OVERLEVERT: Utvalgsleder Magnar Pedersen (t.v.) overleverte meldingen om framtidas fiskerikontroll daværende fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp) fredag 29. november. Meldingen kunne med fordel vært redusert betydelig, mener Nordland Fylkes Fiskarlag.Foto: Anders Furuset
OVERLEVERT: Utvalgsleder Magnar Pedersen (t.v.) overleverte meldingen om framtidas fiskerikontroll daværende fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp) fredag 29. november. Meldingen kunne med fordel vært redusert betydelig, mener Nordland Fylkes Fiskarlag.Foto: Anders Furuset

Nordland: Fylkeslaget slakter Magnar Pedersen-utvalgets innstilling

En haug med forslag kastet i en kurv uten at hverken sammenheng, gevinster, konsekvenser eller kostnader er vurdert.

Reguleringer
Jon Eirik Olsen
28. februar 2020 05:00Oppdatert:
2. juli 2020 19:42

Nærings- og fiskeridepartementets Kontrollutvalg, også kalt Magnar Pedersen-utvalget, høster liten ære hos Nordland Fylkes Fiskarlag for innstillingen utvalget la fram 29. november i fjor.

Tar livet av næringa

Innstillingen tar riktignok for seg alle sider ved ressurskontroll og ulovligheter i fisket, men løsningen kan ikke bare være å «dynge næringen ned med et omfattende regelverk», slik det beskrives av fylkeslaget.

Her må også holdninger og yrkesstolthet være viktige faktorer, mener man, og etterlyser «et regelverk som er mulig å etterleve, og som ikke gjør fiskerne til forbrytere i det øyeblikket det kastes loss og en går på havet».

Denne problemstillingen er velkjent, ikke minst fra debatten mellom fiskerimyndighetene og fiskerne eller fiskeindustrien. Nordlandsfiskerne er åpenbart skuffet over at det enda en gang legges opp til «kontrollrutiner som er mer egnet til å ta livet av fiskerinæringen både på sjø og land, enn til å forhindre at det skal forekomme ulovligheter».

Mer målrettet

Umiddelbart etter at utvalgsleder Magnar Pedersen hadde overlevert innstillingen til daværende fiskeriminister Harald Tom Nesvik, sendte departementet saken ut til høring i næringa. Høringsfristen nærmer seg, og det er arbeidsutvalget i fylkesfiskarlaget som nå har lagt siste hånd på det som til slutt skal bli en del av Norges Fiskarlags samlede innstilling.

Arbeidsutvalget, som består av fylkeslagsleder Jan Fredriksen, nestleder Kjell Bjørnar Bakken og styremedlem Bjørn-Hugo Bendiksen, legger ikke skjul på at de er skuffet over det Kontrollutvalget har endt opp med.

I stedet for bare å fremme et stort antall forslag, mener arbeidsutvalget at Pedersen og hans medarbeidere burde konsentrert seg om langt færre og mer målrettede tiltak. I tråd med dette registrerer også arbeidsutvalget «en del forslag som umulig kan ha noe med ressurskontroll å gjøre».

zoomNOK ER NOK: Nordland Fylkes Fiskarlag går sterkt imot å pålegge fiskeflåten enda mer kontroll om bord og elektronisk rapportering.
Her et glimt fra innseilinga til Henningsvær nylig.
NOK ER NOK: Nordland Fylkes Fiskarlag går sterkt imot å pålegge fiskeflåten enda mer kontroll om bord og elektronisk rapportering. Her et glimt fra innseilinga til Henningsvær nylig.

Konsekvensanalyse

Nordland Fylkes Fiskarlag har ingen tro på det de som nevnt beskriver som «alle forslagene er kastet opp i en kurv», og man etterlyser samtidig både en samordning av forslagene og ikke minst en analyse av hvordan gjennomføring av ett forslag vil slå ut for andre forslag og for det resultatet Kontrollutvalget håper NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll, skal gi.

Holdninger hos yrkesutøverne og kvalitet på fiskeproduktene er temaer som fylkeslaget savner i en helhetsvurdering av hvordan fiskerikontrollen skal fungere.

«De økonomiske og praktiske kostnadene ved alle forslagene fra utvalget er heller ikke utredet. Dette er en svakhet ved meldingen», legger arbeidsutvalget til.

Ikke ekstra politi

Fredriksen, Bakken og Bendiksen er generelt skeptisk til hvordan Kontrollutvalget har løst sin oppgave, og skepsisen blir ikke mindre når fylkeslagsrepresentantene tar for seg konkrete forslag i meldingen.

For eksempel når det gjelder et forslag som fikk mye oppmerksomhet da meldingen ble lagt fram: At det burde opprettes et eget etterretningssenter for fiskesaker under Økokrim, og et eget «fiskeripoliti» i enkelte politidistrikter langs kysten.

