosess, med en regelmessig vurdering av vårt fokus og utvikling opp mot retningen produksjonen har. Vi har kommet til et punkt hvor vi har en rekke ulike egenskaper våre kunder kan velge mellom, og har fra årets sesong innført nye produktkonsepter. Gjennom dette har vi tilrettelagt produktspekteret i større grad slik at det vil bli enklere for våre kunder å velge rett genetikk, forklarer Seim. 

( VILKÅR )
 
Del saken