VIKTIG MØTE: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) møtte blant andre Hammerfest-ordføreren under Barentshavkonferansen i Hammerfest i april i år for å snakke om en mulig havvindmøllepark utenfor Sørøya. Bildet er fra en annen anledning.Illfoto: Fartein Rudjord
VIKTIG MØTE: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) møtte blant andre Hammerfest-ordføreren under Barentshavkonferansen i Hammerfest i april i år for å snakke om en mulig havvindmøllepark utenfor Sørøya. Bildet er fra en annen anledning.Illfoto: Fartein Rudjord

Mener Hammerfest kommune har påvirket oljeministeren om havvindmøller ved Sørøya

Et møte 2. april i år mellom Hammerfest kommune og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) kan ha vært avgjørende for at Freiberg nå har foreslått å åpne opp et område utenfor Sørøya i Vest-Finnmark for vindkraftutbygging.

Miljø
Agnar Berg
Telefon 75 54 49 21
Mobil 932 56 324
16. november 2019 09:06

- Møtet mellom Freiberg og Hammerfest kommune bidro til at området Sandskallen-Sørøya Nord nå er åpnet for havvindkraftutbygging, sier plan og utviklingssjef Odd Edvardsen i Hammerfest kommune. 

Barentshavskonferansen

Edvardsen sier det er åpenbart at hadde ikke innspillet fra Hammerfest kommet, hadde ikke Sandskallen-Sørøya Nord blitt åpnet for vindkraftutbygging.

Han mener alt tyder på at det ikke var noen andre enn Hammerfest kommunen som påvirket Freiberg i saken om å få åpnet området fordi det skjedde på tidspunkt departementet ikke hadde bedt om innspill.

zoom262 KVADRATKILOMETER: Området Sandskallen-Sørøya Nord, som OED foreslår åpnet for vindkraftutbygging, er på 262 kvadratkilometer. Ifølge departementet kan opptil 15 prosent av dette området bli fysisk båndlagt av en fremtidig havvindmøllepark.
262 KVADRATKILOMETER: Området Sandskallen-Sørøya Nord, som OED foreslår åpnet for vindkraftutbygging, er på 262 kvadratkilometer. Ifølge departementet kan opptil 15 prosent av dette området bli fysisk båndlagt av en fremtidig havvindmøllepark.

- Det er et påvirkningsarbeid som ser ut som en har lyktes med, sier Edvardsen.

Hverken Fiskarlaget eller Kystfiskarlaget visste at Hammerfest kommune har hatt en så sentral rolle i å få åpnet området utenfor Sørøya til fornybar energiproduksjon. Det sier leder i Fiskarlaget Nord, Roger Hansen og leder i Kystfiskarlaget, Arne Pedersen.

Begge fiskeriorganisasjonene går sterkt imot at det aktuelle området åpnes for vindkraftutbygging.

Barentshavkonferansen

Møtet tirsdag 2. april i år skjedde under Barentshavkonferansen i Hammerfest der også Freiberg deltok.

Ifølge Edvardsen skal det ikke ha blitt skrevet noe referat fra dette møtet.

Fiskeribladet har forsøkt og fått bragt på det rene om det har vært noen brevutveksling, e-poster eller SMS-ER om tema Sandskallen-Sørøya Nord mellom Hammerfest kommune og Olje- og energidepartementet, OED, i forkant av møtet.

Det skal det ikke ha vært. Møtet skal ha vært av en mer spontan karakter der delegasjonen fra Hammerfest under konferansen ba om å få snakke med Freiberg.

Freiberg noterte

Delegasjonen fra Hammerfest besto av tidligere ordfører Alf E. Jakobsen (Ap), tidligere næringssjef Odd-Børge Pedersen og plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen.

Edvardsen er den eneste som har den rollen i kommunen nå som han hadde da det aktuelle møtet fant sted.

Alf E. Jakobsen (67) har gått av med pensjon etter 20 år bak seg som en av landets mest populære Ap-ordfører. Pedersen er nå rådmann i Måsøy kommune.

zoomVAR ORDFØRER: Alf E. Jakobsen (Ap) gikk av som ordfører i Hammerfest tidligere i høst. 
VAR ORDFØRER: Alf E. Jakobsen (Ap) gikk av som ordfører i Hammerfest tidligere i høst. 

Ifølge Edvardsen var det ordføreren som førte ordet i saken om Sandskallen - Sørøya Nord.

- Ordføreren framførte budskapet til kommunen og Freiberg noterte, sier Edvardsen.

