Annonse
Illustrasjonsfoto: Javad Parsa
Illustrasjonsfoto: Javad Parsa

Klargjøring om fiskarpensjonen

Pensjonstrygden for fiskere (fiskarpensjonen) har fått oppslag i Fiskeribladet den siste tiden. Dette skyldes at kapitalen i Likviditetsfondet for fiskarpensjonen er blitt sterkt redusert de siste årene.

Leserinnlegg
Skrevet av

13. august 2017 13:05

Oppdatert: 14. august 2017 17:36

Medieoppslagene har medført usikkerhet både om pensjonsordningens fremtidige situasjon og opptjente rettigheter.

Les også: Fiskernes pensjonsfond er tomt i 2020

Størst mulig avkastning

Undertegnede har vært Norges Fiskarlag sin representant i Likviditetsfondets styre siden opprettelsen i 2001 og frem til utløpet av året 2016. Fra 1. februar 2017 har jeg vært ansatt som daglig leder i Garantikassen for fiskere (GFF). Etter som GFF er sekretariat for styret i Likviditetsfondet, er undertegnede nå sekretariatsansvarlig overfor dette styret.

Styret i Likviditetsfondet sin oppgave er å forvalte fondets kapital slik at avkastningen blir størst mulig. Forvaltningen har skjedd ved at kapitalen har vært satt til ekstern aktiv forvaltning, innenfor de regler som gjelder for denne type midler. Resultatet av forvaltningen har vært god. Dette kan dokumenteres i årsberetninger og årsrapporter tilbake til 2001.

Opptjente rettigheter blir ivaretatt

Det har vært flere møter med Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) som har ansvaret for Fiskarpensjonen. Fremtidige prognoser over den økonomiske utviklingen er flere ganger drøftet med ASD som er innforstått med reduksjonen i Likviditetsfondet, og det ansvaret staten har for å sikre pensjonsrettighetene.

zoomBilde
Jan Skjærvø, daglig leder i Garantikassen for fiskere

Det er en statsgaranti knyttet til pensjonsordningen. For dem som er i tvil om det blir penger til pensjonen man har innbetalt til, kan det slås fast at opptjente rettigheter er sikret ved denne statsgarantien. Det betyr at de som har betalt inn til pensjonsordningen, er sikret at disse rettighetene blir ivaretatt såfremt det er opptjent og innbetalt premie for mer enn 750 uker (som er minste opptjeningstid for å være berettiget pensjon også i dagens regelverk).

Innskuddsbasert:Webjørn Barstad vil endre fiskerpensjonen før pensjonskassen går tom

Dagens finansiering

Fiskarpensjon finansieres i dag av en personlig medlemspremie og omsetningsavgift som beregnes av førstehåndsverdien av fiske/fangst fra norske fiskere. ASD har tilrådd at avkastning av Likviditetsfondets midler og midler fra selve fondet kan brukes til finansiering av fiskarpensjonen.

Likviditetsfondet har de siste årene bidratt med om lag 62 - 85 mill. kr hvert år til utbetaling av pensjoner. Derfor er fondets midler nå kraftig redusert. Hovedårsaken til dette er at pensjonsordningens inntekter ikke har stått i forhold til pensjonsutbetalingene. Dette skyldes at antall aktive fiskere er redusert, mens antall fiskere som tar ut pensjon har økt.

Likviditetsfondets styre har fått aksept for å bruke av fondets midler til utbetaling av pensjoner helt frem til statsgarantien trer inn og overtar det økonomiske ansvaret.

Gjennomgang av pensjonsordningen

Det spesielle med denne ordningen er at den er tilpasset en yrkesgruppe som i skatte- og trygdemessig sammenheng, er definert som selvstendig næringsdrivende.

Fiskernes pensjonsordning er også tidligere utredet, både på 1990 og 2000-tallet. Et bredt sammensatt utvalg gjennomgikk pensjonsordningen i 2003 og anbefalte en ny ordning. Myndighetene valgte den gang ikke å følge forslaget fra utvalget.

ASD har helt siden den nasjonale pensjonsreformen i 2011 gitt klart uttrykk for at Pensjonstrygden for fiskere vil bli gjennomgått i lys av denne reformen. I praksis har ikke dette skjedd. Det opplyses at ASD vil starte dette arbeidet i løpet av høsten 2017.

Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksen
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00