Jan Fredriksen og arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag mener at vedtakene Stortinget har gjort skaper stor usikkerhet for fiskerne, og at de må bli hørt i utforming av tiltakene som skal iverksettes som oppfølging av meldingen.Foto: Agnar Berg
Jan Fredriksen og arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag mener at vedtakene Stortinget har gjort skaper stor usikkerhet for fiskerne, og at de må bli hørt i utforming av tiltakene som skal iverksettes som oppfølging av meldingen.Foto: Agnar Berg

Krever at Norges Fiskarlag blir hørt om konsekvensene av kvotemeldingen

Stortingets vedtak er i liten grad er egnet til å skape forutsigbarhet for fiskerinæringen, mener Nordland Fylkes Fiskarlag.

Politikk
Nils Torsvik
Telefon 55 21 33 21
Mobil 932 56 325
27. mai 2020 09:41Oppdatert:
27. mai 2020 09:45

Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag (NFF) mener Stortingets vedtak verken skaper forutsigbarhet eller representerer noen særlig grad av forenkling for fiskerinæringen.

Samfiske viktig 

I en uttalelse til Stortingets vedtak knyttet til kvotemeldingen peker NFF særlig på tre forhold som bekymrer fiskarlaget i Nordland. De kommer også med tiltak som de mener vil gjøre at de politiske myndighetene kommer mer i takt med det som er kystfiskeflåtens interesser.

NFF viser til at Stortinget har vedtatt at ordningen med samfiske med seg selv skal opphøre fra og med 2026. Samtidig er det vedtatt at innen utgangen av 2023 må fartøyets lengde bringes i tråd med hjemmelslengden.

- Arbeidsutvalget viser til at Stortinget har bedt regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med en konkret utforming av et slikt alternativ. Arbeidsutvalget finner det lite fornuftig å først fatte en beslutning for så å foreslå konkret utforming. Her mener en Stortinget har gått for fort frem når en burde ha gjort dette motsatt nemlig at en må ha en viss forståelse for hvordan beslutninger vil fungere før de vedtas, heter det i uttalelsen fra NFF.

Får konsekvenser

Arbeidsutvalget viser til videre til at vedtaket er gjort og at det skal arbeides videre med en konkret utforming av dette. NFF mener at dette får konsekvenser for samfiskeordningen der fartøy med faktisk lengde over 11 meter og hjemmelslengde under 11 meter mister muligheten til samfiske allerede fra og med 2023. 

- Arbeidsutvalget vil sterkt oppfordre Norges Fiskarlag om aktivt å bidra i denne konkrete utformingen og gjennom det sørge for at den flåten dette gjelder bevarer de mulighetene som den har innenfor dagens ordninger, sier de i uttalelsen. 

Nordland Fylkes Fiskarlags har tidligere kommet med innspill til Norges Fiskarlag og næringskomiteen i Stortinget om en annen innretning på samfiskeordningen, kjent som ID-kvoteordning. Der viser de til at, på gitte betingelser, kan to kvoter legges på ett og samme fartøy, der hver kvote beholder sitt ID-nummer. 

- Dette er et innspill som Nordland Fylkes Fiskarlag fforventerat Norges Fiskarlag nå tar tak i og arbeider videre med, sier NFF.

Overgang til faktisk lengde

Arbeidsutvalget viser i sin uttalelse videre til beslutningen om å inndele kystfiskeflåten etter fartøyets faktiske lengde og etter hjemmelslengde slik som i dag. NFF mener at denne beslutningen skaper stor usikkerhet innad i flåten om hvilke konsekvenser dette egentlig får for den enkelte. 

- Beslutningen gir også en forståelse av at myndighetene skal bestemme at den hjemmelslengdekvoten en har skal fiskes med et fartøy av en bestemt lengde. Dette går ut over den enkelte fiskers frie valg innenfor sitt yrke. Sånn sett mener Arbeidsutvalget at dette er beslutninger som den enkelte båteier må få ta innenfor gitte rammer, sier NFF i sin uttalelse og legger til at de imøteser en grundig konsekvensutredning av denne problemstillingen før den blir gjort til en realitet.

Tilbakefallet av strukturkvotene

Arbeidsutvalget i NFF viser som sitt tredje forhold til at det fra forvaltningen har vært lagt til grunn at når tidsperioden for strukturkvoten var over skulle kvotene tilbake til den gruppen den var hentet fra. 

- Dersom Stortingets vedtak skal tolkes bokstavelig ligger det i dette at disse kvotene skal forbli i den lengdegruppen der de i dag befinner seg. Arbeidsutvalget konstaterer at Stortinget har snudd helt om på de forutsetninger som tidligere har vært gitt fra myndighetene og som har vært grunnlaget for næringens tilslutning, sier de.

Arbeidsutvalget viser til at Stortinget også har bedt regjeringen om å foreta en konsekvensutredning av elementer i sitt vedtak som ikke er utredet gjennom meldingen. Arbeidsutvalget forutsetter at dette gjøres, og at konsekvensene forelegges Norges Fiskarlag for gjennomgang og høring før endelig gjennomføring av Stortingets vedtak.

Konsekvenser

NFF sier til slutt i sin uttalelse at for dem fremstår vedtaket i Stortinget som uklart samtidig som en ikke har noen god oversikt over konsekvensene av dette. 

- Det at flere av de viktigste punktene er gjort nærmest med et knappest mulig flertall bidrar også til å skape stor usikkerhet. Det er i tillegg varslet at et endret stortingsflertall høsten 2021 vil føre til omkamper på deler av kvotemeldingen. Arbeidsutvalget er derfor tydelig på at de konsekvensene som stortingsvedtaket får for fiskerinæringen må avklares.

- Arbeidsutvalget vil avslutningsvis presisere at det er en forventning i næringen om at Stortinget skal ha en omforent forståelse og enighet om hvordan en ønsker at en fremtidsrettet fiskerinæring skal innrettes, heter det i uttalelsen fra NFF.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.