UTSATT: Fiskernes yrkesrisiko er kartlagt i ny rapport.Foto: REDNINGSSELSKAPET
UTSATT: Fiskernes yrkesrisiko er kartlagt i ny rapport.Foto: REDNINGSSELSKAPET
UTSATT: Fiskernes yrkesrisiko er kartlagt i ny rapport.Foto: REDNINGSSELSKAPET

Forsker for å bedre fiskernes arbeidsmiljø

Fiskere i kystflåten er særlig utsatt for helseplager. Muskel- og skjelettplager er hovedårsaken til legemeldt sykefravær blant fiskere.

Prosjektet «Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten» handler om yrkesfiskeres arbeidsmiljø. Ved bruk av ulike metoder, analyser av registerdata om sykefravær, spørreundersøkelser, intervjuer, observasjon og målinger ute på fiskefartøy, er både helseplager og arbeidsrelaterte årsaker til disse identifisert. Prosjektet er et samarbeid mellom Sintef og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og finansiert av Norges forskningsråd.

Arbeidsrelaterte årsaker 

Høy forekomst av arbeidsulykker og yrkesdød blant yrkesfiskere er en utfordring som Sintef Ocean har jobbet med i mange år. Helseplager og årsaker til sykefravær hos fiskere har derimot ikke vært undersøkt grundig siden slutten av 80-tallet. Prosjektet gir oppdatert kunnskap på dette området.

Resultatene viser at fiskere flest trives svært godt i yrket sitt, men at det er behov for forbedringer knyttet til arbeidsmiljøet. I en spørreundersøkelse oppgis arbeidsrelaterte skader som hovedårsak av dem som har hatt sykefravær det siste året. Når det gjelder helseplager, er det særlig muskel- og skjelettplager som nevnes. Plagene knyttes til arbeidet og fiskere i kystflåten er særlig utsatt. Muskel- og skjelettplager er også hovedårsaken til legemeldt sykefravær blant fiskere.

Videre har eksponering for bioareosoler på trålere vært undersøkt. Bioareosoler er små luftbårne partikler fra fisk. Funn viser økt forekomst av luftveisplager for dem som er utsatt for dette. Støymålinger fra trålere viser også at grenseverdier for støy overskrides, noe som igjen kan føre til hørselsplager.

Vi forsker for å bedre fiskeres arbeidsmiljø, og oppfordrer alle fiskere til å se funnene opp mot egen arbeidshverdag

Tiltak for bedring

Funnene oppsummeres i en fersk rapport fra prosjektet. Her finnes også anbefalinger som kan legges til grunn for det forebyggende arbeidet fremover. Rapporten er rettet mot rederi, skippere, mannskap og den enkelte fisker.

Vi forsker for å bedre fiskeres arbeidsmiljø, og oppfordrer alle fiskere til å se funnene opp mot egen arbeidshverdag. De kjenner utfordringene på kroppen, og kan vurdere hvilke tiltak og endringer de kan dra nytte av nå og på sikt.

Kunnskap om hvilke utfordringer man bør ta tak i er også relevant for andre som arbeider med hms eller teknologiutvikling i fiskeflåten. Design og utforming av fartøy og utstyr kan for eksempel bidra til å redusere belastningsplager og ulykkesrisiko for dem som har sitt arbeid på sjøen.

 
Del saken