Hammerfest-ordføreren hadde et «mandat» for å ta opp havvindmøllesaken fra et vedtak gjort i formannskapet 22. november i fjor.

Kontroversielt

Ifølge Edvardsen skal ikke Freiberg ha kommentert det Alf E. Jakobsen sa.

Edvardsen understreker videre at Freiberg under dette møtet ikke kom med noen lovnader om hva han skulle foreta seg i saken.

- Det er vel normal prosedyre at departementet ikke kommer med lovnader i slike møter, sier Edvardsen

2. juli i år sendte OED forslag ut på høring om blant annet å åpne et område utenfor Sørøya for fornybar energiproduksjon.

Å åpne opp dette området for en framtidig havvindmøllepark er meget kontroversielt.

Ikke rådført seg med fiskerne

Blant annet har både Fiskarlaget og Kystfiskarlaget sagt nei i sine høringssvar. Tunge institusjoner som Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet har også vendt tommelen ned.

Høringsfristen gikk ut 1. november.

OED foreslår havvindområder

  • Olje- og energidepartementet, OED, sendte 2. juli på høring forslag om å åpne tre havområder for fornybar energiproduksjon, havvindmølleparker.
  • Åpning av områder betyr at det er mulig å søke om konsesjon til storskala vindmølleprosjekter.
  • OED foreslår å åpne områdene Utsira Nord og Sandskallen - Sørøya Nord.
  • Departementet ønsker også innspill på Sørlige Nordsjø II.
  • Høringsfristen på OEDs forslag gikk ut 1. november.

- Det er merkelig at Hammerfest kommunene har gjort dette uten å involvere oss. For det er jo fiskerne i høyeste grad en vindmøllepark utenfor Sørøya vil få konsekvenser for. Vår lokallagsleder for Vest-Finnmark sitter i Hammerfest og kommunen har ikke vært i kontakt med ham før dette møtet med Freiberg, sier Arne Pedersen.

zoomArne Pedersen er leder i Norges Kystfiskarlag
Arne Pedersen er leder i Norges Kystfiskarlag

Pedersen sier at det er bra at prosessene rundt det som førte til at Sandskallen - Sørøya Nord nå er åpnet kommer på bordet.

Sterkt imot

Roger Hansen, sier at Alf E. Jakobsen har gjort jobben sin i forhold til næringsinteresser i Hammerfest, men at det er beklagelig at kommunen ikke forhørte seg med fiskerinæringen i forkant av møtet.

Kommunen burde være godt kjent med at området utenfor Sørøya er svært viktig for fiskerne og at fiskerne ikke ønsker noen vindmøllepark der, sier han.

Norges vassdrag- og energidirektorat, NVE, gjorde i 2012 en såkalt strategisk konsekvensutredning for 15 mulige områder for vindkraftutbygging til havs.

Blant disse var Sandskallen-Sørøya Nord.

Det ble blant annet konkludert med at området utenfor Sørøya burde åpnes for vindkraftutbygging.

Men i 2018 gjorde NVE en ny vurdering av områder som de mente burde åpnes. I det nye forslaget fra NVE fra 2018 er ikke Sandskallen - Sørøya Nord med. NVE vurderte området utenfor Sørøya som mindre aktuelt på grunn av «flaskehalser» i kraftnettet.

Ikke fornøyd

Hammerfest kommune er ikke fornøyd med at Sandskallen-Sørøya Nord ikke lenger er med i planene.

Hammerfest gjør blant annet en kobling mellom strøm fra en havvindmøllepark utenfor Sørøya og muligheter til å elektrifisere gassproduksjonen på Melkøya.

I dag er det et gasskraftverk på Melkøya som produserer energien som er nødvendig for å produsere LNG-gass av gassen som kommer inn til Melkøya i rør fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. Dette gasskraftverket bidrar til rundt to prosent av Norges totale utslipp av klimagassen CO2.

22. november i fjor er Sandskallen-Sørøya Nord en sak i formannskapet i Hammerfest.

Sørøya og Melkøya

I møteinnkallingen til formannskapsmøtet, står det følgende:

«En offshore vindpark i det utløste området kan bidra til å løse utfordringene i forbindelse med elektrifiseringen av Melkøya samt gi et betydelig bidrag til Finnmark fylkeskommune sitt 2030 mål. Hammerfest kommune ønsker med dette at Sandskallen/Sørøya Nord åpnes for aktører.»

