MANGE VIL HA PLASS: En lakselokalitet i Finnmark. Mange forskjellige aktører ønsker seg plass på havet. Blant disse er fiskere, oppdrettere, havevindmølleprosjekter, tara og skjelldyrkere og petroleumsnæringen.Illustrasjonsfoto: Agnar Berg
MANGE VIL HA PLASS: En lakselokalitet i Finnmark. Mange forskjellige aktører ønsker seg plass på havet. Blant disse er fiskere, oppdrettere, havevindmølleprosjekter, tara og skjelldyrkere og petroleumsnæringen.Illustrasjonsfoto: Agnar Berg

Sjømat Norge etterlyser et eget myndighetsorgan som koordinerer bruk av sjøarealene

Det er uheldig at et fagdepartement skal bestemme bruk av sjøarealene, mener Sjømat Norge. De sikter til Olje- og energidepartementets (OEDs), forslag til områder for framtidige havvindmølleparker.

Miljø
Agnar Berg
Telefon 75 54 49 21
Mobil 932 56 324
6. november 2019 12:07

- Det er nå blitt et så stort press på sjøarealer fra mange aktører at den beste løsningen ville være å ha et overordnet myndighetsorgan som har som oppgave å koordinere bruken av sjøarealer, sier maritim fagsjef Arild Rød i Sjømat Norge.

Arealbruk til havs

Sjømat Norge kom i forrige uke med sitt høringssvar til OEDs forslag til å åpne områdene Sørlige Nordsjø II, Utsira Nord og Sandskallen - Sørøya Nord for produksjon av fornybar energi.

Det vil si mulige havvindmølleparker.

zoomArild Rød, maritim fagsjef i Sjømat Norge
Arild Rød, maritim fagsjef i Sjømat Norge

Sjømat Norge bruker mye plass i sitt høringssvar på problemstillinger rundt arealbruk.

Næringsorganisasjonen drøfter ikke de enkelte foreslåtte områdene, men har en generell tilnærming i sitt høringssvar.

Store endringer

Rød sier kampen om sjøarealene har tilspisset seg betraktelig siden 2012 da Norges Vassdrag og Energidirektorat, NVH, gjorde en konsekvensutredning av vindmølleparker til havs.

Både Utsira Nord og Sandskallen - Sørøya Nord var med i den konsekvensutredningen.

- Jeg vi si at bare siden i fjor har situasjonen endret seg: Det er blitt større press på sjøarealene. Havmerdene, som er drevet fram av utviklingskonsesjoner, er et av eksemplene på det, sier Rød.

Sambruk av arealer

Rød sier at Sjømat Norge ikke har tatt stilling til hvordan et overordnet koordinerende myndighetsorgan skal organiseres, men bare at behovet for et slikt organ vil øke fremover.

Rød sier at det i forkant av «ny» bruk av sjøarealer, må være en koordinering av brukerinteressene.

I sitt høringssvar tar Sjømat Norge opp dette med tilrettelegging av at flere aktører kan bruke samme område.

I høringssvaret står det om dette:

Samlokalisering

«Blant annet ser vi at det ikke bare er mulig, men kanskje også hensiktsmessig, å samlokalisere havbruk eller dyrking av andre arter i områder avsatt til havvind eller petroleum. Det bør derfor gjøres en grundig vurdering av hvorvidt flerbruk av områder kan være aktuelt, og dette bør være et viktig mål.»

Blant Sjømat Norge sine medlemsbedrifter er det mange havbruksselskaper, men det er også flere hvitfiskbedrifter som er avhengig av råstoff fra havet.

Må høre på fiskeriinteressene

Rød sier at Sjømat Norge slett ikke er sikker på at fiskeriinteressene er godt nok ivaretatt i OEDs forslag til de tre havvindmølleområdene.

Sjømat Norge mener at faglige innspill fra fiskerimyndighetene og fiskeriorganisasjonene må tillegges stor vekt, og skriver i sitt høringssvar om dette:

«Etter å ha gjennomgått høringsnotatet, er vi usikre på hvordan noen av fiskeriinteressene som påpekes av Fiskeridirektoratet vil bli ivaretatt.»

Nei til Sandskallen

Både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet er imot at området Sandskallen - Sørøya Nord settes av til en framtidig havvindmøllepark.

Fiskeridirektoratet går i sitt høringssvar til OED sterkt imot åpningen av området utenfor Sørøya, og skriver blant annet dette:

«Området er preget av mye fiskeriaktivitet og er et av områdene Fiskeridirektoratet har frarådet for utbygging av havvind til havs. Dette er et område hvor det foregår aktivitet med not, snurrevad, line, garn, trål og teine.»

Nei i 2012

Fiskeridirektoratet gikk også imot å åpne dette området i 2012 da det ble vurdert av NVE.

«Vi står fast på frarådingen fra 2012 og Fiskeridirektoratet stiller seg svært kritisk til NVE sin vurdering der området, på tross av høy fiskeriaktivitet, vurderes som et kategori A område. Det vil si et område som er godt teknisk-økonomisk egnet, har relativt få interessemotsetninger og kan knyttes til nett uten store utfordringer innen 2025.»

Fiskeridirektoratet skriver videre:

HI fraråder

«NVE anser at disse områdene kan åpnes uten nevneverdige utfordringer. Fiskeridirektoratet er svært bekymret over signalene som sendes når et område som ble vurdert å ha stor konsekvens på fiskeriinteressene kategoriseres som et område med relativt få interessemotsetninger.» 

Også Havforskningsinstituttet fraråder utbygging av det foreslåtte området utenfor Sørøya og skriver dette i sitt høringssvar:

«Havforskningsinstituttet fraråder vindkraftutbygging i dette området, primært på bakgrunn av at området overlapper med gytefelt for lodde og gytevandringsruter for torsk.»

Havvindmølleparker

Olje- og energidepartementet, OED, sendte 2. juli på høring forslag om å åpne tre havområder for fornybar energiproduksjon, havvindmølleparker.

Åpning av områder betyr at det er mulig å søke om konsesjon til storskala vindmølleprosjekter.

OED foreslår å åpne områdene Utsira Nord og Sandskallen - Sørøya Nord.

Departementet ønsker også innspill på Sørlige Nordsjø II.

Høringsfristen på OEDs forslag gikk ut 1. november.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.