Løsningen «Envirofjord» skulle møte utfordringene oppdrettsnæringen står overfor.Foto: Aleksander Nordahl
Løsningen «Envirofjord» skulle møte utfordringene oppdrettsnæringen står overfor.Foto: Aleksander Nordahl
Løsningen «Envirofjord» skulle møte utfordringene oppdrettsnæringen står overfor.Foto: Aleksander Nordahl

Endelig avslag om utviklingstillatelser

Nærings- og fiskeridepartementet har avslått klagen fra Norsk Sjømat Oppdrett om utviklingstillatelser til konseptet «Envirofjord».

Det kommer frem på Fiskeridirektoratets oversikt over utviklingstillatelser.

Norsk Sjømat Oppdrett (NSO) søkte i 2016 om fire utviklingstillatelser til sitt konsept. I april 2017 fikk selskapet tilbakemelding fra Fiskeridirektoratet om at søknaden ble avslått, et vedtak selskapet valgte å klage på.

- Dette er skuffende, men det er lite annet å gjøre enn å ta det til etterretning, sier styreleder Harald Espeland i Stordal Aquaproduksjon til Sunnmørsposten.

Stordal Aquaproduksjon er delvis eid av Norsk Sjømat, og har blant annet planer om produksjon av stor smolt på land i Stordal.

Til Sunnmørsposten sier Espeland at de nå må komme tilbake til hva som skjer videre med satsingen etter at eierne har fått drøftet saken.

Lus og fiskevelferd

Prosjektet «Envirofjord» skulle bidra til nye og innovative produksjonsløsninger på utfordringene næringen står overfor med lus og fiskevelferd. Konseptet er spesielt utviklet for å kunne tas i bruk innerst i fjordområder som er sårbare med tanke på miljøutfordringer, og anlegget var tenkt lokalisert i Møre og Romsdal.

Søknaden er bygget opp rundt Whooshh-systemet som ikke er i kommersiell bruk innen fiskeoppdrett i Norge i dag. Konseptet går ut på at fisken kan forflyttes gjennom elastiske slangesystemer ved bruk av lufttrykk. I slangene skal det installeres dyser hvor det benyttes damp og/eller varmluft i behandling mot lus. Dette systemet vil ifølge NSO sikre lav dødelighet og lavt stressnivå ved forflytting av fisk, samt en effektiv og energieffektiv metode for lakselusbehandling.

I søknaden er det også gitt opplysninger om tilknyttede konsepter som gjelder landbasert RAS-anlegg for produksjon av storsmolt og som er tilrettelagt for aquaponics. Videre skisseres muligheter for gjenbruk av lakselus som tas ut av produksjonen som fôr til insektproduksjon. NSO anfører også at de per i dag kun har en produksjonstillatelse og at det er avgjørende for selskapets langsiktige strategi å få et større produksjonsvolum i eget konsern.

Avslag fra Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet avslo søknaden fra selskapet, og konkluderte med at det omsøkte prosjektet ikke omfattes av formålet med utviklingstillatelser og at det ikke er dokumentert at prosjektet innebærer betydelig innovasjon.

Etter Fiskeridirektoratets vurdering mangler det omsøkte konseptet, i likhet med behandlingsflåten Helixir, en tilstrekkelig nær tilknytning til produksjonsenheten og selve produksjonen av fisk til å omfattes av formålet med utviklingstillatelser.

Direktoratet synes ikke konseptet oppfyller kravet om betydelig innovasjon, og mener blant annet at benyttelsen av det eksisterende Whooshh-systemet vil innebære noen innovasjon.

Valgte å klage

Norsk Sjømat Oppdrett valgte å klage på direktoratets avgjørelse, og har i forbindelse med klagen sendt inn ytterligere dokumentasjon for å underbygge at det her er snakk om betydelig innovasjon.

Selskapet mener også at det ikke er noe krav i forskriften om nær produksjonstilknytning, men påpeker likevel at konseptet er å anse som produksjonsteknologisk utstyr. Selskapet mener det heller ikke er rett å sammenligne dette konseptet med Helixir, som er en ekstern behandlingsplattform.

Norsk Sjømat Oppdrett mener også at det har skjedd en saksbehandlingsfeil ved at direktoratet ikke har innhentet tilstrekkelig informasjon, og at det «foreligger usaklig forskjellsbehandling ved at andre søkere har fått anledning til å supplere sine søknader, til tross for at vesentlig dokumentasjon er utelatt i søknaden».

I klagebehandlingen opprettholdt Fiskeridirektoratet sitt avslag, og sendte klagen videre til Nærings- og fiskeridepartementet.

Direktoratet påpeker blant annet at en har foretatt en ny vurdering av om kravet til betydelig innovasjon er oppfylt på bakgrunn av tilleggsinformasjonen som klager har sendt inn. Direktoratet vurderer imidlertid at konseptet bærer preg av å være på idéstadiet og at innovasjonskravet ikke er oppfylt.

Når det gjelder anførslene om skjerpet krav til dokumentasjon og usaklig forskjellsbehandling, vises det til at innskjerpingen av praksis gjelder for alle søkere, ikke bare Norsk Sjømat Oppdrett.

Forsvarlig behandling

Nærings- og fiskeridepartementet har kommet til at klagen fra Norsk Sjømat Oppdrett ikke tas til følge. Departementet er blant annet enig i direktoratets vurdering av at det ut fra effektivitetshensyn ikke er nødvendig å etterspørre ytterligere dokumentasjon dersom myndighetene ut fra innsendte opplysninger ikke anser det som sannsynlig at ytterligere informasjon vil få betydning for resultatet. I dette konkrete tilfellet er det departementets vurdering at forvaltningen ut fra innsendt dokumentasjon kunne ta stilling til om konseptet oppfylte vilkåret om betydelig innovasjon.

Departementet mener at Fiskeridirektoratet har foretatt en forsvarlig behandling av søknaden.

( VILKÅR )
 
Del saken