Oppdrett i Ullsfjorden bekymrer Fiskarlaget Nord
Oppdrett i Ullsfjorden bekymrer Fiskarlaget Nord
Ivar Sagen fra Fiskarlaget Nord.
Fiskarlaget Nord:

Oppdrett i Ullsfjorden bekymrer Fiskarlaget Nord

Fiskarlaget Nord er bekymret over utviklingen med stadig større press på kyst- og fjordfiskernes mulighet til utøvelse av sin virksomhet

Kommentar
Ivar Sagen, Fiskarlaget Nord

8. desember 2016 18:09

Oppdatert: 9. desember 2016 08:34

Havet er etter hvert blitt attraktivt som trasé for fiberkabler langs kysten og på fjordene, fjordene er attraktive som deponi for gruveavfall, og turistfisket kjemper om plass i fiskerihavnene, og i noen grad om stasjonære fiskeressurser langs kysten.

Den største trusselen mot fremtidig fjordfiske er imidlertid oppdrett av laks og ørret.

Oppdrettsnæringen har de siste årene hatt god «vind i seilene» økonomisk. Dette har medført investeringslyst og stor politisk drahjelp i kampen om sjøareal; ofte på fiskernes beste fiskefelt og fiskens (kysttorskens) beste gytefelt. Dette er tilfelle stort sett langs hele kysten.

Selv de store miljøproblem oppdrettsnæringen sliter med synes ikke å bremse ekspansjonen innen oppdrettsnæringen. Politiske planvedtak om stor vekst i næringen synes å være overordnet politiske signal om å bremse utviklingen noe i påvente av forskning som forhåpentligvis kan få bukt med miljøproblem som lakselus, og bekjempelse av denne med bruk av kjemikalier som har negativ innvirkning på bl.a. reker og andre krepsdyr, rømming av laks og genforurensing, og avføring og fôrspill som resulterer i overgjødsling av fjordene.

«Styret i Fiskarlaget Nord registrerer et stort press fra oppdrettsnæringen for å utnytte signaler fra fiskerimyndighetene om ønsket ekspansjon i produksjon av laks på den nordlige delen av kysten. Kystsoneplaner er knapt vedtatt før det foreligger søknader om dispensasjoner for avvik fra planene. Ofte søkes det om dispensasjoner for å komme inn på tradisjonelle fiskefelt.

Styret registrerer at Akvaplan Niva i samarbeid med oppdrettsselskapet Lerøy Aurora nå søker om å etablere et stort oppdrettsanlegg for forskningsformål i Ullsfjorden. Omsøkte plassering er på eller i nærheten av rekefelt og gytefelt for kysttorsk.

Fiskarlaget Nord stiller seg, i likhet med Fiskeridirektoratet-region Nord, negativ til søknaden.

Et oppdrettsanlegg som etableres i forskningsøyemed må kunne nedskaleres betydelig i
forhold til planlagte anlegg, og plasseres bort fra både rekefelt, fiskefelt og gyteområder.»

Fiskarlaget Nord forlanger at Ullsfjorden blir beholdt oppdrettsfri, både for å berge fiske- og rekefeltene, og for å kunne ha en referansefjord i forbindelse med forskning på
konsekvensene av oppdrettsvirksomheten.

Kommentarer

Har du en mening om denne saken? Delta gjerne i debatten her i Fiskeribladet. Vi setter pris på sterke meninger, og i våre kommentarfelt skal det være høyt under taket. Vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis også respekt for andre debattanter. Vær saklig og husk at mange kan se hva du skriver. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå.
Vennlig hilsen Øystein Hage, redaktør.

Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksen
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00