SPLITTE: Mer av Fiskeridirektoratets virksomhet bør flyttes nordover, mener et utvalg nedsatt av Arbeiderpartiet. Mye av direktoratets virksomhet er allerede i nord, og en ytterligere oppsplitting vil skade mer enn gagne fiskeriforvaltningen, mener forskningsdirektører og stortingsrepresentant for Ap i sør.Ill.foto: Willy Hauge
SPLITTE: Mer av Fiskeridirektoratets virksomhet bør flyttes nordover, mener et utvalg nedsatt av Arbeiderpartiet. Mye av direktoratets virksomhet er allerede i nord, og en ytterligere oppsplitting vil skade mer enn gagne fiskeriforvaltningen, mener forskningsdirektører og stortingsrepresentant for Ap i sør.Ill.foto: Willy Hauge

Ap-utvalg vil flytte deler av Fiskeridirektoratet nordover

Direktørene for Havforskningsinstituttet og Polarinstituttet mener Ap-utvalgets forslag vil stykke opp et sterkt og høykompetent fiskeridirektorat. Og forslaget får tommel ned fra Ap i sør.

Politikk
Nils Torsvik
Telefon 55 21 33 21
Mobil 932 56 325
4. september 2020 17:05Oppdatert:
5. september 2020 09:03

Det er et utvalg nedsatt av Arbeiderpartiet (Ap) som i sin innstilling foreslår at Fiskeridirektoratet deles, med et eget fiskeri- og havbrukstilsyn lokalisert i nord. Leder for utvalget, Martin Henriksen, sier til Fiskeribladet at de med forslaget ønsker en debatt om det Fiskeridirektoratet gjør i nord.

Styrke bemanning

- Vi tenker særlig på at arbeidet som Fiskeridirektoratet gjør rettet mot forvaltningen av de kystnære fiskeriene og havbruket i nord og i kontakten med Russland. På disse områdene bør direktoratets bemanning styrkes i nord, sier han.

zoomMartin Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Troms
Martin Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Troms

Henriksen mener det er spesielt at to direktører for forskningsinstitusjoner knyttet til hav- og polarforskning har gått ut mot utvalgets forslag og advart mot oppstykking av det de betegner som et uavhengig, sterkt og høykompetent fiskeridirektorat.

- Samlet sett tar vi til orde for en styrking av forvaltningen og forskningen. Vi innser at vi har et kompetent fiskeridirektorat som har gitt den beste fiskeriforvaltningen i verden. Vi ønsker ikke å gjøre noe overilt, men mener det likevel er bra med en diskusjon, sier han.

På spørsmål om det er nye arbeidsplasser, eller om det er flytting av eksisterende arbeidsplasser, sier at det kan være snakk om begge løsningene.

Direktør-protest

De to administrerende direktørene for Havforskningsinstituttet og for Polarinstituttet, Sissel Rogne og Ole Arve Misund, har i et innlegg på nettsiden ITromsø, sagt at det er svært vanskelig å se hvordan en oppstykking som Ap foreslår kan bidra til å opprettholde, og helst bli enda bedre på havforvaltning. Til det er vi helt avhengige av et uavhengig, sterkt og høykompetent fiskeridirektorat, mener disse to direktørene.

zoomSissel Rogne er direktør ved Havforskningsinstituttet. 
Sissel Rogne er direktør ved Havforskningsinstituttet. 

Til Fiskeribladet sier Rogne at hun ikke vil gå inn i noen politisk debatt med Henriksen, og at de to direktørene kun har gitt uttrykk for sine faglige vurderinger i sitt innlegg.

- Vi har også oppfattet forslaget til Ap-utvalget slik at de vil dele havforskningen ved å opprette et senter om bærekraftig havforvaltning i Tromsø. Noe som vil splitte det forskningsmiljøet vi har på hav, Arktis, klima og miljø i dag, mener hun. 

Mange ansatte

På spørsmål hvor utvalget nevner Tromsø i en slik sammenheng, innrømmer Rognø at dette ikke er nevnt i utvalgets forslag, men at hun antok det var snakk om Tromsø siden to andre aktører er tenkt i inn i senteret lokalisert i Tromsø. 

For øvrig mener hun at Fiskeridirektoratet er bredt representert i store deler av landet med sine mange regionkontorer, også i nord.

I innlegget viser de to direktørene til at direktoratet har nærmere 50 medarbeidere i Tromsø. De viser også til at Norsk Polarinstitutt har cirka 180 ansatte i Tromsø, mens Havforskningsinstituttet har 79 ansatte.