Torsdag 22. november gjør Hammerfest formannskap dette vedtaket:

«Formannskapet i Hammerfest anmoder OED om at det prioriterte havområder Sandskallen utenfor Sørøya åpnes for kraftproduksjon, i 2018. Formannskapet ber rådmannen følge opp denne saken.»

Hammerfest er positiv

Det er Odd Edvardsen som er saksbehandler på Hammerfest kommune sitt høringssvar til OEDs forlag til å legge ut områder for vindmølleparker til havs.

Kommunestyret i Hammerfest behandler saken «Høringsuttalelse - vindkraft til havs» på sitt siste møte i perioden 2015-2019, 27. september i høst.

I vedtaket er Hammerfest positiv til at området utenfor Sørøya åpnes for fornybar energiproduksjon.

zoomVIL HA HAVVINDMØLLER: Hammerfest kommune har et formannskapsvedtak fra i fjor på at de ønsker en havvindmøllepark utenfor Sørøya. Bildet viser slep av en vindmølle fra Åmøyfjorden på Vestlandet.
VIL HA HAVVINDMØLLER: Hammerfest kommune har et formannskapsvedtak fra i fjor på at de ønsker en havvindmøllepark utenfor Sørøya. Bildet viser slep av en vindmølle fra Åmøyfjorden på Vestlandet.

I høringsuttalelsen fra Hammerfest kommunen under punktet «historikk» henvises det til formannskapets vedtak fra i november i fjor. Det «skrytes» av Hammerfest sin innsats for å få området utenfor Sørøya med i planene igjen: «Vedtaket, med påfølgende administrativt og politisk arbeid, resulterte i at området nå er blitt foreslått åpnet.»

Tok opp spørsmålet

Etter det Fiskeribladet har grunn til å tro peker «administrativt og politisk arbeid» på møtet mellom Freiberg og de tre fra Hammerfest kommune 2. april i år siden dette er eneste «berøringspunktet» mellom partene i saken om å få åpnet området utenfor Sørøya for vindkraftutbygging. 

Fiskeribladet har henvendt seg på e-post til Freiberg for å få klarhet i hva som skjedde på møtet 2. april.

Fra informasjonsavdelingen til OED får Fiskeribladet dette svaret:

« Møtet 2. april med representanter fra Hammerfest kommune kom i stand i forbindelse med statsrådens deltagelse på Barentshavkonferansen. Det er ikke uvanlig at statsråden har møter med lokale myndigheter og andre i forbindelse med reiser rundt om i landet. Tema for møtet var blant annet utsiktene knyttet til petroleumsvirksomhet og fortsatt næringsutvikling i Finnmark. Representantene fra Hammerfest kommune tok også opp spørsmålet om eventuell åpningen av Sandskallen-Sørøya Nord for fornybar energi til havs.»

Ikke noe skriftlig

Videre skriver informasjonsavdelingen til OED om det foreslåtte området utenfor Sørøya:

«Forslaget om åpning av Sandskallen-Sørøya Nord for utbygging fornybar energi til havs er basert på en helhetsvurdering, der en rekke ulike hensyn spiller inn. Begrunnelsen for at området er foreslått åpnet fremgår av høringsnotatet .»

OED bekrefter også at departementet ikke har mottatt skriftlige innspill fra Hammerfest kommune i sakens anledning utover svar på høringen.

Mer enn høringsinstans

I høringssvaret fra Fiskeridepartementet som kom på NVE sin strategiske konsekvensutredning for seks år siden, mente Fiskeridepartementet at området utenfor Sørøya ikke burde åpnes.

Roger Hansen sier at om Alf E. Jakobsen har gjort jobben sin med å påvirke OED til å åpne Sandskallen - Sørøya Nord, så har Freiberg sviktet når han ikke fikk med seg fagdepartementet til fiskerinæringen sin holdning i dette spørsmålet.

zoomRoger Hansen er leder i Fiskarlaget Nord.
Roger Hansen er leder i Fiskarlaget Nord.

- Jeg velger å tro at Freiberg viste hva Fiskeridepartementet mente om saken, sier han.

Sittende ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss (Ap) uttalte til Fiskeribladet tidligere i høst at kommunen må ha mer innflytelse på vindmøllesaker en kun å være en høringsinstans.

- Det er jeg helt uenig i fordi etablering av en havvindpark får konsekvenser som strekker seg langt ut over en enkeltkommune. Det er jo først og fremst fiskerinæring en slik vindmøllepark får konsekvenser for, sier Pedersen.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.