Norges Kystfiskarlag, her ved leder Arne Pedersen, er sterkt kritisk til at gruveselskapet Nussir ASA har fått  tillatelse til å deponere store mengder gruveavfall i Repparfjorden.Foto: Anna Olerud - Natur og Ungdom
Norges Kystfiskarlag, her ved leder Arne Pedersen, er sterkt kritisk til at gruveselskapet Nussir ASA har fått  tillatelse til å deponere store mengder gruveavfall i Repparfjorden.Foto: Anna Olerud - Natur og Ungdom

- Repparfjorden er et gyteområde for fisk. Dette er oversett og ikke utredet forsvarlig.

Kystfiskarlaget mener at regjeringen i altfor liten grad har lagt vekt på betydningen Repparfjorden og fjordene generelt har for rekrutteringen til fiskebestandene.

Leserinnlegg
Skrevet av6. desember 2019 11:55Oppdatert:
6. desember 2019 12:07

Nussir ASA er gitt driftskonsesjon og tillatelse til å deponere store mengder gruveavfall i Repparfjorden.

Norges Kystfiskarlag er svært bekymret for virkningene av tiltaket og mener det er behov for en bedre og mer helhetlig forvaltning av fjordene og fiskeriressursene våre.

Store miljøkonsekvenser

Tillatelsene til utslipp i Repparfjorden innebærer at det vil kunne bli deponert inntil 2 millioner tonn gruveslam og tungmetallholdig avfall årlig i inntil 30 år. Selve sjødeponiet vil utgjøre så mye som åtte kvadratkilometer. Analyser gjort av Havforskningsinstituttet viser at partikler vil kunne spre seg over et betydelig større område. I områdene som dekkes av gruveslam vil bunnfauna og fisk forsvinne, men også store deler av den øvrige fjorden vil kunne bli negativt påvirket under driften og i lang tid etter at driften er avsluttet.

Regjeringen har erkjent at tiltaket vil ha negative miljøvirkninger, men viser til at regjeringen har vurdert at miljøpåvirkningene er akseptable sett i sammenheng med de fordelene tiltaket vil ha for næringsgrunnlaget i nord, for utvikling av lokalsamfunn og arbeidsplasser.

- Bekymret over trenden vi ser

For Norges Kystfiskarlag er dette ikke akseptabelt fordi dette rammer gytefelt til flere fiskeslag.

Kysttorsken er rødlistet. Regjeringen har forpliktelser seg til å lage en gjenoppbyggingsplan for kysttorsk. Tillatelsen til utslipp i Repparfjorden virker stikk i strid med denne forpliktelsen.

Kystfiskarlaget er bekymret både for den trenden vi allerede ser når det gjelder forvaltningen av norske fjorder og for forvaltningen av den fornybare ressursen som fiskeri representerer.

Kystfiskarlaget mener at regjeringen i altfor liten grad har vektlagt den betydningen Repparfjorden og fjordene generelt har for rekrutteringen til fiskebestanden, og de forpliktelsene Norge har til å redusere forurensning og utslipp til fjordene.

Det er lite kommunisert at Repparfjorden utover å være nasjonal laksefjord også har en svært viktig rolle som gyteområde for både skrei og kysttorsk.

Havforskningsinstituttets kartlegging av torskens gyteområder, viser at det i hovedsak er på fjordsystemene at torsken gyter og har sitt oppvekstområde. Gyteområdene er verdsatt ut fra eggtetthet og spredning og viktigheten den har for torskens reproduksjon. Repparfjorden er gitt høyest verdi og kategorisert som en nasjonalt viktig gytefjord for torsk. Nylige undersøkelser viser at en stor del av gytingen pågår i selve området som er satt av til deponering.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.