Bolaks Utvikling søkte opprinnelig om seks utviklingstillatelser, men endret det senere til to. Fiskeridirektoratet vil ikke gi selskapet noen utviklingstillatelser.(Illustrasjon: Bolaks)
Bolaks Utvikling søkte opprinnelig om seks utviklingstillatelser, men endret det senere til to. Fiskeridirektoratet vil ikke gi selskapet noen utviklingstillatelser.(Illustrasjon: Bolaks)
Bolaks Utvikling søkte opprinnelig om seks utviklingstillatelser, men endret det senere til to. Fiskeridirektoratet vil ikke gi selskapet noen utviklingstillatelser.(Illustrasjon: Bolaks)

Bolaks slår seg ikke til ro med avslag

Fiskeridirektoratet avslo Bolaks Uvikling sin søknaden om utviklingstillatelser, men oppdrettsselskapet ber om at avslaget omgjøres.

Bolaks Utvikling sitt konsept er kalt «GRAS - grønn resirkulering av slam», og har også et element med heving og senking av oppsamleren i forbindelse med trenging for tømming av merd og behandling av fisk.

Bolaks Utvikling søkte opprinnelig om seks utviklingstillatelser. Senere sendte en inn et nedskalert prosjekt på to utviklingstillatelser.

Les også: Nei til Bolaks Utvikling

Mener avslaget er feil

Bolaks Utvikling mener at Fiskeridirektoratet både har oppstilt et uriktig vurderingstema i sitt vedtak, samt at en er uenig i direktoratets vurdering av søknaden.

- Dette synes vi ikke at vi kan slå oss til ro med, ikke bare på vegne av vårt eget selskap, men også med tanke på at vi her står overfor en innovasjonsmulighet som, i motsetning til svært mange av de omsøkte utviklingsprosjektene, vil kunne få en relativt rask spredning ved at de kan installeres på eksisterende lokaliteter og vil kunne gi en radikal målbar forbedring som vil være betydelig både med hensyn til miljøeffekt og næringens omdømme, påpeker selskapet i klagen.

Bolaks Utvikling mener at Fiskeridirektoratet i behandlingen av søknaden har vurdert innovasjonen i prosjektets materialvalg og arbeidsprosesser i stedet for innovasjonen av konseptet og utviklingsresultatet i prosjektet. Selskapet mener at hensikten med utviklingstillatelsene er at det skal utvikles produksjonsteknologi til fordel for næringen, til forskjell fra FoU-tillatelser, der det sentrale er å utvikle kunnskap til fordel for næringen. Her mener selskapet at direktoratet har vurdert søknaden deres feil.

At direktoratet etter deres mening har lagt til grunn et uriktig vurderingstema i sitt vedtak, mener Bolaks Utvikling gjør at begrunnelsen for avslaget heller ikke er riktig.

Hyllevare

De viser blant annet til at Fiskeridirektoratet skriver at konseptet består av en rekke komponenter som betegnes som «hyllevare», slik at konseptet etter direktoratets vurdering i hovedsak er en sammensetning av allerede tilgjengelig utstyr med nødvendige tilpasninger.

- Det at et konsept består av eksisterende og tilgjengelige komponenter og materialer, medfører naturligvis ikke at konseptet ikke er innovativt. Nordlaks Oppdrett AS sin Havfarm består av eksisterende skipsteknologi- og materiale, MHN sitt Egget er bygd i kompositt, og Salmar sin Havmerd er en stålmerd men med en noe annen utforming. Samtlige av disse konseptene benytter alminnelige tilgjengelige materialer og byggemetoder, og samtlige av disse konseptene oppfyller vilkåret om betydelig innovasjon. Det er den produksjonsteknologien som blir utviklet ved disse konseptene (utviklingsresultatet) som er betydelig innovativ, og ikke de komponentene eller byggemetodene som blir anvendt i prosjektene, påpeker Bolaks Utvikling.

Les også: 53 utviklingstillatelser klare så langt

Selskapet mener det derfor ikke er riktig å begrunne avslaget med at de benytter kommersielt tilgjengelig materiale i sitt konsept.

De mener det heller ikke er riktig av kompleksiteten av utviklingsarbeidet skal være en holdbar begrunnelse for å avslå søknaden.

Kontrollert trengeprosess

Bolaks Utvikling påpeker også at det er vanskelig å forene direktoratets påstand om at konseptet bare er en videreutvikling av eksisterende produksjonsteknologi, når det i samme vedtak erkjennes at systemet i sin helhet er en nyhet i akvakulturnæringen og en forbedring sammenlignet med alternativet, som er ingen oppsamling av slam.

Videre fremheves det at trengeprosessene som i dag gjennomføres daglig i stor skala, med tradisjonelle metoder, er en vesentlig kilde til fysiske skader på fisken, stress og bidrar til svekket fiskevelferd. I Bolaks sitt konsept er det inkludert en mer kontrollert trengeprosess gjennom heving og senking av slamoppsamleren.

Bolaks mener også at teknologien i deres konsept vil ha betydning for sykdomsutfordringene i næringen ved at fiskens avføring raskt fjernes, noe som kan reduseres smittepresset ved utbrudd av PD (pancreas disease).

En annen faktor som debatteres nå er kobberutslipp fra næringen. Bolaks mener at det kobbberholdige slammet som avsettes når nøter rengjøres med fisk i vil systematisk bli samlet opp med deres konsept.

Selskapet ber direktoratet om å omgjøre avslaget.

( VILKÅR )
 
Del saken