Arbeidsutvalget slår fast at slike forslag stigmatiserer en hele fiskerinæring både på sjø- og landsida, og man undrer seg over hva som ligger bak disse utspillene fra Kontrollutvalget.

Nærmest sarkastisk skriver arbeidsutvalget i sin høringsuttalelse at «en skulle tro at med alle de forslagene som er fremmet foran i dokumentet, ville alt av ulovligheter elimineres. Men det har tydeligvis ikke utvalget noen tro på. Derfor foreslås det at fiskerinæringen skal omgjøres til et tema som krever spesialbehandling fra Økokrim».

Nordland Fylkes Fiskarlag ser som ventet ikke behov for hverken etterretningssenter eller «fiskeripoliti».

zoomKVALITET: Skal et utvidet kontrollregime bidra til bedre kvalitet på sluttproduktet? Kontrollmeldingen gir ingen svar, ifølge arbeidsutvalgeti Nordland Fylkes Fiskarlag.
KVALITET: Skal et utvidet kontrollregime bidra til bedre kvalitet på sluttproduktet? Kontrollmeldingen gir ingen svar, ifølge arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Salgslagene ut

Et annet av de konkrete forslagene i meldingen som forårsaker forbauselse i arbeidsutvalget, er at det settes en strek over fiskesalgslagenes operative rolle i ressurskontrollen.

Heller ikke her er konsekvenser utredet, påpeker arbeidsutvalget, og understreker den sentrale rollen salgslagene har i omsetningen av fisk, og den førstehåndskunnskapen salgslagene sitter på i sin posisjon mellom fiskerne og landsida.

Salgslagene har fått en stadig viktigere rolle i kontrollarbeidet, og her ligger det momenter som nordlandsfiskerne ber Nærings- og fiskeridepartementet notere seg i det videre arbeidet med meldingen.

Fylkesfiskarlagene er riktignok også eiere av salgslagene, men mener det er på sin plass å påpeke at «dersom utvalgets forslag gjennomføres vil det bety en klar svekkelse av ressurskontrollen».

Hvor er logikken?

«I sitt framlegg har utvalget, til tross for sterk kritikk mot Fiskeridirektoratet for måten ressurskontrollen utføres på i dag, foreslått at direktoratet skal ha hovedansvaret for dette arbeidet i fremtiden. Samtidig har utvalget gått langt i å berømme salgslaga for det arbeidet som de har gjort i denne sammenhengen. 

Til tross for dette er det altså foreslått at salgslaga ikke lenger skal ha noen rolle i ressurskontrollen, mens Fiskeridirektoratet skal ha det hele og fulle ansvaret», påpeker arbeidsutvalget, og greier ikke helt å forstå logikken.

zoomI PRAKSIS: Nye kontrollforslag må være gjennomførbare om bord og ha en konkret positiv effekt for næringa, understreker fylkeslagsleder Jan Fredriksen og hans arbeidsutvalg.
I PRAKSIS: Nye kontrollforslag må være gjennomførbare om bord og ha en konkret positiv effekt for næringa, understreker fylkeslagsleder Jan Fredriksen og hans arbeidsutvalg.

Norsk sertifisering

Stikk i strid med Pedersen-utvalgets innstilling benytter fylkeslaget anledningen til å anbefale at det snarest etableres et norsk sertifiseringsselskap som kan ta opp konkurransen med MSC. Et slikt selskap vil måtte drives etter de samme internasjonale retningslinjer som andre selskaper, og vil ikke virke negativt for norsk eksport, mener fylkeslaget.

Verdien av denne typen sertifisering er arbeidsutvalget enig med meldingen i, og i stor grad også forslaget til videreutvikling av sporbarhet for fiskeprodukter.

Men ytterligere tilgang til fangstdata og fartøydata for offentligheten ser ikke fylkeslaget behov for, og stiller seg spesielt negativ til meldingens vurdering av pris som et viktig miljøparameter. Her går grensen for offentlig tilgang, mener arbeidsutvalget.

Umulig å forholde seg til

Et forslag som Nordland Fylkes Fiskarlag i stor grad kan stille seg bak, er ønsket om å «redusere handlingsrommet for bevisst og ubevisst feilregistrering på seddel». Tiltak i retning automatisk veiing og automatiserte dokumenteringssystemer, kombinert med fysiske tiltak som skal hindre at fisk kommer inn og ut av systemene uten registrering, kan fylkeslaget støtte.

Men det får holde, mener arbeidsutvalget, og har lite til overs for de omfattende påleggene om rapportering i flåten som meldingen legger opp til. Fylkeslagets folk undrer seg over om Kontrollutvalget har skjønt at de legger opp til et kontrollregime «som blir helt umulig å forholde seg til».

 Kort sammenfattet ser ikke arbeidsutvalget behov for alle de foreslåtte registrerings- og meldingstiltakene om bord, hvis alt som kommer i land likevel skal sendes gjennom automatiske og overvåkede innveiingssystemer.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.