FORNØYD: Styreformann i Lerøy Midt, Helge Singelstad, er godt fornøyd med at selskapet er frifunnet i Fosen tingrett.Foto: Per Thrana
FORNØYD: Styreformann i Lerøy Midt, Helge Singelstad, er godt fornøyd med at selskapet er frifunnet i Fosen tingrett.Foto: Per Thrana

Lerøy frifunnet i omfattende luse-sak. - Vi er tilfredse, sier styreformann.

LerøyMidt (Midt-Norge) er i Fosen tingrett frifunnet i en omfattende lusesak. - Dommen er som forventet. Vi er selvsagt svært tilfreds med rettens resultat, sier styreformann helge Singelstad.

Havbruk
Joar Grindheim , Øystein Hage
7. juni 2019 14:26Oppdatert:
7. juni 2019 15:33

«Lerøy Midt skal frifinnes fordi det ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at de har forsømt sitt ansvar for å avverge påslag med lakselus på en måte som skal betraktes som klart klanderverdig hos noen av de ansatte, hverken enkeltvis eller i fellesskap.

Retten kan ikke utelukke muligheten for at påslaget av lus som er konstatert fra 11. august 2016 frem til inspeksjonene som ble gjennomført i slutten av august skyldes overføring av bevegelige lus fra andre lokaliteter», heter det i en dom fra Fosen tingrett fredag. Dommen er enstemmig. 

Selskapet er tilkjent over 1,9 millioner kroner i saksomkostninger.

- Dommen er svært viktig for våre dyktige ansatte, og gir oppreisning for den «heksejakt» som de har måttet gå gjennom, som følge av de urimelige og hensynsløse anklagene mot dem selv og selskapet de arbeider for, uttaler Singelstad videre.

Intensiverte lusebehandlingen

Påtalemyndigheten mente at Lerøy gjennom sommeren 2016 hadde informasjon som var nødvendig for å forutse en økning i lusetall, og at de i denne perioden unnlot å gjøre det som var nødvendig og mulig for å forhindre dette. Videre mente påtalemyndigheten at selskapet i den aktuelle perioden i august 2016 ikke iverksatte tilstrekkelige tiltak i form av nødslakting (beredskapsplan), slik at laksen ble påført unødig lidelse i denne fasen.

Utslakting ble gjort tidlig i september, men et av de sentrale punktene var om Lerøy midt burde satt i gang utslaktingen tidligere enn de gjorde. I sin forklaring uttalte Aud Skrudland fra Mattilsynet at hun anså at selskapet allerede 15. august burde startet utslakting av anlegget.

«Det er dokumentert for retten at selskapet i perioden fra 11. august benyttet, og til dels intensiverte bruken av, avlusningsmetoder. Retten kan ikke se at det er dokumentert at fisken på dette tidspunktet hadde luseskader av noe stort omfang», heter det i dommen.

zoomVIKTIG BILDE: Laks med alvorlige beiteskader av lus hos Lerøy Midts lokalitet Langskjæra var det sentrale poenget i rettssaken.
VIKTIG BILDE: Laks med alvorlige beiteskader av lus hos Lerøy Midts lokalitet Langskjæra var det sentrale poenget i rettssaken.

Var innenfor det som kunne forventes

Retten kan heller ikke se at det kan fastslås med tilstrekkelig grad av sikkerhet at selskapet kan bebreides for å ha benyttet mer lempelige midler for avlusing i perioden 11. til 23. august 2016. Lerøy utførte både mekanisk avlusing og brukte rensefisk.

«Retten kan ikke se at det er grunnlag for å bebreide at selskapet for å ha forsøkt slike midler før man startet nødslakting av en fiskestamme som i all hovedsak besto av levende fisk uten skader.

Retten har etter en samlet vurdering av bevisene funnet at det er bevist at selskapet faktisk besluttet utslakting av anlegget 23. august 2016, åtte dager etter at de ifølge Skrudland burde ha besluttet dette», heter det i dommen.

Da luseplagen vel var konstatert, anser retten at de tiltak som ble satt i verk lå innenfor det som kunne forventes av en alminnelig aktsom oppdretter. Selskapet valgte først mer lempelige midler før de 23. august 2016 besluttet full utslakting. Retten kan ikke se at det er godtgjort med tilstrekkelig grad av sikkerhet at selskapet kunne forsert slaktingen ytterligere», heter det i dommen.

Også frikjent for å ha for mye lus

Selskapet var også tiltalt for å ha mer voksne hunnlus enn 0,5 per fisk. Også dette er selskapet frifunnet for.

«Selskapet har, objektivt sett, luseforekomster som overskrider grensene satt i forskrift om lakselusbekjempelse § 8, jf. matloven § 28, første ledd. Retten kan imidlertid ikke se at det på noe vis er ført bevis for at slike konsentrasjoner har forekommet før 11. august 2016. De målinger som er registrert viser at bedriften har holdt seg under denne grensen frem til dette tidspunkt», heter det i dommen.

Retten viser også til at forelegget var utformet med bakgrunn i funn som var påvist i enkeltmerder.

«Det er ikke grunnlag for å konstatere at slike konsentrasjoner som er oppgitt har forekommet i anlegget som sådan. Et estimat på 111 lus per merd er for høyt, særlig med tanke på at Mattilsynet tre dager etter mener å ha påvist 50 lus per merd uten at det i mellomtiden er gjort noe tiltak for å redusere luseforekomsten. Dette avviket illustrerer imidlertid et bevismessig problem i saken. Under enhver omstendighet er retten imidlertid overbevist om at grensene er overskredet», skriver dommerne.

De peker på at årsakene til overskridelsene imidlertid er svært sammensatt, og kan ikke utelukke at bedriften har opptrådt med alminnelig aktsomhet utover sommeren og høsten 2016, og at påslaget skyldes tilførsel bevegelig lus utenfra. Lerøy Midt frifinnes dermed også for dette tiltalepunktet.

Strid om bilder

I dommen kommer retten også inn på Mattilsynets bruk av billeddokumentasjon.

Retten viser blant annet til at bilder som er fremlagt ledsages av merknader som gjør at det hefter en viss usikkerhet til hvor disse er tatt. 

«Noen av bildene er uten angivelse av hvor på anlegget de er tatt. I tillegg er det for to av bildene som Mattilsynet har tatt angitt at disse er tatt på merd 6 - en merd som var tømt flere uker før bildene ble tatt. Oversikten over viser at denne var tømt allerede i juni 2016. Retten finner grunn til å bemerke at notoritet i etterforskning av straffesaker ikke bare er et formalkrav, men et krav som skal bidra til å sikre etterprøvbarhet av de beviser som er fremlagt» heter det i dommen.

Fornøyd

Styreformann Helge Singelstad er godt fornøyd med dommen, og fortsetter:

- Dommen er ikke rettskraftig, men LSG forventer at påtalemyndigheten og Mattilsynet nå legger anklagene bort. Dommen er grundig og tydeliggjør at det ikke er grunnlag for straff, sier han og fortsetter:

- Vi merker oss at dommen slår fast at det ikke er dokumentert hvor bildene, som er gitt til mediene som illustrasjon av saken, stammer fra, og at noen av bildene beviselig ikke er tatt der Mattilsynet har opplyst.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00