Møter motbør

Forslaget fra Ap-utvalget møter også kraftig motbør fra en partifelle i sør. Ruth Grung som representerer Vestland Ap sier hun overhodet ikke vil støtte et forslag om å splitte Fiskeridirektoratet eller Havforskningsinstituttet (HI).

- Det vil være svært uheldig å splitte to så godt fungerende organer, sier hun og viser til et 120 års samarbeid som det nå tas til orde for å endre.

zoomRuth Grung.
Ruth Grung.

Hun viser til at det allerede er mange ansatte både knyttet til HI og Fiskeridirektoratet i nord, i tillegg til store forskningsmiljøer knyttet til Polarinstituttet og Nofima. Hun viser også til at NOU-innstillingen som Kontrollutvalget nylig la frem fraråder sterkt å splitte fiskeriforvaltningen.

- Tilsyn og rådgivning henger sammen og står for en kjempeutfordrende jobb med å bekjempe overfiske og miljøkriminalitet. Vi trenger et sterkt Fiskeridirektorat som har et godt samspill med havforskningen i dette arbeidet, sier hun og mener de faglige argumentene mot en slik splitting bør veie tungt.

Forstår ikke argumentene

Grung kan heller ikke forstå at utvalget argumenterer for å flytte offentlige arbeidsplasser nordover fra Bergen. Hun viser til at det er bare tre offentlige institusjoner i Bergen, med Fiskeridirektoratet, HI og Konkurransetilsynet.

- Utvalget burde heller sett til Oslo, sier hun.

Partifellen fra Bergen sier hun har gitt tydelige innspill både til partileder Jonas Gahr Støre og utvalgsleder Martin Henriksen om hva hun mener om forslaget fra utvalget. Her har hun også pekt på hva det bør satses på i nord.

Bør se på andre områder

- Jeg har pekt på at dette er et grønt område for havbruk, og der det kan satses på mesopelagiske arter, økt bearbeiding og tareproduksjon. I tillegg har jeg pekt på miljøkrimsenteret som Fiskeridirektoratet har bygget opp i Vardø, som er et kompetent og dyktig miljø som bør bygges ytterligere opp, sier hun.

Videre, sier hun, at hun har pekt på sterke forskningsmiljøer knyttet til Nofima, HI og Polarinstituttet som kan styrkes i nord.

- Jeg har sendt mine kommentarer til programkomiteen som er i arbeid med et nytt partiprogram, sier hun og vil også ta saken videre med andre partifeller på Vestlandet.

Hun anser forslaget som uaktuelt, og noe hun mener kan begrunnes med gode faglige argumenter. 

Ikke splitte havforskning

Henriksen sier at verken han eller utvalget har tatt til orde for en oppsplitting av havforskningen.

- Økte ressurser til havforskning er veldig langt fra å «splitte opp» noe. Det står overhodet ikke noe sted i vår rapport at vi vil dele havforskningen. Det er veldig spesielt at Rogne tillegger utvalget meninger vi ikke har, sier han.

- Vi ønsker å styrke Norges arbeid med global, bærekraftig havforvaltning med en ny satsing. At man øker ressursene til kunnskapsutvikling i nord betyr ikke at det bygges ned velfungerende miljøer andre steder. Altså ikke en splitting av havforskningen, og synes det er spesielt at hun tolker det slik, sier lederen av utvalget som har kommet med innspill til Ap’s nordområdepolitikk.

Dette er utvalgets forslag

I utvalgets forslag blir det vist til at Norge har lange tradisjoner for fiskeri, havbruk, skipsfart og forvaltning av ressursene i havet. I nord spiller dette en viktig strategisk rolle for Norge. 

- I fremtiden skal vi i større grad leve av havet. Med store, rike havområder og en aktiv næring har Nord-Norge alle forutsetninger for å være den foretrukne plassen for satsing på offshore havbruk, heter det i utvalgsrapporten.

Der vises det også til at fiskeri- og sjømatnæringen er bærebjelken i store deler av Kyst-Norge, og den fremste forutsetningen for bosetting en rekke steder. Fiskeressursene er fellesskapets eiendom og skal underlegges en bærekraftig forvaltning som stimulerer til rekruttering og lokalt eierskap.

Nytt havsenter

Videre viser rapporten til at over 80 prosent av de norske havområdene ligger i nordområdene, noe som bør tilsi at en stor del av kompetansen og institusjoner knyttet til havet bør finnes der. Utvalget foreslår følgelig å bygge opp et fiskeri- og havbruksjuridisk miljø i nord som kan supplere den nasjonale forvaltningen. 

Utvalget vil at Fiskeridirektoratet deles, med et eget fiskeri- og havbrukstilsyn lokalisert i nord. Et nasjonalt senter om bærekraftig havforvaltning globalt bør etableres i tilknytning til BarentsWatch og Senter for hav og Arktis. Det bør vurderes om disse tre skal danne et nytt kraftfullt havsenter. 

Investeringsfond

Utvalget vil etablere et blått investeringsfond for nye marine næringer i nord. Det grønne skiftet i nord trenger blå næringer, pekes det på. 

- Vi trenger å skape nye arbeidsplasser og redusere utslippene. De nye teknologiene trenger tid for å bli tilstrekkelig kostnadseffektive for å lykkes i en åpen konkurranse, heter det i rapporten.

Utvalget vil sette fart på satsingen på Norskehavet og Barentshavet gjennom en egen industriplan for området. Slik kan flere fremtidsrettede arbeidsplasser skapes på havet, ved kysten og på land. 

Havvind

Det trekkes i rapporten frem at i nordområdene er det mye hav, og mye vind. Flytende havvind kan bli et svært viktig bidrag for å dekke energibehovet og å nå krevende klimamål. Norges sterke posisjon innen olje og gass, maritim og marin industri er et godt utgangspunkt for at de norske nordområdene skal ha en viktig rolle innen flytende havvind.

Oppdrett av tare i industriell skala kan også skape arbeidsplasser og nye interessante råstoff, bidra til karbonbinding og gi akvakulturnæringen en ny dimensjon. Utvalget vil styrke satsingen på bioøkonomien i nord for å skape nye arbeidsplasser og nye næringer blant annet knyttet til tang, tare, energi og mineraler.

Det er også flere prosjekter som fanger CO2 til bruk til blant annet fiskefôr. Dette gir en mulighet for å videreutvikle prosessindustri i nord. Utvalget vil redusere utslippene og forsere overgangen til sirkulærøkonomien, og gi incentiver til industri som tar i bruk sirkulærløsninger som CCU og samarbeid med andre bransjer, som produksjon av marine mikroalger til fiskefôr.

Rekruttering

Utvalget vil videre jobbe for å økt rekruttering til fiskeryrket i nord og gjøre det lettere for unge å etablere seg i fiskerinæringen.

- Vi vil jobbe for å dempe prisen på kvoter, øke avkortning ved strukturering, innføre eierskapsbegrensninger og innføre sterkere regionale bindinger til retten til å fiske. Kystfiskeflåten er en viktig brikke for å sikre fortsatt bosetting og må gis trygge og forutsigbare rammevilkår, heter det i rapporten. 

Fisken som blir fanget utenfor kysten i nord, skal som en hovedregel foredles ved anlegg på land. Det er viktig at aktivitetsplikt og leveringsplikt opprettholdes og videreutvikles.

Transportveier

Rapporten tar også til orde for å koble ressursene med markedet. Transport fra sjømat og andre næringer hindres av flaskehalsene langs transportårene. Utvalget vil fjerne disse flaskehalsene og øke fremkommelighet for næringstransportene og befolkningen. 

Dette innebærer særlig en opprustning av fiskerihavner og et særskilt løft for fylkesveier, sett i sammenheng med riksveiene.

Utvalget mener utslippene fra sjøfart, fiskeri og havbruksfartøy kan reduseres betraktelig gjennom elektrifisering og hybridteknologi. Virkemiddelapparatet må stille opp med kapital, og det offentlige støtte oppbygging av infrastruktur for lading. Det gjør også Norge ledende på utvikling av ny teknologi, med mulighet for eksport.

Klimatiltak og kompetanse

Videre viser rapporten til at økt sjøtransport er klimavennlig og letter trykket på veinettet. Fylkene må få økonomi til å forsere nullutslipp fra hurtigbåter og ferger. Kravene til utslippsfri skipsfart i nordområdene økes med mål om at skipstrafikken i økende grad drives på utslippsfritt drivstoff som hydrogen og ammoniakk, står det i rapporten.

Det at vi har to universiteter og en Samisk høgskole i landsdelen er en enorm styrke for nordområdenasjonen Norge, mener utvalget som foreslår at det opprettes nye toppforskningssentre, kombinert med et regionalt talentprogram i samarbeid med internasjonale toppinstitusjoner som kan gi nye impulser og ledende forskning.

Relevante fagområder er klimaforskning, fornybar teknologiutvikling, havbruk, fiskeri- og havforvalting, samfunnsforskning og romvirksomhet.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.